Wzór umowy powierzenia


Wzór umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora

zawarta w Krakowie w dniu ……………………………………………… r. pomiędzy:

Akademią Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Tomasza 43, 30-021 Kraków, zwaną w dalszej części umowy „Administratorem”, reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(dane podmiotu który umowę zawiera), zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

 §1

Przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora

 1. Administrator udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części ,,Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. (należy podać rodzaj danych, np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii, należy podać kategorię osób, których dane dotyczą oraz w jakiej są postaci, np. imion i nazwisk, nr PESEL, itp.).
 2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu :……………………………………………………………………………………………………….. (należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający, np. realizacji umowy nr ……… z dnia……..).

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora

 1. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
 4. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową, w szczególności strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

§4

Kontrola

 1. Administrator ma prawo przeprowadzenia kontroli, czy środki bezpieczeństwa, o których mowa
  w § 3 ust. 1, spełniają umowne i ustawowe warunki. O skorzystaniu z prawa przeprowadzenia kontroli, Administrator powinien uprzedzić Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem kierując w tym celu do Podmiotu przetwarzającego stosowne pisemne zawiadomienie. Po otrzymaniu zawiadomienia, Podmiot przetwarzający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w terminie szybszym
  niż wyznaczony.
 2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, Administrator winien przeprowadzić mając na uwadze godziny pracy Podmiotu przetwarzającego, w sposób możliwie niezakłócający pracy.
 3. Podczas kontroli, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie dane pozwalające na ocenę adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa do istniejącego ryzyka, w szczególności udostępnić: kartoteki, bazy danych, itp.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich uchybień stwierdzonych podczas kontroli i opisanych w pokontrolnym protokole. Usunięcie uchybień powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia kontroli i przedstawienia przez Administratora protokołu pokontrolnego.

§5

Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora

 1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych do przetwarzania osobom nieuprawnionym.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
  o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie przez Podmiot przetwarzający,
  a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Podmiotu przetwarzającego związanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający będzie współpracować z Administratorem w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających
  w szczególności do oddalenia, bądź odrzucenia roszczeń osoby trzeciej.

§6

Czas obowiązywania umowy

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony od ………..……. do ……..…..…..
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający:

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, o której mowa
w § 4 niniejszej umowy nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) przetwarza dane osobowe niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§7

Zasada zachowania poufności

 1. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
  w jakikolwiek inny sposób, a które to dane są związane z niniejszą umową.
 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora oświadcza, że w związku
  z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane, ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej umowy.
 3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności zabezpieczenie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

Administrator:                                                                                                               Podmiot
przetwarzający: