DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niezgodne:
– występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają poprawnej alternatywy tekstowej,
– brak mechanizmu umożliwiającego pomijanie powtarzalnych bloków strony,
– niektóre treści mogą być zbyt obszerne – ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
– występowanie nieprawidłowości dotyczących linków (niezrozumiałe nazewnictwo),
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest p. mgr Agnieszka Czyczyło, dostepnosc@amuz.krakow.pl; tel. +48 12 422 78 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku -1 schodek
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku znajdują się dwie windy, oznaczone są alfabetem punktowym Braille’a.
Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczenia.
W budynku – na piętrach I, II, IV, V – znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Na podstawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, iż w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie dla osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
– korzystanie z poczty elektronicznej – rektor@amuz.krakow.pl
– przesyłanie faksów –  12 422 44 55.

Budynek, Aula Florianka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Sereno Fenn’a 15, 31-143 Kraków

Budynek posiadający bariery architektoniczne.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie punktowym Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. ul. Potebni 7, 30-537 Kraków

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku -3 schody
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak windy.
Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczenia.
W budynku – na parterze i I piętrze – znajdują się toalety nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Na podstawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, iż w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie dla osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
– korzystanie z poczty elektronicznej – rektor@amuz.krakow.pl
– przesyłanie faksów – 12 422 44 55.