Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka dokumentu

Organ wytwarzający:
Rektor

Opublikowane przez:
Konrad Mika

Data opublikowania:
21 sierpnia 2020

Status:
Obowiązuje

KONKURSY NA STANOWISKA

AKTUALNE
Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
ARCHIWALNE

Rektor
Akademii Muzycznej
w Krakowie

w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Ogłasza konkurs na stanowisko

Kanclerza

Zakres odpowiedzialności Kanclerza (§ 35 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie):

1) kierowanie administracją Akademii w zakresie określonym statutem i regulaminem organizacyjnym, w tym organizowanie i koordynowanie jej działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej;

2) zarządzanie mieniem Akademii i jej gospodarką na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statutu i aktów normatywnych wydanych przez właściwe organy Akademii, w tym podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego bezpieczeństwo, powiększanie i rozwój;

3) określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii;

4) prognozowanie i realizacja inwestycji, remontów, napraw i konserwacji budynków i innych środków trwałych;

5) nadzorowanie planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

6) reprezentowanie Akademii na zewnątrz w sprawach określonych przez rektora, na podstawie i w granicach jego upoważnienia;

7) wykonywanie innych zadań określonych przez rektora lub statut.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe 8 lat, w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych w tym w szczególności praktyczna znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa uczelnia publiczna;
 • potwierdzone umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem pracowników;
 • doświadczenie w zakresie realizacji i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w § 29 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie, potwierdzone stosownym oświadczeniem;

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności mediacyjne;
 • operatywność i bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętności myślenia strategicznego i analitycznego, kreatywności, otwarcie na nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • znajomość specyfiki i uwarunkowań pracy uczelni wyższej;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub szkolnictwie wyższym, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organami administracji rządowej i samorządowej;
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, remontów, napraw i konserwacji budynków  i innych środków trwałych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych;
 • inne kwalifikacje niezbędne do realizowania zadań o których mowa w § 35 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie ( kursy, szkolenia itp.).

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja o przystąpieniu do konkursu;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • list motywacyjny;
 • Curriculum Vitae ze zdjęciem z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • kandydat/kandydatka może dołączyć referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 29 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie (wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (druk zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do ogłoszenia);
 • zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem dokumentów).

Wymagane dokumenty należy nadesłać w formie skanów (w formacie PDF) do Sekretariatu Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na adres e-mail: rektor@amuz.krakow.pl w terminie do piątku 28.08.2020 r. do godz. 12.00. Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przedstawią oryginały dokumentów w formie papierowej.

Akademia Muzyczna w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Przewidywany termin rozmów to poniedziałek 31.08.2020 r. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej i rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Kadr przy ul. Św. Tomasza 43, pok. A14 w terminie do 30.09.2020 r. w godzinach pracy administracji. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński


Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


 

Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Konkurs odwołany
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Religijnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Tworczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym (gra na perkusji) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym ( gra na fortepianie) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (drugie stanowisko) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu

Konkurs na stanowisko wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejKonkurs na dwa stanowiska wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na waltorni w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na saksofonie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w specjalności śpiew solowy w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Adiunkt w specjalności teoria muzyki w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym

Profesor nadzwyczajny w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki

Starszy wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Starszy wykładowca w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zespół Kształcenia Słuchu)

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki)

Asystent w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akompaniator w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w specjalności gra na altówce w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Asystent w specjalności gra na fagocie w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na trąbce naturalnej w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorski

Starszy wykładowca w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Profesor zwyczajny w specjalności gra na klawesynie w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym