SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Tryb stacjonarny

Etap I Egzamin kierunkowy

zadyrygowanie przygotowanymi utworami oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny
• dwa utwory instrumentalne o zróżnicowanym charakterze, zawierające zmiany agogiczne, artykulacyjne i dynamiczne (z pamięci). Prezentacja kandydata odbywa się z udziałem akompaniatora realizującego partie instrumentalną na fortepianie.
• prezentacja schematów dyrygenckich (na 2, 3, 4, 5, 6)
• wypowiedź ustna na temat zainteresowań kandydata związanych z dyrygenturą w zakresie orkiestr dętych

Etap II Egzaminy uzupełniające

1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia).
• Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
• Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
• Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

2. harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
• Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej)
• Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej).
• Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny).
• Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm).

3. gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny
• 3 utwory z różnych epok wykonane z pamięci