Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Kalendarz


UCHWAŁA  Nr 29/2020
SENATU AKADEMII  MUZYCZNEJ  W  KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Działając na podstawie z § 76 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie przyjętego uchwałą Senatu nr 21/2019 z dnia 9 lipca 2019 r, z późn. zm., Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje:

§ 1.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r.

§ 2.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia:

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego
01.10.2020 (czwartek) –   21.01.2021 (czwartek)

Inauguracja Roku Akademickiego
06.10.2020 (wtorek)

Święta Bożego Narodzenia – ferie zimowe
23.12.2020 (środa) – 02.01.2021 (sobota)

ZIMOWA  SESJA EGZAMINACYJNA
22.01.2021 (piątek) – 06.02.2021 (sobota)

PRZERWA  MIĘDZYSEMESTRALNA
08.02.2021 (poniedziałek) – 13.02.2021 (sobota)

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA
22.02.2021 (poniedziałek) – 27.02.2021 (sobota)

Święto Uczelni
25.02.2021(czwartek)

Promocje doktorów i doktorów habilitowanych sztuki
04.03.2021 (czwartek)

Zajęcia dydaktyczne semestru letniego
15.02.2021 (poniedziałek) – 29.05.2021 (sobota)

Święta Wielkanocne – ferie wiosenne
01.04.2021 (czwartek) – 06.04.2021 (wtorek)

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
31.05.2021 (poniedziałek) – 14.06.2021 (poniedziałek)

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA
13.09.2021 (poniedziałek) – 18.09.2021 (sobota)

§ 3.

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach podyplomowych ustala odpowiednio kierownik studiów podyplomowych uwzględniając terminy rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego określone w § 1 oraz ferii i przerwy międzysemestralnej określonych § 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

R e k t o r
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński