Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

GREEN TRAVEL


GREEN TRAVEL

Zasady rozliczenia „green travel” dla studentów/doktorantów/absolwentów w ramach projektów Erasmus+ KA131, rozpoczynające się od roku akademickiego 2022/2023.

1. Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż innymi środkami komunikacji nie spełniają tych warunków.

2. Studenci/doktoranci/absolwenci mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy (na jej większej części), licząc podróż w obie strony. Osoby takie składają deklarację tzw. „Green Travel Declaration” o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.

3. W uzasadnionych przypadkach student/doktorant/absolwent może ubiegać się o dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży (łącznie w obie strony). W tym celu należy uzupełnić odpowiednie pola w „Green Travel Declaration”.

4. Liczba przyznanych dodatkowych dni na podróż (w jedną stronę) jest zależna od odległości dzielącej siedzibę AMKP oraz siedzibę instytucji przyjmującej, liczonej za pomocą kalkulatora on-line dostępnego pod adresem internetowym Komisji Europejskiej (KE): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, według następującego rozdzielnika:

Odległość – Liczba dni podróży w jedną stronę
0-1999 km – 1
2000 lub więcej – 2

5. Dodatkowe dofinansowanie z tytułu „green travel”, jeśli zostanie przyznane, będzie wypłacone wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+.

6. Deklarowany sposób lub czas podróży potwierdzany jest po powrocie poprzez złożenie w DSM oświadczenia o odbyciu podróży, tzw. „Green Travel Statement” wraz z wymienionymi w oświadczeniu dowodami.

7. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, student/doktorant/absolwent zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.