Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rada do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Zgodnie ze Statutem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie:

§ 23
1. Rada do spraw dyscypliny – sztuki muzyczne, zwana dalej „radą dyscypliny”, jest kolegialnym organem Akademii właściwym w szczególności do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o czym mowa w art. 28 ust. 4 ustawy.
2. W skład rady dyscypliny wchodzą dyrektorzy szkół doktorskich oraz po jednym przedstawicielu z każdej katedry działającej w Akademii.
3. Kadencja rady dyscypliny jest równa kadencji senatu.

§ 25 ust. 2
Prezydium, w tym przewodniczącego rady dyscypliny, powołuje rektor spośród jej członków posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, z których każdy jest przedstawicielem innego wydziału. Kandydatów do prezydium rady dyscypliny przedstawiają rektorowi rady wydziałów.