Music Theory and Interpretation Department


fot. Piotr Markowski
fot. Piotr Markowski
Historia i działalność
Środowisko teoretyków muzyki skupione w i wokół Krakowskiej Akademii Muzycznej ukształtowało się w latach 70-tych XX wieku wokół idei artystycznego i humanistycznego oblicza sztuki muzycznej.

Wypracowało nowy paradygmat dyscypliny, korespondujący z aktualnym stanem metodologii ogólnej, wprowadzając nowe koncepcje funkcjonowania teorii muzycznej w praktyce analityczno-interpretacyjnej oraz dydaktycznej.

W centrum problematyki badawczej stoi dzieło muzyczne rozumiane jako punkt odniesienia wszelkiej nauki o muzyce. Dzieło poddawane jest analizie i interpretacji przy zastosowaniu metod zarówno z kręgu strukturalizmu i semiotyki, jak i fenomenologii i hermeneutyki. Dzieło to traktowane jest jako przedmiot par excellence artystyczny i stawiane zwykle w organicznym kontekście kultury.

Realizacją tej idei jest koncepcja interpretacji integralnej prof. dr hab. dr h.c. Mieczysława Tomaszewskiego.

Dominuje zainteresowanie utworem wokalno-instrumentalnym – pieśnią, operą i dramatem muzycznym, kantatą i oratorium – stąd też relacja słowo-dźwięk i problem koegzystencji sztuk należy do kluczowych.

Głównym przedmiotem zainteresowań krakowskich teoretyków muzyki jest historia i teoria muzyki czasów nowszych, szczególnie XIX i XX wieku. Miejsce wyróżnione zajmuje problematyka muzyki polskiej czasów Romantyzmu (Chopin, Moniuszko, Karłowicz) i współczesności (Szymanowski, Lutosławski, Penderecki, Górecki i inni). Zaakcentowana została również tradycja i współczesność muzyki związanej z Krakowem, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej.

Znaczące miejsce z działaniach naukowych i artystycznych grupy teoretyków krakowskich zajmuje również problematyka związków międzykulturowych; szczególnie, choć nie tylko, w kręgu Europy Środkowej.

Ważną funkcję w działalności Grupy spełniają organizowane periodycznie konferencje, seminaria i sympozja naukowe, najczęściej o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym.

Uczestniczą w nich – co jest tu rysem szczególnym – nie tylko teoretycy muzyki, lecz także wybitni przedstawiciele innych dyscyplin nauki i sztuki, a także –  kompozytorzy utworów poddawanych teoretycznej interpretacji.

Powstałe w ten sposób wypowiedzi twórców, stają się –  jako autorefleksja kompozytorska – cennym materiałem badawczym. Spotkaniom naukowym towarzyszą z reguły koncerty muzyki żywej.

Wśród działań Grupy o charakterze naukowo-artystycznym szereg inicjatyw zdobyło znaczenie międzynarodowe
– Spotkania Muzyczne w Baranowie, festiwale i sympozja 1976-1981.
– Seminaria i sympozja polsko-litewskie, Kraków-Wilno od 1989.
– Festiwale Młodzi Muzycy Młodemu Miastu – w Stalowej Woli 1975-1979.
– Seminaria i sympozja poświęcone polskiej muzyce współczesnej, od 1975.
– Sympozja poświęcone teorii i historii pieśni, od 1984.
– Międzynarodowe sympozja poświęcone twórczości L. van Beethovena, od 1997.
– Współpraca z International Semiotics Institute i organizacja International Congress on Musical Signification, 2010

Działalność Grupy teoretyków muzyki Akademii bywa określana mianem “KRAKOWSKIEJ SZKOŁY TEORETYCZNEJ”.
Mieczysław Tomaszewski


Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM – kierownik

prof. dr hab. Teresa Malecka
prof. dr hab. Leszek Polony
prof. dr hab. Józef Rychlik
prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Tomaszewski

dr Renata Borowiecka
dr Ewa Czachorowska-Zygor
dr Agnieszka Draus
dr Kinga Kiwała
dr Anna Oberc
dr Małgorzata Pawłowska
dr Ewa Siemdaj
dr Marcin Strzelecki
dr Ewa Wójtowicz
mgr Magdalena Chrenkoff
mgr Ilona Iwańska
mgr Maciej Negrey
mgr Kazimierz Płoskoń
mgr Joanna Wnuk-Nazarowa

Współpracownicy:

dr Regina Chłopicka, emerytowany profesor AM
dr hab. Krzysztof Szwajgier
mgr Krzysztof Droba


Zespół Harmonii i Kontrapunktu

prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz – kierownik

dr Ewa Zuchowicz
Mgr Irena Antoń
Mgr Teresa Frączkiewicz-Kirkov
Mgr Grażyna Kowalczyk
Mgr Kazimierz Płoskoń


Zespół Kształcenia Słuchu
dr hab. Magdalena Długosz – kierownik

dr Małgorzata Pawłowska
dr hab Michał Pawełek
dr Marek Pluta
dr Ewa Wójtowicz

mgr Irena Antoń
mgr Magdalena Chrenkoff
mgr Teresa Frączkiewicz-Kirkov
mgr Grażyna Kowalczyk
mgr Andrzej Mądro
mgr Kazimierz Płoskoń
mgr Joanna Wnuk-Nazar
mgr Barbara Zawadzka