Regulamin


 

RZEBIEG KONKURSU 13 KWIETNIA 2024:

9:00-9:20 1. Michał Salwa (puzon) akompaniator dr Wioletta Fluda-Tkaczyk

9:20-9:40 2. Samuel Piękoś (kontrabas) akompaniator dr Magdalena Kantor-Michna

9:40-10:00 3. Mateusz Wąż (gitara klasyczna) akompaniator dr hab. Sławomir Cierpik, prof. AMKP

10:00-10:20 4. Maria Polaczok (skrzypce) akompaniator Agnieszka Zahaczewska-Książek

10:20-10:40 5. Bartłomiej Kiecana (trąbka) akompaniator dr Klaudia Strączek

***

10:00-11:20 Przerwa kawowa

***

11:20-11:40  6. Duet Gabriela Dudziak (harfa) i Izabela Ratajewska (flet) akompaniator dr Klaudia Strączek

11:40-12:00 7. Weronika Balcerzyk (flet) akompaniator dr Klaudia Strączek

12:00-12:20 8. Mateusz Dubiel (fortepian) akompaniator dr Aleksandra Dąbek

12:20-12:40 9. Denys Maistrukh (fortepian) akompaniator mgr Tamar Jincharadze

12:40-13:00 10. Paulina Łaciak (flet) akompaniator Eligiusz Skoczylas 

***

13:00-13:10 Przerwa techniczna

***

13:10-13:30 11. Duet Weronika Gardziel, Le Quang Sinh (fortepiany)

13:30-13:50 12. Duet Aleksandra Pazdyga-Chojnacka, Michał Chojnacki (fortepiany)

JURORZY:

dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP – przewodnicząca

mgr Mateusz Prendota

prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

prof. dr hab. Maciej Tworek

dr Tomasz Tokarczyk

prof. dr hab. Mariusz Sielski

dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP

 

REGULAMIN
OGÓLNOUCZELNIANEGO KONKURSU
„GRAM Z ORKIESTRĄ”

 

§ I – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnouczelnianego Konkursu „Gram z orkiestrą”, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą przy ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, NIP: 675-00-07-587, REGON 000275719.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2024 r. w Sali Koncertowej im. Krystyny Moszumańskiej-Nazar Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy u. św. Tomasza 43.

 

§ II – Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Wyróżnienie najbardziej uzdolnionych studentów Organizatora.
 2. Umożliwienie najzdolniejszym studentom Organizatora występu z orkiestrą.
 3. Profesjonalizacja studentów poprzez umożliwienie im poznania sposobu pracy z zespołami orkiestrowymi i zawodowymi dyrygentami.

 

§ III – Zasady uczestnictwa

 1. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego w liczbie nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.
 2. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą mailową na adres: karolina.patla@amuz.krakow.pl do dnia 08.04.2024 r. najpóźniej do godziny 10:00 poprzez formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Akceptowane będą jedynie zgłoszenia przesłane przez Kierowników Katedr. Zgłoszenia mogą być elektroniczne i nie wymagają odręcznego podpisu ani skanu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 5. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przygotowania i wykonania z pamięci (nie dotyczy organistów oraz koncertów na więcej niż jeden instrument solowy):
  a) Studenci Wydziału Instrumentalnego – wybranego koncertu na instrument lub instrumenty i orkiestrę (symfoniczną, smyczkową, kameralną lub dętą),
  b) Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego – program złożony z arii operowych min. 15-20 minut, dozwolone jest przygotowanie dodatkowych utworów w duetach.
 6. Organizator zastrzega, że w związku z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o powstrzymaniu się od prezentacji dzieł kultury i twórców rosyjskich i białoruskich w polskich instytucjach kultury, repertuar kompozytorów rosyjskich i białoruskich nie będzie akceptowany.
 7. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.
 8. Konkurs przeprowadzony zostanie przy udziale publiczności.
 9. Podczas przesłuchania uczestnicy zaprezentują fragmenty przygotowanego repertuaru wybrane przez jury, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 20 minut.
 10. Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
 11. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Organizatora do dnia 11.04.2024 r.

 

§ IV – Zasady oceny

 1. Jury w składzie nie więcej niż 9 osób zostanie powołane decyzją Rektora.
 2. Zasady pracy Jury określi regulamin prac Jury przyjęty przez Jury podczas pierwszego posiedzenia.
 3. Jury ocenia walory artystyczne wykonania i umiejętność współpracy z akompaniatorem.
 4. Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny. Protokół sporządza sekretarz Jury.

 

§ V – Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie będzie wykonanie koncertu z orkiestrą.
 2. W konkursie wyłonionych zostanie nie więcej niż 8 Laureatów.
 3. O podziale koncertów zadecyduje Jury i zostanie on ogłoszony wraz z wynikami.
 4. Organizator zastrzega, że jedyną nagrodą w konkursie jest wykonanie koncertu z orkiestrą, a Laureatom nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie lub zwrot jakichkolwiek kosztów i Laureatom nie przysługuje prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 5. Terminy realizacji koncertów zostaną uzgodnione bezpośrednio między Laureatami a Orkiestrami, ale nagroda zostanie zrealizowana nie później niż do końca czerwca 2025 roku.

 

§ VI – Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków (dalej: „Administrator”).
 2. Kandydaci, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, narodowości, daty urodzenia, nr telefonu, adresu email lub innego korespondencyjnego, a w przypadku Uczestników – dodatkowo  wizerunku oraz w odniesieniu do Laureatów adresu zamieszkania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także w przypadku Uczestników do  celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
 4. Do zakończenia Konkursu uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie oraz na potrzeby eksploatacji nagrania z Konkursu.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia /usunięcia /ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: iodo@amuz.krakow.pl.
 7. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ VII – Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres karolina.patla@amuz.krakow.pl
 4. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.