Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

KRUA – Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych


Uchwała nr 1/2022
Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
z dnia 15 września 2022 r.

Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych

Działając na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych uchwala, co następuje:

§ 1

My, Rektorzy uczelni artystycznych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażamy stanowczy protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania naszych uczelni. W pełni świadomi powagi obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz złożoności jej uwarunkowań, zwracamy uwagę na aktualną kondycję wyższego szkolnictwa artystycznego, ponieważ dalszy brak skutecznych interwencji władz w tej dziedzinie może doprowadzić do trudnego do opanowania kryzysu i nieodwracalnych strat dla polskiej kultury, a co za tym idzie – dla polskiego społeczeństwa.

Podstawowym problemem jest spowodowany rosnącą inflacją znaczący wzrost kosztów funkcjonowania instytucji, w tym podmiotów systemu szkolnictwa wyższego. Najbardziej newralgicznym przejawem tego zjawiska jest wzrost cen energii. Aktualnie większość z naszych uczelni dokonuje zakupów energii elektrycznej w cenach pięciokrotnie wyższych niż w roku 2021, a z prognoz wynika, że już w styczniu 2023 wzrost ten będzie dziesięciokrotny. Podwyżki dotyczą także cen wielu innych niezbędnych do funkcjonowania uczelni towarów i usług. W uczelniach artystycznych wdrożone zostały lub aktualnie są wdrażane programy oszczędnościowe, zabiegi te jednak, niepoparte zmianami systemowymi ze strony władz, okazują się niewystarczające. Bez wzrostu subwencji na rok 2022 i lata kolejne nie jesteśmy w stanie zbilansować planów rzeczowo finansowych. Grozi to utratą płynności finansowej, co może doprowadzić do znaczącego ograniczenia lub wręcz wstrzymania działalności naszych uczelni.

Odrębnym zagadnieniem są wynagrodzenia młodych nauczycieli akademickich, a także wielu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Aktualnie ich płace są niższe od kwoty ogłoszonego na rok 2023 najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Brak środków na dokonywanie regulacji płac powoduje, że z naszych uczelni odchodzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Konieczne jest zatem pilne dokonanie regulacji płac, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez poszczególnych pracowników.

Opisana powyżej sytuacja, sygnalizowana przez nas wielokrotnie w kontaktach z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, zmusza nas do wyrażenia niniejszego protestu oraz wystosowania apelu do przedstawicieli organów władzy publicznej o pilne podjęcie zdecydowanych działań. Popieramy inicjatywę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzenia Tarczy dla szkolnictwa wyższego i nauki umożliwiającej nie tylko stabilizację,  lecz także oczekiwany przez nas wszystkich rozwój szkolnictwa wyższego i nauki, jako obszaru kluczowego dla rozwoju naszego kraju i wzmacniania jego pozycji międzynarodowej. Rola uczelni artystycznych w tym obszarze jest niebagatelna. Historia uczy, że na wielu dziejowych zakrętach kultura okazywała się czynnikiem decydującym – scalała narody, kształtowała postawy, wskazywała wzorce. Usuwanie jej poza margines aktualnych potrzeb społeczeństwa byłoby nieodpowiedzialnością i krótkowzrocznością o trudnych do oszacowania skutkach.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

(-) prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

(-) prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
Rektor Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

(-) dr Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

(-) prof. dr hab. Władysław Szymański
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

(-) prof. dr hab. Wojciech Hora
Rektor Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

(-) prof. dr hab. Wojciech Widłak
Rektor Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

(-) prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

(-) dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

(-) prof. dr hab. Wojciech Pukocz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

(-) prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
Rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

(-) prof. dr hab. Dorota Segda
Rektor Akademii Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

(-) prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie

(-) dr hab. Milenia Fiedler, prof. PWSFTviT
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

(-) prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

(-) prof. dr hab. Wojciech Malajkat
Rektor Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

(-) dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

(-) dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

(-) prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach