Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

O projekcie


Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

od roku akademickiego 2019/2020 objęty jest projektem unijnym pod nazwą:

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji: 1.01.2019 – 30.09.2023

Projektem objęci są studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dla studiów I stopnia – Moduł I Ogólny, dla studiów II stopnia – Moduł II Pedagogiczny (specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych).

Cele projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycielskich, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach I i II stopnia. Skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności nauczycielskiej rozpoczynających naukę kolejno w latach 2019/2020 oraz 2020/2021. Studenci rozpoczynający naukę w kolejnych latach również zostaną objęci nowym programem nauczania.

W ramach projektu przeprowadzane są cykliczne działania związane z modyfikacją, prowadzeniem i ewaluacją nowego modelu kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Nowy program studiów obejmuje:

  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego.
  • praktyczne zastosowanie nowoczesnych form nauczania – coaching, tutoring, platforma multimedialna, gry i wiele innych;
  • nabycie wysokiego poziomu umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności;

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne.

Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie do udziału w rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024!

Więcej tutaj