Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

O projekcie


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie realizuje projekt

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu:  POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji:  1.01.2019 – 30.09.2023
Dofinansowanie projektu ze środków UE:  782 165,16 zł

Cele projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycielskich, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, przez studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach I i II stopnia. Skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności nauczycielskiej rozpoczynających naukę kolejno w latach 2019/2020 oraz 2020/2021.

W ramach programu będą prowadzone działania związane z przygotowaniem, realizacją i ewaluacją nowego programu kształcenia nauczycieli muzyki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Nowy program studiów będzie obejmował:

  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespoły instrumentalne, wokalne/chóry) oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego od przedszkola do klasy VII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
  • Przygotowanie do pracy z uczniem zdolnym, uczniem mającym trudności w nauce oraz z grupą uczniów zróżnicowaną wiekowo – specyficzną dla szkolnictwa muzycznego I stopnia.
  • Umiejętność wypracowania narzędzi diagnostycznych pozwalających działać skutecznie w obszarze specyfiki szkolnictwa muzycznego i ogólnokształcącego.
  • Stosowanie nowoczesnych form nauczania – coaching, tutoring, konwersatorium, platforma multimedialna, gra. Indywidualizacja procesu kształcenia.
  • Praca w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne.
  • Wysoki poziom umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym
  • Optymalne przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela w kluczowych obszarach funkcjonowania w zawodzie –zwiększenia wartości nauczyciela na rynku pracy, a tym samym zwiększenia jakości realizowanego przez niego kształcenia.
  • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności.

Więcej informacji oraz kontakt w sprawie projektu:   nmk@amuz.krakow.pl

Biuro projektu:  pok. 223 (II p.)