Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 Zgłoszenie zachorowania - Nauczyciel

 Zgłoszenie zachorowania - Doktorant, Student

Zgłoszenie zachorowania - Pracownik niebędący nauczycielem akademickim

COVID-19 – INFORMACJE


01.10.2021

Rozpoczynamy nowy rok akademicki w warunkach zwiększającej się liczby zachorowań na Covid-19.

Zgłoszenia przypadków zachorowania oraz kontaktu z osobami chorymi prosimy kierować na adres:

– Doktoranci i Studenci na adres covid@amuz.krakow.pl, na formularzu

– Nauczyciele na adres covid.kadry@amuz.krakow.pl, na formularzu

– Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na adres covid.kadry@amuz.krakow.pl, na formularzu

W temacie wiadomości wpisujemy: COVID.

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Jan Jazownik


28.09.2021

ZARZĄDZENIE Nr 31/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie funkcjonowania
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
od dnia 1 października 2021 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zajęcia dydaktyczne w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie odbywają się stacjonarnie, wszelkie ograniczenia w tym zakresie zostają zniesione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
2. Zajęcia zbiorowe oraz grupowe mogą odbywać się zdalnie. Decyzję o formie prowadzenia tych zajęć podejmuje dziekan lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej.
3. Wydarzenia artystyczne organizowane przez Uczelnię w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się stacjonarnie pod warunkiem zachowania ścisłych rygorów sanitarnych, o których mowa w ust. 5. Możliwe jest udostępnienie do 75% liczby miejsc na widowni. W przypadku braku wyznaczonych miejsc konieczne jest zachowanie odległości 1,5m pomiędzy uczestnikami. Za bezpieczeństwo sanitarne wydarzenia artystycznego odpowiada Dział Projektów Artystycznych i Naukowych AMKP, który współpracuje z kierownikiem projektu.
4. Praca wszystkich pracowników Uczelni odbywa się w trybie stacjonarnym. W przypadkach indywidualnych, bezpośredni przełożony za zgodą rektora lub kanclerza może podjąć decyzję o skierowaniu pracownika, na jego pisemny i uzasadniony wniosek, do wykonywania pracy w formie zdalnej, jeżeli nieobecność pracownika jest związana z sytuacją epidemiologiczną,
a może zakłócić bieżące funkcjonowanie uczelni. Informację o wyrażeniu zgody na pracę zdalną pracownik zobowiązany jest przekazać do Działu Spraw Osobowych.
5. Na terenie wszystkich obiektów uczelni obowiązuje zachowanie ścisłych rygorów sanitarnych, w tym wprowadzanie przerw i wietrzenia sal między zajęciami, dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie bezpiecznego dystansu.
6. W miarę możliwości i bez wpływu na skuteczność działania, wskazane jest załatwianie spraw administracyjnych i organizacyjnych bez kontaktu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikatory).

§ 2

1. Wszystkie uczelniane akty prawne będące podstawą wprowadzenia dotychczasowych ograniczeń stają się nieaktualne.
2. Zasady zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania i przebywania w Domu Studenckim AMKP określa Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych.
3. Zasady zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Biblioteki, Czytelni i Fonoteki AMKP określa Prorektor ds. kształcenia.
4. Szczegółowe zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i pracowników AMKP określa Prorektor ds. kształcenia.

§ 3

W Akademii kontynuuje działalność Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2, powołany Zarządzeniem Rektora Nr 27/2020 z dnia 17 września 2020 r.

§ 4

1. Osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2, obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do budynków Akademii.
2. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie uczelni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, należy to niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji (tel. 12 422 04 55 lub tel. wewn. 120), który udostępnia osobie wydzielone pomieszczenie w celu jej odizolowania do czasu opuszczenia uczelni.
3. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania, w tym powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, etc.) oraz wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia Kierownika Działu Nauczania.
5. Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego i Dział Spraw Osobowych.
6. Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego i Dział Spraw Osobowych.

§ 5

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

§ 7

Treść zarządzenia publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia/2021.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


Dokument nr 18/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 29 maja 2021 r.
w sprawie promocji programu szczepień przeciw COVID-19

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka!

Wiedza winna odgrywać w społeczeństwie właściwą rolę a w środowisku akademickim w szczególności.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest zaniepokojona ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakom na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie.

Jesteśmy przekonani, że realizacja programu szczepień przeciw COVID19, jest fundamentalna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego.

Kierując się zatem ideą wzajemnego szacunku i odpowiedzialności jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji szczepień, wkrótce będziemy mogli wspólnie funkcjonować w warunkach niezagrażających naszemu zdrowiu.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

07.05.2021

Szanowni Państwo, Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

zgłoszenia przypadków zachorowania oraz kontaktu z osobami chorymi prosimy kierować na adres: covid@amuz.krakow.pl, na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej AMKP –Nauczyciel, Doktorant, Student.
W temacie wiadomości wpisujemy: COVID.
Przesłane przez Państwa zgłoszenia pozwalają na kontrolę stanu zdrowia całej społeczności akademickiej. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy czekają w kolejce kolejne projekty orkiestrowe dające studentom możliwość zaliczenia przedmiotów. Wierzę, że zależy nam wszystkim na doprowadzeniu dydaktyki w trybie stacjonarnym do zbliżającej się sesji.

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Jan Jazownik


14.04.2021

KOMUNIKAT Nr 4/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w okresowych ograniczeniach działalności w budynkach
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
i zasadach funkcjonowania Uczelni
w okresie od 19 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną na terenie kraju, w trosce o zachowanie ciągłości funkcjonowania uczelni i umożliwienie wypełniania jej głównych zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki, ustalam, co następuje:

Od dnia 19 kwietnia 2021 r.:

1. Zezwalam na prowadzenie w trybie stacjonarnym zajęć praktycznych:
– indywidualnych,
– instrumentalnych grupowych (zespoły kameralne) z rekomendowanym jednoczesnym udziałem nie więcej niż 4 studentów/doktorantów,
– wokalnych grupowych przy jednoczesnym udziale nie więcej niż 4 studentów/doktorantów,
– grupowych w specjalności rytmika przy jednoczesnym udziale nie więcej niż 4 studentów,

z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, w tym nieprzekraczania dopuszczalnej liczby osób przebywających równocześnie w sali, przerw i wietrzenia sali między zajęciami, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa maseczką, dystansu między uczestnikami.

2. Wszelkie pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie online.

3. Prorektor do spraw kształcenia, w porozumieniu z Prorektorem do spraw artystycznych i naukowych oraz z właściwymi dziekanami i pedagogami prowadzącymi przedmioty: Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band, Zespoły wokalne, ustala aktualny harmonogram i repertuar projektów artystycznych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych dla tych przedmiotów oraz dla specjalności rytmika, w roku akademickim 2020/2021.

4. Odpowiednio do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się odbywanie w formie stacjonarnej ograniczonej puli prób do występów artystycznych przy liczbie uczestników większej niż określona w ust. 1, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji występu artystycznego. Liczbę prób określa Prorektor do spraw kształcenia w porozumieniu z Prorektorem do spraw artystycznych i naukowych i z pedagogiem prowadzącym przedmiot.

5. Zobowiązuję właściwych dziekanów do aktualizacji szczegółowych zasad i form zaliczenia przedmiotów, odpowiednio do zmian, jakie zaszły w toku semestru letniego bieżącego roku akademickiego, w porozumieniu z podlegającymi im nauczycielami akademickimi, których dotyczą zmiany.

6. Udostępnianie sal dydaktycznych Akademii na potrzeby ćwiczenia przez studentów i doktorantów odbywa się w zakresie i na zasadach ustalonych przez Prorektora ds. kształcenia.

7. Praca administracji uczelni odbywa się zasadniczo w trybie zdalnym, z uwzględnieniem dyżurów stacjonarnych pracowników, zapewniających ciągłość funkcjonowania uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji oraz właściwi dziekani sporządzają, w porozumieniu z Kanclerzem AMKP, bieżący harmonogram dyżurów w podległych im jednostkach.

8. Przypominam wszystkim członkom społeczności Akademii o obowiązku rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym zachowywania: bezpiecznej odległości w przestrzeniach zamkniętych, higieny rąk, przerw w zajęciach i próbach, wietrzenia sal, niegromadzenia się i niezatrzymywania się w ciągach komunikacyjnych budynku, itp.

9. Rekomenduję wszystkim Członkom społeczności Akademii załatwianie, w miarę możliwości i skuteczności, wszelkich spraw administracyjnych i organizacyjnych bez kontaktu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikatory internetowe).

Jednocześnie ponownie proszę wszystkich o szczególną dbałość w tym trudnym okresie o sprawy naszej uczelni, aktywność we wszystkich bieżących zakresach oraz odpowiedzialne zachowanie stosownie do sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących wymogów sanitarnych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak

Announcement No 4/2021
of the Rector
of The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow
14 April 2021 r.

concerning changes in the temporary restrictions of activities in the buildings of
The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow and functioning of the Academy in the period starting on 19 April 2021.

Basing on the Law on Higher Education and Science (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.),  onsidering the epidemic situation within the country, in order to ensure the safety of employees, doctoral students and students of The Krzysztof Penderecki Academy of Music, hereby I introduce the following rules in the organization of academic acticvities:

Starting from the 19th April 2021:

1. I permit to conduct the following classes in the direct (face-to-face) mode:
– individual classes,
– group instrumental classes (chamber ensembles) where no more than 4 students should take part at the same time,
– group vocal classes with no more than 4 students participating at the same time,
– group classes of eurythmics with no more than 4 students participating at the same time,

with observing strict sanitary regime: the number of people present in a room cannot excess the limits, the room has to be aired regularly and there must be suitable breaks between the classes, participants have to take care of hygiene requirements: hand disinfection, covering nose and mouth, and keeping required distance.

2. All other classes are conducted in remote (online) mode.

3. The Vice-rector for Educational Affairs in cooperation with the Vice-rector for Artistic and Academic Affairs and with the Deans and teaching faculty responsible for the following subjects: Symphonic orchestra, Chamber orchestra, Brass orchestra, Baroque orchestra, Big band, Vocal ensembles – will establish the up-to-date schedule and repertoire of the artistic projects required for the didactic process of these subjects, as well as for the eurythmics specialty, in the year 2020/2021.

4. Accordingly with the schedule mentioned in p. 3, a limited number of rehearsals for performances involving a group of participants bigger than specified in p. 1 is allowed. The rehearsals are permitted only in the scope needed for preparation and presentation of artistic performance. The number of rehearsals will be established by the Vice-rector for Educational Affairs in cooperation with the Vice-rector for Artistic and Academic Affairs and with the teaching faculty responsible for particular courses.

5. The Deans are obliged to revise and update the rules of receiving credit for particular courses, taking into account the changes in organisation of teaching process happening over the summer term. The changes have to be made in agreement with teaching faculty responsible for particular courses.

6. The use of classrooms for practicing purposes is possible only within the framework determined by the Vice-rector for Educational Affairs.

7. The administration of the Academy works in the remote (online) mode with on-site shifts in order to assure continuity of the administration work. The Heads of administrative units and the Deans are obliged to prepare schedules of shifts in their units in cooperation with the Chancellor of the Academy.

8. I remind all members of our Community that we are obliged to adhere strictly to the sanitary safety measures, including: keeping a safe distance in confined spaces, taking care of the hygiene, especially hand washing, airing the rooms, making suitable breaks during classes and rehearsals, avoiding gathering in corridors and passages, etc.

9. I recommend arranging – as far as it is possible – all administrative and organizational matters without any direct contact, using available communication means (phone, mail, internet communicators)

Again, in this difficult time, I ask all of you to take particular care about our everyday activities, to remain active in all areas of our work and behave responsibly, according to the epidemiological situation and all sanitary regulations.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


08.04.2021

KOMUNIKAT Nr 3/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie kontynuacji okresowego zawieszenia działalności w budynkach
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
i zasad funkcjonowania Akademii
w okresie od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną na terenie kraju, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich członków społeczności naszej uczelni ustalam, co następuje:

W dniach od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r.:

1. Prowadzenie w uczelni wszelkich zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym pozostaje zawieszone z jednoczesnym poleceniem ich realizacji w trybie zdalnym.

2. Dopuszcza się korzystanie z wybranych sal dydaktycznych Akademii na potrzeby ćwiczenia przez studentów i doktorantów niektórych kierunków/specjalności w zakresie ustalonym przez Prorektora ds. kształcenia.

3. Praca administracji uczelni odbywa się nadal w trybie zdalnym, z uwzględnieniem dyżurów stacjonarnych pracowników, zapewniających ciągłość funkcjonowania uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji oraz właściwi dziekani sporządzają, w porozumieniu z Kanclerzem AMKP, harmonogram dyżurów w podległych im jednostkach.

4. Obowiązuje zakaz występów artystycznych i prób z udziałem zespołów akademickich, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. Wstęp na teren uczelni mają jedynie osoby pełniące funkcje kierownicze, pozostała kadra kierownicza, pracownicy administracji wyznaczeni do dyżurów stacjonarnych, pracownicy obsługi sprzątającej i dozorującej, studenci i doktoranci odbywający ćwiczenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz – w szczególnych, jednostkowych przypadkach – osoby posiadające indywidualną zgodę Prorektora ds. kształcenia lub Prorektora ds. artystycznych i naukowych.

Jednocześnie ponownie proszę wszystkich o szczególną dbałość w tym trudnym okresie o sprawy naszej uczelni, aktywność we wszystkich bieżących zakresach oraz odpowiedzialne zachowanie stosownie do sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących wymogów sanitarnych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


30.03.2021

COVID-19
przypomnienie o zasadach pozwalających ograniczyć zasięg pandemii

Drodzy Studenci, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy Administracji, w związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju przypominamy o konieczności ciągłego zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk, wietrzenia pomieszczeń, noszenia maseczek, zachowania odległości od innych osób i unikania zgromadzeń.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

24.03.2021

for English scroll down

KOMUNIKAT Nr 2/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie okresowych ograniczeń działalności w budynkach
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
i zmian w funkcjonowaniu Akademii
w okresie od 25 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w związku z odnotowywanym w całym kraju dynamicznym wzrostem zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne członków społeczności naszej uczelni polecam, co następuje:

W dniach od 25 marca 2021 r. (czwartek) do 9 kwietnia 2021 r. (piątek):

1. Zawieszam prowadzenie w uczelni wszelkich zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym z jednoczesnym poleceniem ich realizacji w trybie zdalnym.

2. Wprowadzam pracę zdalną administracji uczelni z uwzględnieniem dyżurów stacjonarnych pracowników, zapewniających ciągłość funkcjonowania uczelni. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych administracji oraz właściwych dziekanów, do sporządzenia w porozumieniu z Kanclerzem AMKP harmonogramu dyżurów w podległych im jednostkach.

3. Wprowadzam zakaz występów artystycznych i prób z udziałem zespołów akademickich.

4. Wstęp na teren uczelni mają jedynie osoby pełniące funkcje kierownicze, pozostała kadra kierownicza, pracownicy administracji wyznaczeni do dyżurów stacjonarnych, pracownicy obsługi sprzątającej i dozorującej oraz – w szczególnych, jednostkowych przypadkach – osoby posiadające indywidualną zgodę Prorektora ds. kształcenia lub Prorektora
ds. artystycznych i naukowych.

Jednocześnie proszę wszystkich o szczególną dbałość w tym trudnym okresie o sprawy naszej uczelni, aktywność we wszystkich bieżących zakresach oraz odpowiedzialne zachowanie stosownie do sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących wymogów sanitarnych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak

Announcement Nr 2/2021
of the Rector
of The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow
24 March 2021

concerning temporary restrictions of the activities in the buildings of
The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow and changes in functioning of the Academy in the period of 25 March – 9 April 2021.

Basing on the Law on Higher Education and Science (Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.), considering the growing number of cases of SARS-CoV-2 infection in Poland and the introduction of additional restrictions minimising the development of the epidemic within the country, in order to ensure the safety of employees, doctoral students and students of The Krzysztof Penderecki Academy of Music, hereby I introduce the following changes in the organization of academic acticvities:

In the period from 25 March 2021 (Thursday) till 9 April 2021 (Friday):

1. All classes delivered in the direct contact (face-to-face) on the premises of the Academy are suspended with an obligation to conduct all classes in the online mode.

2. The administration of the Academy works in the remote (online) mode with on-site shifts in order to assure continuity of the administration work. The Heads of administrative units and the Deans are obliged to prepare schedules of shifts in their units in cooperation with the Chancellor of the Academy.

3. All artistic performances and rehearsals of academic ensembles are cancelled.

4. Entrance to the building of the Academy is restricted. The following persons are allowed to enter the building: Heads of particular units of the Academy, administration employees appointed to their duty shifts, maintenance employees and in exceptional, individual cases – persons who obtained a personal permit issued by the Vice-rector for Educational Affairs or the Vice-rector for Artistic and Academic Affairs.

I am asking all of Academic Community Members to stay calm and careful in this difficult time. We need to remain active in all areas of our work and behave responsibly, according to the epidemiological situation and all sanitary regulations.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak

 


18.03.2021

KOMUNIKAT Nr 1/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz
organizacji projektów artystycznych i naukowych

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

1. Od piątku 19 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.:

 1. zawieszam prowadzenie w trybie stacjonarnym wszelkich zajęć dydaktycznych grupowych i zbiorowych, z jednoczesnym zaleceniem realizacji tych zajęć w trybie on-line;
 2. anuluję organizację na terenie Uczelni projektów artystycznych i naukowych gromadzących w jednym czasie i miejscu grupy pracowników, studentów i doktorantów;
 3. zezwalam na prowadzenie w trybie stacjonarnym jedynie zajęć praktycznych indywidualnych oraz grupowych z jednoczesnym udziałem nie więcej niż 2 studentów / doktorantów, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Akademii do aktualizacji harmonogramów działalności artystycznej i naukowej odpowiednio do treści niniejszego komunikatu.

3. Do 9 kwietnia 2021 r. zajęcia z Wychowania fizycznego na basenie KSOS przy ul. F. Nullo 23 pozostają zawieszone.

Jednocześnie apeluję o zachowanie spokoju, a przede wszystkim o bezwzględne stosowanie obowiązujących zasad higieny i dystansu oraz postępowanie w duchu wzajemnej odpowiedzialności. Od naszych zachowań zależy, czy po ww. terminie uda się powrócić do dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej w uczelni.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


Szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i rosnącymi problemami psychicznymi Instytut Muzyki i Tańca prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne (program wspieraMY) dla muzyków (uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów i dyrygentów) i tancerzy (absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych z kierunków związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy i pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów).

Więcej informacji i zapisy na:
wspieraMY | instytut muzyki i tańca (imit.org.pl)


12.02.2021

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
oraz realizacji zadań dydaktycznych, artystycznych i naukowych
w okresie semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Od początku semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, tj. od 15 lutego 2021 r.:

1. Wznawia się realizację przedmiotów: Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku studiów Instrumentalistyka.
2. Prowadzący przedmioty, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są dostosować program repertuarowy odpowiednio do ograniczeń wynikających z obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z uwzględnieniem zaliczania obu semestrów roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z Komunikatem Rektora Nr 5/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
3. Właściwy dziekan jest zobowiązany do określenia szczegółowych zasad i form zaliczenia przedmiotów, o których mowa w ust. 1.
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej z przedmiotu Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przy ograniczeniu liczby do 18 studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach, pod warunkiem zachowania ścisłych rygorów sanitarnych, w tym: bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami, higieny rąk, przerw w zajęciach, wietrzenia sal, itp. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan wydziału, określając szczegółowe zasady prowadzenia zajęć, w tym liczbę uczestników, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego.
5. Zajęcia praktyczne grupowe realizowane na Wydziale Wokalno-Aktorskim, wymagające prowadzenia stacjonarnego, mogą odbywać się w tej formie wyłącznie w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji występu artystycznego przewidzianego programem studiów:
a) z przedmiotów Zespoły operowe i Reżyseria operowa – przy liczbie równoczesnych uczestników nie większej niż 8,
b) z przedmiotu Zespoły wokalne oraz pozostałych przedmiotów aktorskich – przy liczbie równoczesnych uczestników nie większej niż 6,
– pod warunkiem zachowania ścisłych rygorów sanitarnych. Odpowiednią decyzję podejmuje dziekan wydziału.
6. W przypadku zajęć, o których mowa w ust. 4 i 5, w okresie bezpośrednio poprzedzającym występ artystyczny dziekan, w drodze wyjątku, może dopuścić większą liczbę uczestników, w ramach prób niezbędnych do przygotowania i realizacji tego występu.
7. Zajęcia z przedmiotu Zespół kameralny na kierunku studiów Instrumentalistyka mogą być realizowane zgodnie z programem studiów, pod warunkiem zachowania ścisłych rygorów sanitarnych. Rekomenduje się składy do czterech członków zespołu.
8. Właściwy dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zachowanie rygorów sanitarnych (przegrody lub odległości pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników zajęć, zasłanianie ust i nosa, higiena rąk, przerwy w zajęciach, wietrzenie sal) na zajęciach z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, 4 i 5.
9. Prowadzący przedmioty, o których mowa w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do poinformowania uczestników zajęć na pierwszych zajęciach semestru letniego o konieczności rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego i obowiązkach wynikających z § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Od 1 marca 2021 r. wznawia się zajęcia z Wychowania fizycznego na basenie KSOS przy ul. F. Nullo 23 dla osób, które zadeklarowały tę formę realizacji przedmiotu.

§ 3

1. Zawiesza się do odwołania organizację w formie stacjonarnej warsztatów, itp. dodatkowych zajęć dydaktycznych z udziałem wykładowców i specjalistów zewnętrznych do końca roku akademickiego 2020/2021.
2. Rekomenduje się rezygnację z organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych: konferencji, sesji, koncertów z udziałem osób spoza uczelni do końca roku akademickiego 2020/2021. W szczególnych przypadkach przeprowadzenie tego rodzaju wydarzenia w formule online może odbyć się jedynie za zgodą prorektora ds. artystycznych i naukowych, z uwzględnieniem celowości realizacji projektu w warunkach ograniczeń wynikających ze stanu epidemii.
3. Od 1 marca 2021 r. dopuszcza się organizację ograniczonej liczby występów artystycznych studentów i pedagogów z udziałem publiczności złożonej wyłącznie z członków społeczności Akademii, odpowiednio – w Sali Koncertowej i Sali Kameralnej Akademii w liczbie do 15 osób, a w Auli Florianka – w liczbie do 20 osób, każdorazowo za zgodą prorektora ds. artystycznych i naukowych.

§ 4

W Zarządzeniu Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. uchyla się:
1) ust. 4 w § 5 „Organizacja zajęć dydaktycznych” w części dotyczącej prowadzenia w trybie zdalnym zajęć dydaktycznych w dniach 15-20 lutego 2021 r.,
2) ust. 1 w § 9 wobec wprowadzenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników administracji bezpośrednio w uczelni na mocy Komunikatu Nr 2/2021 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 9 lutego 2021 r.

§ 5

1. Uczestnik zajęć grupowych, u którego wystąpiły jakiekolwiek objawy przeziębienia, grypy itp., mogące wskazywać na chorobę COVID-19, jest zobowiązany do: natychmiastowego zaprzestania uczestniczenia w zajęciach, odizolowania się, zgłoszenia tego osobie prowadzącej zajęcia oraz do postępowania zgodnego z Komunikatem Nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 października 2020 r. i ogólnie obowiązującymi zasadami sanitarnymi.
2. Przypomina się wszystkim członkom społeczności Akademii o obowiązku rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w trosce o zachowanie ciągłości funkcjonowania Akademii i umożliwienie wypełniania jej głównych zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

§ 7

Treść zarządzenia publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Zarządzenia/2021.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


Szczepienia nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo – Nauczyciele Akademiccy, prowadzący zajęcia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie!

W dniu dzisiejszym, dosłownie przed chwilą, Ministerstwo Edukacji i  Nauki opublikowało oczekiwany przez społeczność akademicką KOMUNIKAT informujący, że od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz bieżące sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej, za pośrednictwem której będziemy Państwu przekazywać informacje dotyczące rejestracji na szczepienia.

Łączę wyrazy szacunku, Wasz

prof. dr hab. Wojciech Widłak
Rektor Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie


20.01.2021

W związku z zapytaniami o szczepienie pracowników Akademii Muzycznej  im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przeciw COVID-19 przekazujemy następujące informacje.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach innych niż medyczne będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, do którego rejestracja rozpoczęła się 15 stycznia 2021 r. Wcześniejsze prawo do rejestracji na szczepienie otrzymali seniorzy powyżej 80 roku życia (80+), od 22 stycznia, do rejestracji na szczepienia dopuszczone będą osoby powyżej 70 roku życia (70+).

W dniu 8 stycznia br. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystąpiło do Ministra Zdrowia o włączenie do pierwszej grupy Narodowego Programu Szczepień wszystkich pracowników uczelni oraz doktorantów wykonujących obowiązki dydaktyczne i uczestniczących w badaniach.
Oczekujemy na odpowiedź od Ministra Zdrowia w powyższej sprawie.

Z uwagi na fakt, że etap I jest przeprowadzany w ramach tzw. etapu szczepień populacyjnych (powszechne szczepienia Polaków), nie ma możliwości przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem Akademii, która jako pracodawca nie pełni żadnej roli w Narodowym Programie Szczepień. Każda osoba zainteresowana szczepieniem musi dokonać indywidualnie swego zgłoszenia zgodnie z poniższą instrukcją zawartą w Narodowym Programie Szczepień:

 1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Na stronie: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ dostępna jest rejestracja dla wszystkich osób od 18 do 69 roku życia.
Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Ponadto rekomendujemy uważne śledzenie wszelkich informacji w tym zakresie na stronie oficjalnego serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl oraz o zapoznanie się z założeniami Narodowego Programu Szczepień NarodowyProgramSzczepień.pdf

Władze Uczelni


29.12.2020

Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajdziecie TUTAJ


27.11.2020

KOMUNIKAT Nr 5/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

 1. Realizacja przedmiotów: Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku studiów Instrumentalistykaw semestrze zimowym zostaje przeniesiona na semestr letni 2020/2021, zasady i formę zaliczenia ustala właściwy dziekan;
 2. Zajęcia z przedmiotu Zespół kameralnyna kierunku studiów Instrumentalistyka mogą być prowadzone w dotychczasowej formie (do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach) lub – za zgodą Dziekana Wydziału Instrumentalnego – przy równoczesnym udziale do czterech studentów;
 3. Pozostałe zajęcia zespołowe praktyczne na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka nadal mogą odbywać się w kontakcie bezpośrednim jedynie przy zachowaniu liczby
  do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach;
 4. Zajęcia Wychowanie fizyczneprowadzone na basenie KSOS, ul. F. Nullo 23 dla osób, które zadeklarowały tę formę realizacji przedmiotu zostaną uruchomione w grudniu 2020 r.,
 5. Wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje w Akademii mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;
 6. Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie;
 7. Z dniem 29 listopada 2020 r. Komunikat Nr 4/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. traci moc.

Przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowania lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym  w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


9.11.2020

Wojewoda Małopolski – Apel do uczelni


6.11.2020

KOMUNIKAT Nr 4/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

1) wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;

2) od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. ogranicza się możliwość prowadzenia w kontakcie bezpośrednim zajęć zespołowych praktycznych na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach.

Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie.

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


26.10.2020

KOMUNIKAT Nr 3/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z wydłużającą się procedurą zgłaszania potwierdzonych przypadków zachorowań i kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 oraz z rosnącą liczbą zachorowań, mając na celu wyeliminowanie możliwych opóźnień i wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów:

1) nakazuję zdalny tryb prowadzenia zajęć niebędących zajęciami indywidualnymi, odbywających się dotychczas w kontakcie bezpośrednim, na kierunkach studiów InstrumentalistykaWokalistyka – na okres do 7 listopada 2020 r.;

2) przypominam o:
– bezwzględnym obowiązku natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu zachorowania bądź kontaktu z osobą chorą na COVID-19;
– konieczności poddania się samoizolacji w ww. sytuacji.

Jednocześnie apeluję do wszystkich członków społeczności akademickiej o ścisłe zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii. Stacje sanitarno-epidemiologiczne są obciążone i często reagują z dużym opóźnieniem, nie należy więc czekać na ich decyzje. W razie zachorowania, podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą konieczna jest natychmiastowa izolacja i poinformowanie wszystkich osób z grupy bezpośredniego kontaktu. Brak takiej reakcji skutkuje kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

Przypominam, że zgłoszenie kwarantanny nie oznacza zawieszenia wykonywania pracy, ale daje możliwość zmiany jej trybu na zdalny lub ograniczenia jej do czynności, które zdalnie można wykonywać. Pracownik jest wówczas zobowiązany uzgodnić z bezpośrednim przełożonym sposób świadczenia pracy na odległość w trakcie trwania kwarantanny. Student/doktorant w porozumieniu z pedagogiem odbywa w tym czasie zajęcia zdalnie.

Kształcenie indywidualne i ćwiczenie w salach dydaktycznych oraz świadczenie pracy na terenie Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności; jej brak wymusi dalsze ograniczanie funkcjonowania Uczelni, a w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego zamknięcia Akademii. Ze wszystkich sił starajmy się tego uniknąć.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


21.10.2020

Szanowni Państwo – Pracownicy, Studenci i Doktoranci,

dzięki naszym, wspólnym dotychczasowym działaniom udaje się utrzymać ciągłość funkcjonowania Akademii, a w szczególności procesu kształcenia.

Dziś cała Polska została objęta tzw. czerwoną strefą. Stale monitorujemy sytuację. Utrzymujemy kształcenie indywidualne w kontakcie bezpośrednim, podczas gdy pozostałe zajęcia odbywają się zdalnie. Zostały zorganizowane dyżury pracowników administracji przy jednoczesnym przeniesieniu części obowiązków do sfery on-line. Władze Uczelni mają jasno określony priorytet, którym jest kontynuacja kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim oraz utrzymanie dostępu do instrumentarium i ćwiczenia w salach dydaktycznych.

Apeluję o dalsze rygorystyczne przestrzeganie zasad i dbanie o siebie WZAJEMNIE. Pomoże nam to zabezpieczyć się przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się groźnej choroby.

Przypominam o obowiązku natychmiastowego zgłaszania zachorowania:
– w przypadku nauczycieli akademickich – kierownikowi katedry, który informuje dziekana i Dział Osobowy;
– w przypadku pozostałych pracowników – kierownikowi właściwego działu, który informuje Kanclerza i Dział Osobowy;
– w przypadku studentów i doktorantów – właściwemu dziekanowi lub odpowiednio Dyrektorowi szkoły doktorskiej.
– Kanclerz, Dziekani, Dyrektor szkoły doktorskiej w porozumieniu z Działem Osobowym przekazują zgłoszone przypadki do rektoratu.

Dbajmy o sanitarne rygory, zachowujmy czujność i odpowiedzialność. Pamiętajmy, że ukryte, bądź niezidentyfikowane przypadki zachorowań mogą spowodować powstanie ognisk zakaźnych na terenie Uczelni i doprowadzić do zamknięcia Akademii.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i dobrej kondycji, a także nadziei na powrót do normalności.

Rektor wraz z Prorektorami

https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Komunikat nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 17 września 2020 r.


17.10.2020

KOMUNIKAT Nr 2/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie dodatkowych zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie
od dnia 17 października 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym informuję o następujących dodatkowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dnia 17 października 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie, dotyczących uregulowań wynikających z Zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych:

Do odwołania ogranicza się udział publiczności w wydarzeniach artystycznych i naukowych, o których mowa w §2 Zarządzenia Nr 26/2020, do pracowników oraz studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. w zakresie trybu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1) zawiesza się do odwołania stacjonarne prowadzenie zajęć z przedmiotów:

Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i na kierunku Wokalistyka;

– Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku Instrumentalistyka;

przy jednoczesnym zaleceniu prowadzenia zajęć i realizacji części programu ww. przedmiotów w miarę możliwości w trybie zdalnym;

2) zajęcia indywidualne realizuje się w trybie zajęć bezpośrednich o ile jest to niezbędne dla realizacji programu kształcenia; w pozostałych przypadkach zaleca się w trybie zdalnym;

3) zajęcia grupowe oraz Wychowania fizycznego należy realizować w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem punktu 4, zajęcia realizowane na basenie KSOS ul. F. Nullo 23 zostają zawieszone do odwołania;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację bezpośrednich zajęć grupowych praktycznych (zespoły kameralne, operowe) pod warunkiem nieprzekraczania liczby 4 osób uczestniczących w zajęciach w jednym czasie, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym dystansu między uczestnikami. Rekomenduje się dzielenie czasu zajęć między poszczególnych uczestników w celu odbywania zajęć na zasadzie konsultacji indywidualnych lub w duetach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy dziekan.

3. w zakresie uszczegółowienia postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19 u studenta, doktoranta lub pracownika:

1) Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym właściwego dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2) Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację
wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

3) Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony pracownika administracyjnego lub pracownika obsługi zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu kanclerza przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


13.10.2020

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Kończymy pierwszy etap uruchamiania roku akademickiego w warunkach trwającej epidemii COVID-19. Dziękuję Wszystkim za dyscyplinę sanitarną (maseczki, higiena rąk, dystans, poruszanie się po Akademii). Wasze zachowanie to dowód poczucia odpowiedzialności i wzajemnej troski. To także dodatkowa ochrona przed rozprzestrzenianiem się wirusa.Szczególnie dziękuję osobom odpowiedzialnym za organizację dydaktyki – Dziekanom i Prodziekanom oraz wspomagającym ich Kierownikom Katedr. Pedagogom dziękuję za obowiązkowość i kreatywność. Pracownikom administracji – za dostosowywanie się do warunków i trwanie na służbie. Młodzieży – za zrozumienie i trzymanie się zasad.

Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania Uczelni, z naciskiem na utrzymywanie kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim, grupowego w wariancie hybrydowym i zbiorowych wykładów w trybie zdalnym. Monitorujemy sytuację, by wkrótce móc podjąć właściwą decyzję co do funkcjonowania orkiestr od listopada. Musimy liczyć się z wzrastającą liczbą zachorowań w Społeczności Akademii i z objęciem kwarantanną pojedynczych osób lub grup. Dlatego ważne jest ograniczanie wzajemnych kontaktów do minimum.

W tych zmieniających się i nieprzewidywalnych okolicznościach bądźmy skupieni na głównych celach, nadal zdyscyplinowani, cierpliwi i wyrozumiali. Chrońmy się przed narastającym ryzykiem zakażenia. Wzajemnie się wspomagajmy!

Wasz

Wojciech Widłak
Rektor AMK
wraz z Prorektorami


1.10.2020

ZARZADZENIE Nr 26 w sprawie funkcjonowania AMK od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19


29.09.2020

Zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i doktorantów
Akademii Muzycznej w Krakowie

1. Od dnia 1.10. br. studenci i doktoranci studiujący w Akademii Muzycznej w Krakowie mogą korzystać z sal ćwiczeniowych.
2. Ćwiczenie może odbywać się wyłącznie w salach dydaktycznych.
3. Harmonogram ćwiczeń w salach – pracowniach (organy, klawesyn, perkusja itp.) ustalają kierownicy katedr lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
4. Ćwiczenie w pozostałych salach, które mogą być udostępnione do ćwiczeń dla studentów i doktorantów (w godzinach wolnych od zajęć) możliwe jest w miarę dostępności.
5. Udostępnianie sal kontrolują osoby pełniące dyżur w szatni/portierni.
6. Po zakończeniu ćwiczenia, klucze do sali należy zwrócić na portiernię. Nie wolno kluczy przekazywać innej osobie ćwiczącej.
7. W sali może przebywać ograniczona liczba osób, zgodnie z oznaczeniem widniejącym na drzwiach.
8. Korzystając z sali należy stosować się do przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób w niej przebywających. W tym celu proszę pamiętać o:

 • wietrzeniu sali przed oraz po ćwiczeniu. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wietrzenia sal – pracowni ustalą kierownicy katedr,
 • dezynfekcji rąk przed korzystaniem z instrumentów Uczelni,
 • noszenia maseczki ochronnej w sali, jeśli ćwiczenie nie wymusza jej zdjęcia.

9. Wejście na teren Akademii Muzycznej w Krakowie w celu ćwiczenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie posiada się objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19, nie przebywa się na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19 oraz nie przebywa się w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
10. Przypomina się o zasadach funkcjonowania Uczelni określonych w Zarządzeniu Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 23/2020 (m/in. poruszaniu się w przestrzeni publicznej w maseczkach ochronnych i utrzymywaniu higieny rąk).

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Jan Jazownik

Archiwum