Regulamin


31.10.2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego przedłużono do 11 listopada 2021.


AKADEMIA MUZYCZNA
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE
KATEDRA ORGANÓW

VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie (2021)

REGULAMIN

§ 1

1. Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2021) jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – Katedra Organów (dalej: Organizator).
2. VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego, zwany dalej Konkursem odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 r.
3. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 31 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres: konkursorganowy@amuz.krakow.pl
2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 należy nadesłać:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce „VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie“,
– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) – skan potwierdzenia dokonania przelewu na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

§ 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 10 listopada 2021 r.

§ 4

1. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w jednym etapie.
2. Program Konkursu obejmuje następujące utwory:

2.1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Wariacje do wyboru:
Ballo del granduca
lub
Est-ce Mars
lub
Mein junges Leben hat ein End
lub
Wie s]chön leucht uns der Morgenstern

2.2. Władysław Żeleński (1837-1921) Preludium z op. 38 do wyboru:
Es-dur (nr 18),
lub
Es-dur (nr 23),
lub
b-moll (nr 24),
lub
a-moll (nr 25)

2.3. Preludium i fuga do wyboru:
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Preludium i fuga E-dur op. 99 nr 1
lub
Preludium i fuga H-dur op. 99 nr 2
lub
Preludium i fuga Es-dur op. 99 nr 3
lub
Marcel Dupré (1886-1971)
Preludium i fuga H-dur op. 7 nr 1
lub
Preludium i fuga g-moll op. 7 nr 3

§ 5

1. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od wylosowanej litery alfabetu.
2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku Organizatora przy ul. Św. Tomasza 43 w Krakowie, w sali 404.

§ 6

1. W skład Jury Konkursu, powoływanego przez Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, wchodzą nauczyciele akademiccy Katedry Organów tej Uczelni.
2. Jury obraduje pod kierownictwem Przewodniczącego.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

1. Dla laureatów I, II i III miejsca przewiduje się dyplomy oraz nagrody w postaci występów na festiwalach lub recitalach organowych.
2. Za recital o którym mowa w ust. 1 laureat otrzymuje honorarium w ramach środków uzyskanych z opłaty uczestnictwa, o wysokości którego decyduje Jury.

§ 8

Każdy uczestnik Konkursu ma zagwarantowane 90 minut dostępu do instrumentu w sali 404 na próbę przed swoim występem.

§ 9

Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 10

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do stawienia się na przesłuchania konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 11

Koordynacją Konkursu zajmuje się mgr Krzysztof Musiał – Sekretarz VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, który udziela zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
konkursorganowy@amuz.krakow.pl
www.amuz.krakow.pl