27.11.2020

KOMUNIKAT Nr 5/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Realizacja przedmiotów: Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku studiów Instrumentalistykaw semestrze zimowym zostaje przeniesiona na semestr letni 2020/2021, zasady i formę zaliczenia ustala właściwy dziekan;
  2. Zajęcia z przedmiotu Zespół kameralnyna kierunku studiów Instrumentalistyka mogą być prowadzone w dotychczasowej formie (do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach) lub – za zgodą Dziekana Wydziału Instrumentalnego – przy równoczesnym udziale do czterech studentów;
  3. Pozostałe zajęcia zespołowe praktyczne na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka nadal mogą odbywać się w kontakcie bezpośrednim jedynie przy zachowaniu liczby
    do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach;
  4. Zajęcia Wychowanie fizyczneprowadzone na basenie KSOS, ul. F. Nullo 23 dla osób, które zadeklarowały tę formę realizacji przedmiotu zostaną uruchomione w grudniu 2020 r.,
  5. Wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje w Akademii mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;
  6. Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie;
  7. Z dniem 29 listopada 2020 r. Komunikat Nr 4/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. traci moc.

Przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowania lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym  w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


9.11.2020

Wojewoda Małopolski – Apel do uczelni


6.11.2020

KOMUNIKAT Nr 4/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

1) wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;

2) od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. ogranicza się możliwość prowadzenia w kontakcie bezpośrednim zajęć zespołowych praktycznych na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach.

Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie.

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


26.10.2020

KOMUNIKAT Nr 3/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z wydłużającą się procedurą zgłaszania potwierdzonych przypadków zachorowań i kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 oraz z rosnącą liczbą zachorowań, mając na celu wyeliminowanie możliwych opóźnień i wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów:

1) nakazuję zdalny tryb prowadzenia zajęć niebędących zajęciami indywidualnymi, odbywających się dotychczas w kontakcie bezpośrednim, na kierunkach studiów InstrumentalistykaWokalistyka – na okres do 7 listopada 2020 r.;

2) przypominam o:
– bezwzględnym obowiązku natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu zachorowania bądź kontaktu z osobą chorą na COVID-19;
– konieczności poddania się samoizolacji w ww. sytuacji.

Jednocześnie apeluję do wszystkich członków społeczności akademickiej o ścisłe zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii. Stacje sanitarno-epidemiologiczne są obciążone i często reagują z dużym opóźnieniem, nie należy więc czekać na ich decyzje. W razie zachorowania, podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą konieczna jest natychmiastowa izolacja i poinformowanie wszystkich osób z grupy bezpośredniego kontaktu. Brak takiej reakcji skutkuje kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

Przypominam, że zgłoszenie kwarantanny nie oznacza zawieszenia wykonywania pracy, ale daje możliwość zmiany jej trybu na zdalny lub ograniczenia jej do czynności, które zdalnie można wykonywać. Pracownik jest wówczas zobowiązany uzgodnić z bezpośrednim przełożonym sposób świadczenia pracy na odległość w trakcie trwania kwarantanny. Student/doktorant w porozumieniu z pedagogiem odbywa w tym czasie zajęcia zdalnie.

Kształcenie indywidualne i ćwiczenie w salach dydaktycznych oraz świadczenie pracy na terenie Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności; jej brak wymusi dalsze ograniczanie funkcjonowania Uczelni, a w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego zamknięcia Akademii. Ze wszystkich sił starajmy się tego uniknąć.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


21.10.2020

Szanowni Państwo – Pracownicy, Studenci i Doktoranci,

dzięki naszym, wspólnym dotychczasowym działaniom udaje się utrzymać ciągłość funkcjonowania Akademii, a w szczególności procesu kształcenia.

Dziś cała Polska została objęta tzw. czerwoną strefą. Stale monitorujemy sytuację. Utrzymujemy kształcenie indywidualne w kontakcie bezpośrednim, podczas gdy pozostałe zajęcia odbywają się zdalnie. Zostały zorganizowane dyżury pracowników administracji przy jednoczesnym przeniesieniu części obowiązków do sfery on-line. Władze Uczelni mają jasno określony priorytet, którym jest kontynuacja kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim oraz utrzymanie dostępu do instrumentarium i ćwiczenia w salach dydaktycznych.

Apeluję o dalsze rygorystyczne przestrzeganie zasad i dbanie o siebie WZAJEMNIE. Pomoże nam to zabezpieczyć się przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się groźnej choroby.

Przypominam o obowiązku natychmiastowego zgłaszania zachorowania:
– w przypadku nauczycieli akademickich – kierownikowi katedry, który informuje dziekana i Dział Osobowy;
– w przypadku pozostałych pracowników – kierownikowi właściwego działu, który informuje Kanclerza i Dział Osobowy;
– w przypadku studentów i doktorantów – właściwemu dziekanowi lub odpowiednio Dyrektorowi szkoły doktorskiej.
– Kanclerz, Dziekani, Dyrektor szkoły doktorskiej w porozumieniu z Działem Osobowym przekazują zgłoszone przypadki do rektoratu.

Dbajmy o sanitarne rygory, zachowujmy czujność i odpowiedzialność. Pamiętajmy, że ukryte, bądź niezidentyfikowane przypadki zachorowań mogą spowodować powstanie ognisk zakaźnych na terenie Uczelni i doprowadzić do zamknięcia Akademii.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i dobrej kondycji, a także nadziei na powrót do normalności.

Rektor wraz z Prorektorami

https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Komunikat nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 17 września 2020 r.


17.10.2020

KOMUNIKAT Nr 2/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie dodatkowych zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie
od dnia 17 października 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym informuję o następujących dodatkowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dnia 17 października 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie, dotyczących uregulowań wynikających z Zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych:

Do odwołania ogranicza się udział publiczności w wydarzeniach artystycznych i naukowych, o których mowa w §2 Zarządzenia Nr 26/2020, do pracowników oraz studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. w zakresie trybu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1) zawiesza się do odwołania stacjonarne prowadzenie zajęć z przedmiotów:

Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i na kierunku Wokalistyka;

– Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku Instrumentalistyka;

przy jednoczesnym zaleceniu prowadzenia zajęć i realizacji części programu ww. przedmiotów w miarę możliwości w trybie zdalnym;

2) zajęcia indywidualne realizuje się w trybie zajęć bezpośrednich o ile jest to niezbędne dla realizacji programu kształcenia; w pozostałych przypadkach zaleca się w trybie zdalnym;

3) zajęcia grupowe oraz Wychowania fizycznego należy realizować w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem punktu 4, zajęcia realizowane na basenie KSOS ul. F. Nullo 23 zostają zawieszone do odwołania;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację bezpośrednich zajęć grupowych praktycznych (zespoły kameralne, operowe) pod warunkiem nieprzekraczania liczby 4 osób uczestniczących w zajęciach w jednym czasie, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym dystansu między uczestnikami. Rekomenduje się dzielenie czasu zajęć między poszczególnych uczestników w celu odbywania zajęć na zasadzie konsultacji indywidualnych lub w duetach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy dziekan.

3. w zakresie uszczegółowienia postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19 u studenta, doktoranta lub pracownika:

1) Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym właściwego dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2) Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację
wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

3) Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony pracownika administracyjnego lub pracownika obsługi zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu kanclerza przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


13.10.2020

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Kończymy pierwszy etap uruchamiania roku akademickiego w warunkach trwającej epidemii COVID-19. Dziękuję Wszystkim za dyscyplinę sanitarną (maseczki, higiena rąk, dystans, poruszanie się po Akademii). Wasze zachowanie to dowód poczucia odpowiedzialności i wzajemnej troski. To także dodatkowa ochrona przed rozprzestrzenianiem się wirusa.Szczególnie dziękuję osobom odpowiedzialnym za organizację dydaktyki – Dziekanom i Prodziekanom oraz wspomagającym ich Kierownikom Katedr. Pedagogom dziękuję za obowiązkowość i kreatywność. Pracownikom administracji – za dostosowywanie się do warunków i trwanie na służbie. Młodzieży – za zrozumienie i trzymanie się zasad.

Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania Uczelni, z naciskiem na utrzymywanie kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim, grupowego w wariancie hybrydowym i zbiorowych wykładów w trybie zdalnym. Monitorujemy sytuację, by wkrótce móc podjąć właściwą decyzję co do funkcjonowania orkiestr od listopada. Musimy liczyć się z wzrastającą liczbą zachorowań w Społeczności Akademii i z objęciem kwarantanną pojedynczych osób lub grup. Dlatego ważne jest ograniczanie wzajemnych kontaktów do minimum.

W tych zmieniających się i nieprzewidywalnych okolicznościach bądźmy skupieni na głównych celach, nadal zdyscyplinowani, cierpliwi i wyrozumiali. Chrońmy się przed narastającym ryzykiem zakażenia. Wzajemnie się wspomagajmy!

Wasz

Wojciech Widłak
Rektor AMK
wraz z Prorektorami


1.10.2020

ZARZĄDZENIE Nr 26 w sprawie funkcjonowania AMK od dnia 1 października 2020 r.