Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka dokumentu

Organ wytwarzający:
Rektor

Opublikowane przez:
Konrad Mika

Data opublikowania:
21 August 2020

Status:
Obowiązuje

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

KONKURSY NA STANOWISKA

AKTUALNE
Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Konkurs odwołany
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Religijnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Tworczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym (gra na perkusji) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym ( gra na fortepianie) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
ARCHIWALNE

Rektor
Akademii Muzycznej
w Krakowie

w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Ogłasza konkurs na stanowisko

Kanclerza

Zakres odpowiedzialności Kanclerza (§ 35 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie):

1) kierowanie administracją Akademii w zakresie określonym statutem i regulaminem organizacyjnym, w tym organizowanie i koordynowanie jej działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej;

2) zarządzanie mieniem Akademii i jej gospodarką na podstawie i w granicach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statutu i aktów normatywnych wydanych przez właściwe organy Akademii, w tym podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego bezpieczeństwo, powiększanie i rozwój;

3) określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii;

4) prognozowanie i realizacja inwestycji, remontów, napraw i konserwacji budynków i innych środków trwałych;

5) nadzorowanie planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

6) reprezentowanie Akademii na zewnątrz w sprawach określonych przez rektora, na podstawie i w granicach jego upoważnienia;

7) wykonywanie innych zadań określonych przez rektora lub statut.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe 8 lat, w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych w tym w szczególności praktyczna znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa uczelnia publiczna;
 • potwierdzone umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem pracowników;
 • doświadczenie w zakresie realizacji i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w § 29 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie, potwierdzone stosownym oświadczeniem;

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności mediacyjne;
 • operatywność i bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętności myślenia strategicznego i analitycznego, kreatywności, otwarcie na nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • znajomość specyfiki i uwarunkowań pracy uczelni wyższej;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub szkolnictwie wyższym, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organami administracji rządowej i samorządowej;
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, remontów, napraw i konserwacji budynków  i innych środków trwałych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych;
 • inne kwalifikacje niezbędne do realizowania zadań o których mowa w § 35 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie ( kursy, szkolenia itp.).

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja o przystąpieniu do konkursu;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • list motywacyjny;
 • Curriculum Vitae ze zdjęciem z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • kandydat/kandydatka może dołączyć referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 29 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie (wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (druk zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do ogłoszenia);
 • zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem dokumentów).

Wymagane dokumenty należy nadesłać w formie skanów (w formacie PDF) do Sekretariatu Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na adres e-mail: rektor@amuz.krakow.pl w terminie do piątku 28.08.2020 r. do godz. 12.00. Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przedstawią oryginały dokumentów w formie papierowej.

Akademia Muzyczna w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Przewidywany termin rozmów to poniedziałek 31.08.2020 r. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej i rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Kadr przy ul. Św. Tomasza 43, pok. A14 w terminie do 30.09.2020 r. w godzinach pracy administracji. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński


Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


 

Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (drugie stanowisko) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu

Konkurs na stanowisko wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejKonkurs na dwa stanowiska wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na waltorni w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na saksofonie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w specjalności śpiew solowy w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Adiunkt w specjalności teoria muzyki w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym

Profesor nadzwyczajny w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki

Starszy wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Starszy wykładowca w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zespół Kształcenia Słuchu)

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki)

Asystent w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akompaniator w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w specjalności gra na altówce w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Asystent w specjalności gra na fagocie w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na trąbce naturalnej w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorski

Starszy wykładowca w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Profesor zwyczajny w specjalności gra na klawesynie w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym