Regulamin


Regulamin
I Międzynarodowego Konkursu
KRAKOW JAZZ PIANO COMPETITION 2022

Konkurs ma służyć nie tylko promocji młodych, wyjątkowo uzdolnionych pianistów, ale także promować piękno improwizacji, która od zarania historii muzyki była podstawowym sposobem spontanicznego muzykowania, pełnym ekspresji aktem twórczym i jakże autentycznym sposobem wyrażania się przez muzykę. Wierzymy, że na stałe wpisze się w kalendarz istotnych wydarzeń kulturalnych Krakowa, wzbogacając i rozwijając wieloletnią tradycję pianistyki jazzowej w Polsce i jej silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Krakow Jazz Piano Competition, zwanego dalej Konkursem jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – Katedra Jazzu oraz Fundacja Art Evolution.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2022 r.
3. Przesłuchania Konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43.
4. Konkurs przeznaczony jest dla pianistów, którzy do dnia finału 8 grudnia 2022, nie ukończyli 30 roku życia (urodzeni po 8 grudnia 1992 r.) i mają ukończone 16 lat.
5. Laureaci pierwszych trzech miejsc nie będą mogli brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

§ 2
Zgłoszenia

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 25 października na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.amuz.krakow.pl

2. Do formularza należy dołączyć:
– zdjęcie kandydata (dobrej jakości, minimum 1 MB)
– krótką notkę biograficzną ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć i edukacji muzycznej w języku polskim i angielskim lub tylko angielskim w przypadku obcokrajowców
– nagrania audio – video 3 utworów muzycznych, w tym:

 • Utwór na fortepian solo
 • Kompozycja własna z towarzyszeniem sekcji rytmicznej
 • Utwór dowolny z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

– nagrania powinny zostać umieszczone w serwisie YouTube w jakości minimum HD, jako film niepubliczny, dostępny jedynie dla członków Jury pod odpowiednim linkiem. Łączny czas nagrania nie powinien przekraczać 30 min. Link do nagrania należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym.
– w przypadku każdego utworu, znaczną jego część powinna stanowić improwizacja kandydata,
– każdy z nadesłanych utworów powinien być nagrany z jednego ujęcia kamery, bez montażu ze stale widocznym kandydatem; poszczególne utwory mogą być zapisane w osobnych plikach.

3. Opłata uczestnictwa jest bezzwrotna i wynosi:

1/ dla uczestników posiadających obywatelstwo polskie 200 PLN
Wpłaty należy dokonać na konto:
BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem „Jazz Piano Competition”

2/ dla uczestników z zagranicy 50 €
Wpłaty należy dokonać na konto:
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem „Jazz Piano Competition”
Uczestnik ponosi koszt opłat bankowych. Dokonując przelewu z konta zagranicznego (walutowego) należy wybrać opcję OUR.

4. Wszystkie niezbędne dokumenty wraz ze skanem potwierdzenia dokonania przelewu należy przesłać na adres: jazzpianocompetition@amuz.krakow.pl

5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydaci otrzymają do 30 października, drogą elektroniczną na wskazany adres email.

§ 3
Przebieg konkursu

1. Na podstawie nadesłanych nagrań Jury Konkursu wyłoni maksymalnie 8 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do przesłuchań finałowych, które odbędą się na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2022 r.

2. O zakwalifikowaniu się do przesłuchań finałowych w Krakowie, kandydaci zostaną poinformowani do dnia 5 listopada 2022 r.

3. Kolejność występów ustalona zostanie losowo i podana będzie do informacji przed rozpoczęciem każdego etapu.

Przesłuchania finałowe:
1) Etap pierwszy (8 grudnia 2022 r.), w którym każdy kandydat wykonuje:
• jeden utwór solo piano dowolnie wybrany z Listy utworów finałowych*
• kompozycję własną z towarzyszeniem sekcji rytmicznej
• standard jazzowy losowo wybrany z Listy standardów jazzowych*
z towarzyszeniem sekcji rytmicznej

Podczas pierwszego etapu, Jury Konkursu wyłoni maksymalnie 5 kandydatów, którzy zostaną dopuszczeni do drugiego etapu przesłuchań finałowych.

2) Etap drugi (9 grudnia 2022 r.), w którym każdy kandydat wykonuje:
• Improwizację solo piano na podany temat. Kandydat otrzyma temat do improwizacji na pół godziny przed swoim recitalem.
• Jeden utwór dowolnie wybrany z Listy utworów finałowych lub Listy standardów jazzowych z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.

Uczestnicy otrzymają nuty do utworów konkursowych (z listy standardów jazzowych oraz utworów finałowych) wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie (do 5 listopada 2022 r.).

Uczestnicy nie mogą wykonywać dwukrotnie tego samego utworu.

Każdy uczestnik przesłuchań finałowych będzie miał zagwarantowany czas na próbę z sekcją rytmiczną.

Laureaci Konkursu zobligowani są do udziału w koncercie finałowym, który odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Przesłuchania finałowe będą otwarte dla publiczności.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie bezpłatnych dokumentacyjnych nagrań audio – video, a laureaci Konkursu na bezpłatny udział w publicznym Koncercie Laureatów.

§ 4
Jury

1. W skład Jury Konkursu wchodzą:

 • dr hab. Piotr Wyleżoł, prof. AMKP – przewodniczący Jury (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
 • prof. Danny Grissett (JAM Music Lab University, Private University for Jazz and Popular Music Vienna)
 • dr hab. Joachim Mencel, prof. AMKP (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
 • dr hab. Dominik Wania (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
 • dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMKP (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
 • Michał Tokaj (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

2. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że profesor będący członkiem Jury nie punktuje uczestnika będącego jego uczniem/studentem.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 5
Nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I nagroda – 15.000 PLN
  + zaproszenie do wykonania koncertu podczas kolejnej edycji Konkursu
 • II nagroda – 10.000 PLN
 • III nagroda – 5.000 PLN

Wszyscy uczestnicy przesłuchań finałowych otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy specjalne.

§ 6
Zakwaterowanie i koszty podróży uczestników zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych

1. Rezerwacje noclegów i wyżywienia uczestnicy Konkursu dokonują i pokrywają we własnym zakresie.
2. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
– utrwalania,
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
– wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
– publicznego odtwarzania,
– wyświetlania,
– nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

5. Organizator Konkursu z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Konkursu on-line.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Wyleżoł – przewodniczący komisji konkursowej
piotr.wylezol@amuz.krakow.pl

Marcin Banaszek – sekretarz konkursu
marcin.banaszek@amuz.krakow.pl

_________

* Lista utworów finałowych
Janusz Muniak:
1. „No Stamp Required”
2. „Lobagola”

Tomasz Stańko:
1. „Sweet Thing”
2. „White Ballad”

Zbigniew Seifert:
1. “Quo Vadis”
2. „Song for Christopher”

Jarosław Śmietana:
1. „Back to the Roots”
2. „Mr Soul” / “Kairo”

* Lista standardów jazzowych

1. „Windows”- Chick Corea
2. „Humpty Dumpty” – Corea
3. „Stablemates” – Benny Golson
4. „Along Come Betty” – Benny Golson
5. „Anthropology” – Charlie Parker
6. „Airegin” – Sonny Rollins
7. „Evidence” – Monk
8. „It Could Happen to You” – Jimmy Van-Heusen