Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dniu 1 grudnia 2023 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 39/2023 w Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie została powołana koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – pani mgr Agnieszka Czyczyło.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług edukacyjnych świadczonych przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
  2. Opracowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obejmującego w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez AMKP oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności.
  3. Przygotowanie corocznego raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Monitorowanie działalności AMKP, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze: architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym – informacyjnym.
  5. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym na rzecz zapewnienia dostępności AMKP jako podmiotu świadczącego usługi edukacyjne, w obszarach o których mowa w pkt. 4.
  6. Monitorowanie rozwiązań prawnych w Polsce i w innych krajach, w zakresie dotyczącym osób ze szczególnymi potrzebami.
  7. Monitorowanie działalności AMKP w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  8. Wsparcie pracowników AMKP w zakresie wdrażania dostępności.
  9. Promocja AMKP jako instytucji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.