Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rada Uczelni


Kompetencje Rady Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie określone są treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z treścią tego przepisu, do zadań Rady Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie należy:

  1. opiniowanie projektu strategii Uczelni,
  2. opiniowanie projektu statutu,
  3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,
  4. monitorowanie zarządzania Uczelnią,
  5. wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat,
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.