Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 Zgłoszenie zachorowania - Nauczyciel

 Zgłoszenie zachorowania - Doktorant, Student

Zgłoszenie zachorowania - Pracownik niebędący nauczycielem akademickim

COVID-19 – INFORMACJE


7.03.2022

KOMUNIKAT Nr 3/2022
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE
z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zniesienia limitów przy organizacji wydarzeń artystycznych
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
od dnia 7 marca 2022 r., w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 r. poz. 473) postanawiam, co następuje:

  1. wydarzenia artystyczne organizowane przez AMKP w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się stacjonarnie pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych, bez limitów widzów i ograniczeń dotyczących wymaganej powierzchni przypadającej na jedną osobę biorącą udział w wydarzeniu,
  2. nadal pozostaje wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach zamkniętych,
  3. za bezpieczeństwo sanitarne wydarzenia artystycznego odpowiada Dział Projektów Artystycznych i Naukowych AMKP, który współpracuje z kierownikiem projektu.

R e k t o r
prof. dr hab. Wojciech Widłak

 


01.10.2021

Rozpoczynamy nowy rok akademicki w warunkach zwiększającej się liczby zachorowań na Covid-19.

Zgłoszenia przypadków zachorowania oraz kontaktu z osobami chorymi prosimy kierować na adres:

– Doktoranci i Studenci na adres covid@amuz.krakow.pl, na formularzu

– Nauczyciele na adres covid.kadry@amuz.krakow.pl, na formularzu

– Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na adres covid.kadry@amuz.krakow.pl, na formularzu

W temacie wiadomości wpisujemy: COVID.

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Jan Jazownik


28.09.2021

ZARZĄDZENIE Nr 31/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie funkcjonowania
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
od dnia 1 października 2021 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zajęcia dydaktyczne w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie odbywają się stacjonarnie, wszelkie ograniczenia w tym zakresie zostają zniesione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
2. Zajęcia zbiorowe oraz grupowe mogą odbywać się zdalnie. Decyzję o formie prowadzenia tych zajęć podejmuje dziekan lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej.
3. Wydarzenia artystyczne organizowane przez Uczelnię w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się stacjonarnie pod warunkiem zachowania ścisłych rygorów sanitarnych, o których mowa w ust. 5. Możliwe jest udostępnienie do 75% liczby miejsc na widowni. W przypadku braku wyznaczonych miejsc konieczne jest zachowanie odległości 1,5m pomiędzy uczestnikami. Za bezpieczeństwo sanitarne wydarzenia artystycznego odpowiada Dział Projektów Artystycznych i Naukowych AMKP, który współpracuje z kierownikiem projektu.
4. Praca wszystkich pracowników Uczelni odbywa się w trybie stacjonarnym. W przypadkach indywidualnych, bezpośredni przełożony za zgodą rektora lub kanclerza może podjąć decyzję o skierowaniu pracownika, na jego pisemny i uzasadniony wniosek, do wykonywania pracy w formie zdalnej, jeżeli nieobecność pracownika jest związana z sytuacją epidemiologiczną,
a może zakłócić bieżące funkcjonowanie uczelni. Informację o wyrażeniu zgody na pracę zdalną pracownik zobowiązany jest przekazać do Działu Spraw Osobowych.
5. Na terenie wszystkich obiektów uczelni obowiązuje zachowanie ścisłych rygorów sanitarnych, w tym wprowadzanie przerw i wietrzenia sal między zajęciami, dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie bezpiecznego dystansu.
6. W miarę możliwości i bez wpływu na skuteczność działania, wskazane jest załatwianie spraw administracyjnych i organizacyjnych bez kontaktu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikatory).

§ 2

1. Wszystkie uczelniane akty prawne będące podstawą wprowadzenia dotychczasowych ograniczeń stają się nieaktualne.
2. Zasady zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania i przebywania w Domu Studenckim AMKP określa Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych.
3. Zasady zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Biblioteki, Czytelni i Fonoteki AMKP określa Prorektor ds. kształcenia.
4. Szczegółowe zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i pracowników AMKP określa Prorektor ds. kształcenia.

§ 3

W Akademii kontynuuje działalność Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2, powołany Zarządzeniem Rektora Nr 27/2020 z dnia 17 września 2020 r.

§ 4

1. Osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2, obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do budynków Akademii.
2. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie uczelni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, należy to niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji (tel. 12 422 04 55 lub tel. wewn. 120), który udostępnia osobie wydzielone pomieszczenie w celu jej odizolowania do czasu opuszczenia uczelni.
3. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania, w tym powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, etc.) oraz wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia Kierownika Działu Nauczania.
5. Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego i Dział Spraw Osobowych.
6. Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego i Dział Spraw Osobowych.

§ 5

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

§ 7

Treść zarządzenia publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia/2021.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


Dokument nr 18/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 29 maja 2021 r.
w sprawie promocji programu szczepień przeciw COVID-19

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka!

Wiedza winna odgrywać w społeczeństwie właściwą rolę a w środowisku akademickim w szczególności.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest zaniepokojona ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakom na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie.

Jesteśmy przekonani, że realizacja programu szczepień przeciw COVID19, jest fundamentalna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego.

Kierując się zatem ideą wzajemnego szacunku i odpowiedzialności jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji szczepień, wkrótce będziemy mogli wspólnie funkcjonować w warunkach niezagrażających naszemu zdrowiu.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Archiwum