Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

27.11.2020

KOMUNIKAT Nr 5/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Realizacja przedmiotów: Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku studiów Instrumentalistykaw semestrze zimowym zostaje przeniesiona na semestr letni 2020/2021, zasady i formę zaliczenia ustala właściwy dziekan;
  2. Zajęcia z przedmiotu Zespół kameralnyna kierunku studiów Instrumentalistyka mogą być prowadzone w dotychczasowej formie (do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach) lub – za zgodą Dziekana Wydziału Instrumentalnego – przy równoczesnym udziale do czterech studentów;
  3. Pozostałe zajęcia zespołowe praktyczne na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka nadal mogą odbywać się w kontakcie bezpośrednim jedynie przy zachowaniu liczby
    do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach;
  4. Zajęcia Wychowanie fizyczneprowadzone na basenie KSOS, ul. F. Nullo 23 dla osób, które zadeklarowały tę formę realizacji przedmiotu zostaną uruchomione w grudniu 2020 r.,
  5. Wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje w Akademii mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;
  6. Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie;
  7. Z dniem 29 listopada 2020 r. Komunikat Nr 4/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. traci moc.

Przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowania lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym  w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


9.11.2020

Wojewoda Małopolski – Apel do uczelni


6.11.2020

KOMUNIKAT Nr 4/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

1) wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online;

2) od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. ogranicza się możliwość prowadzenia w kontakcie bezpośrednim zajęć zespołowych praktycznych na kierunkach Instrumentalistyka, Wokalistyka do dwóch studentów równocześnie uczestniczących w zajęciach.

Inne zasady prowadzenia kształcenia określone w Zarządzeniu Nr 26/2020 oraz Komunikacie Nr 2/2020 nie ulegają zmianie.

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19 zgodnie z obowiązkiem określonym w Komunikacie Rektora Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


26.10.2020

KOMUNIKAT Nr 3/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

W związku z wydłużającą się procedurą zgłaszania potwierdzonych przypadków zachorowań i kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 oraz z rosnącą liczbą zachorowań, mając na celu wyeliminowanie możliwych opóźnień i wynikających stąd zagrożeń dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów:

1) nakazuję zdalny tryb prowadzenia zajęć niebędących zajęciami indywidualnymi, odbywających się dotychczas w kontakcie bezpośrednim, na kierunkach studiów Instrumentalistyka i Wokalistyka – na okres do 7 listopada 2020 r.;

2) przypominam o:
– bezwzględnym obowiązku natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu zachorowania bądź kontaktu z osobą chorą na COVID-19;
– konieczności poddania się samoizolacji w ww. sytuacji.

Jednocześnie apeluję do wszystkich członków społeczności akademickiej o ścisłe zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii. Stacje sanitarno-epidemiologiczne są obciążone i często reagują z dużym opóźnieniem, nie należy więc czekać na ich decyzje. W razie zachorowania, podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą konieczna jest natychmiastowa izolacja i poinformowanie wszystkich osób z grupy bezpośredniego kontaktu. Brak takiej reakcji skutkuje kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

Przypominam, że zgłoszenie kwarantanny nie oznacza zawieszenia wykonywania pracy, ale daje możliwość zmiany jej trybu na zdalny lub ograniczenia jej do czynności, które zdalnie można wykonywać. Pracownik jest wówczas zobowiązany uzgodnić z bezpośrednim przełożonym sposób świadczenia pracy na odległość w trakcie trwania kwarantanny. Student/doktorant w porozumieniu z pedagogiem odbywa w tym czasie zajęcia zdalnie.

Kształcenie indywidualne i ćwiczenie w salach dydaktycznych oraz świadczenie pracy na terenie Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności; jej brak wymusi dalsze ograniczanie funkcjonowania Uczelni, a w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego zamknięcia Akademii. Ze wszystkich sił starajmy się tego uniknąć.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


21.10.2020

Szanowni Państwo – Pracownicy, Studenci i Doktoranci,

dzięki naszym, wspólnym dotychczasowym działaniom udaje się utrzymać ciągłość funkcjonowania Akademii, a w szczególności procesu kształcenia.

Dziś cała Polska została objęta tzw. czerwoną strefą. Stale monitorujemy sytuację. Utrzymujemy kształcenie indywidualne w kontakcie bezpośrednim, podczas gdy pozostałe zajęcia odbywają się zdalnie. Zostały zorganizowane dyżury pracowników administracji przy jednoczesnym przeniesieniu części obowiązków do sfery on-line. Władze Uczelni mają jasno określony priorytet, którym jest kontynuacja kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim oraz utrzymanie dostępu do instrumentarium i ćwiczenia w salach dydaktycznych.

Apeluję o dalsze rygorystyczne przestrzeganie zasad i dbanie o siebie WZAJEMNIE. Pomoże nam to zabezpieczyć się przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się groźnej choroby.

Przypominam o obowiązku natychmiastowego zgłaszania zachorowania:
– w przypadku nauczycieli akademickich – kierownikowi katedry, który informuje dziekana i Dział Osobowy;
– w przypadku pozostałych pracowników – kierownikowi właściwego działu, który informuje Kanclerza i Dział Osobowy;
– w przypadku studentów i doktorantów – właściwemu dziekanowi lub odpowiednio Dyrektorowi szkoły doktorskiej.
– Kanclerz, Dziekani, Dyrektor szkoły doktorskiej w porozumieniu z Działem Osobowym przekazują zgłoszone przypadki do rektoratu.

Dbajmy o sanitarne rygory, zachowujmy czujność i odpowiedzialność. Pamiętajmy, że ukryte, bądź niezidentyfikowane przypadki zachorowań mogą spowodować powstanie ognisk zakaźnych na terenie Uczelni i doprowadzić do zamknięcia Akademii.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i dobrej kondycji, a także nadziei na powrót do normalności.

Rektor wraz z Prorektorami

https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Komunikat nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 17 września 2020 r.


17.10.2020

KOMUNIKAT Nr 2/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie dodatkowych zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie
od dnia 17 października 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym informuję o następujących dodatkowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dnia 17 października 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie, dotyczących uregulowań wynikających z Zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych:

Do odwołania ogranicza się udział publiczności w wydarzeniach artystycznych i naukowych, o których mowa w §2 Zarządzenia Nr 26/2020, do pracowników oraz studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. w zakresie trybu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1) zawiesza się do odwołania stacjonarne prowadzenie zajęć z przedmiotów:

Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i na kierunku Wokalistyka;

– Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku Instrumentalistyka;

przy jednoczesnym zaleceniu prowadzenia zajęć i realizacji części programu ww. przedmiotów w miarę możliwości w trybie zdalnym;

2) zajęcia indywidualne realizuje się w trybie zajęć bezpośrednich o ile jest to niezbędne dla realizacji programu kształcenia; w pozostałych przypadkach zaleca się w trybie zdalnym;

3) zajęcia grupowe oraz Wychowania fizycznego należy realizować w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem punktu 4, zajęcia realizowane na basenie KSOS ul. F. Nullo 23 zostają zawieszone do odwołania;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację bezpośrednich zajęć grupowych praktycznych (zespoły kameralne, operowe) pod warunkiem nieprzekraczania liczby 4 osób uczestniczących w zajęciach w jednym czasie, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym dystansu między uczestnikami. Rekomenduje się dzielenie czasu zajęć między poszczególnych uczestników w celu odbywania zajęć na zasadzie konsultacji indywidualnych lub w duetach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy dziekan.

3. w zakresie uszczegółowienia postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19 u studenta, doktoranta lub pracownika:

1) Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym właściwego dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2) Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację
wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

3) Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony pracownika administracyjnego lub pracownika obsługi zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu kanclerza przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


13.10.2020

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci!

Kończymy pierwszy etap uruchamiania roku akademickiego w warunkach trwającej epidemii COVID-19. Dziękuję Wszystkim za dyscyplinę sanitarną (maseczki, higiena rąk, dystans, poruszanie się po Akademii). Wasze zachowanie to dowód poczucia odpowiedzialności i wzajemnej troski. To także dodatkowa ochrona przed rozprzestrzenianiem się wirusa.Szczególnie dziękuję osobom odpowiedzialnym za organizację dydaktyki – Dziekanom i Prodziekanom oraz wspomagającym ich Kierownikom Katedr. Pedagogom dziękuję za obowiązkowość i kreatywność. Pracownikom administracji – za dostosowywanie się do warunków i trwanie na służbie. Młodzieży – za zrozumienie i trzymanie się zasad.

Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania Uczelni, z naciskiem na utrzymywanie kształcenia indywidualnego w kontakcie bezpośrednim, grupowego w wariancie hybrydowym i zbiorowych wykładów w trybie zdalnym. Monitorujemy sytuację, by wkrótce móc podjąć właściwą decyzję co do funkcjonowania orkiestr od listopada. Musimy liczyć się z wzrastającą liczbą zachorowań w Społeczności Akademii i z objęciem kwarantanną pojedynczych osób lub grup. Dlatego ważne jest ograniczanie wzajemnych kontaktów do minimum.

W tych zmieniających się i nieprzewidywalnych okolicznościach bądźmy skupieni na głównych celach, nadal zdyscyplinowani, cierpliwi i wyrozumiali. Chrońmy się przed narastającym ryzykiem zakażenia. Wzajemnie się wspomagajmy!

Wasz

Wojciech Widłak
Rektor AMK
wraz z Prorektorami


1.10.2020

ZARZĄDZENIE Nr 26 w sprawie funkcjonowania AMK od dnia 1 października 2020 r.