Regulamin


AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
KATEDRA ORGANÓW

Regulamin
VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
im. Bronisława Rutkowskiego
Kraków 2017

§ 1

1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie (2017) jest Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Organów.
2. VI Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego, zwany dalej Konkursem, odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2017 roku.
3. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych
II stopnia.

§ 2

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 31 października 2017 roku drogą elektroniczną
lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres mailowy:
arkadiusz.bialic@amuz.krakow.pl
lub

Katedra Organów
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
z dopiskiem „VI Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego”

2. Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację, która nie podlega zwrotowi:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie),
– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100,00 PLN (kopia dowodu przelewu), którą należy przesłać wyłącznie na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

§ 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 4

1. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w jednym etapie.

2. Program konkursu obejmuje następujące utwory:

a) Dietrich Buxtehude (1637-1707)
– do wyboru jeden utwór spomiędzy BuxWV 136-143, 145-153, 155-157

b) Johann Jakob Froberger (1616-1667)
– do wyboru jedna Canzona lub Capriccio spomiędzy FbWV 301-306, 501-519

c) Louis Vierne (1870-1937)
– do wyboru jeden utwór spośród 24 Pièces de fantaisie op. 51, 53-55

d) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
– do wyboru jeden utwór spośród 66 Improwizacji chorałowych op. 65

Uwaga!

Spośród utworów wybranych w pkt 2c oraz 2d jeden winien mieć charakter figuracyjno-wirtuozowski, zaś drugi narracyjno-kantylenowy.

Czas wykonania programu nie powinien przekraczać 25 minut.

Dobór utworów i układ programu mogą podlegać ocenie Jury.

§ 5

1. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od komisyjnie wylosowanej litery alfabetu.
2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie,
w sali 404.

§ 6

1. W skład Jury konkursu wchodzą pedagodzy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się honorowany udział w festiwalach i koncertach organowych.

§ 8

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma 90 minut w sali 404 na przygotowanie swojego programu.

§ 9

Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie oraz na własny koszt.

§ 10

1. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na przesłuchanie konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Informacji udziela:

Arkadiusz Bialic – Sekretarz VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska
arkadiusz.bialic@amuz.krakow.pl
tel.: 603 75 10 04