Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Wzór nadania/cofnięcia uprawnień do przetwarzania danych osobowych


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2019
Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2019 r.

CZĘŚĆ I

Wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych

 …………………………………………………..
jednostka organizacyjna lub stanowisko

Kraków, …………………

 

Do Rektora Kanclerza
Akademii Muzycznej w Krakowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wnioskuję o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej w Krakowie:

Dla …………………………………………………………………………………………………………………

                                               (imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko)

 

w zbiorach: ………………………………………………………..……

 

Przy zastosowaniu następujących systemów informatycznych ……………………………………
(jeśli dotyczy)

w zakresie: (WG)* wglądu, (W)* wprowadzania, (M)* modyfikacji, (U)* usuwania, (A)* archiwizacji, (U)* udostępniania innym podmiotom, (l)* koniecznym do wykonywania obowiązków pracowniczych *

 

Termin ważności upoważnień od: …………………………………. do ……………………………………

 

                                                                                                             …………………………………

                                                                                              podpis bezpośredniego przełożonego

 

 

*              niepotrzebne skreślić

 

CZĘŚĆ II

UPOWAŻNIENIE Nr ……………
(zgodnie z rejestrem prowadzonym u osoby wydającej)
w systemach informatycznych lub w zbiorach w wersji papierowej*

 

Dla: …………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko)

Upoważniam Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych w zbiorze/zbiorach*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa zbioru/zbiorów danych osobowych)

Przy zastosowaniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa systemu/systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe)

w zakresie: (WG)* wglądu, (W)* wprowadzania, (M)* modyfikacji, (U)* usuwania, (A)* archiwizacji, (U)* udostępniania innym podmiotom, (l)* koniecznym do wykonywania obowiązków pracowniczych *

Równocześnie zobowiązuję Panią/Pana* do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

 

Data nadania upoważnienia: ………………………………………………………

Termin ważności upoważnienia: na czas nieokreślony*/do dnia ………………..*

………………………………………………………………….

data i podpis Rektora/Kanclerza

 

Ja niżej podpisany przyjąłem do wiadomości zakres uprawnień wynikających z upoważnienia oraz zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie zasad związanych z ochroną danych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a w szczególności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał dostęp w związku z przetwarzaniem danych osobowych Akademii Muzycznej w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Tomasza 43. Ponadto zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawa, polityki bezpieczeństwa, instrukcji i procedur obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie wiążących się z ochroną danych,
a w szczególności z ochroną danych przetwarzanych w zbiorach bądź poza zbiorami w systemach informatycznych.

 

                                                                                            ……………………………………………

                                                                                      data i podpis osoby upoważnianej

 

CZEŚĆ III

 

Cofnięcie uprawnień w systemach informatycznych/w zbiorach w wersji papierowej*

 

  1. Nazwa zbioru/ów danych osobowych: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. System informatyczny/systemy informatyczne: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Z dniem ………………………………… odwołano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie
    z punktem 1 i 2:

 

*           niepotrzebne skreślić

 

………………………………………………………………..

podpis Rektora/Kanclerza