Regulamin


REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH
KRAKÓW, 24-30 KWIETNIA 2022 r.

 Celem Konkursu jest promocja muzyki polskiej na duet fortepianowy, podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki na ten skład kameralny, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu i pedagogami oraz upowszechnianie i popularyzowanie utworów na duet fortepianowy.

§1

 1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych, zwanego dalej Konkursem jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – Katedra Kameralistyki.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 24-30 kwietnia 2022r.
 3. Przesłuchania Konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 oraz w Sali Koncertowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

§2

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 20 lutego 2022 wraz z kopią wpłaty wpisowego na adres mailowy:

konkurs.duettissimo@amuz.krakow.pl

2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy nadesłać do dnia 20 lutego 2022 r.:

– wypełniona Karta zgłoszenia (dostępna na stronie Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
w zakładce I Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych

– opłatę uczestnictwa w wysokości:

1/ dla uczestników posiadających obywatelstwo polskie

I kategoria 300 PLN od duetu

II kategoria 500 PLN od duetu

Wpłaty należy dokonać na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków / 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

z dopiskiem „Konkurs Duettissimo”

2/ dla uczestników z zagranicy

I kategoria 80 € od duetu

II kategoria 150 € od duetu

Wpłaty należy dokonać na konto

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW 

z dopiskiem „Konkurs Duettissimo”

– skan potwierdzenia dokonania przelewu należy przesłać na adres: konkurs.duettissimo@amuz.krakow.pl

3. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

§3

 1. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 03.2022r.
 2. Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie na stronie Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (amuz.krakow.pl)
 3. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – suma wieku członków duetu nie może przekroczyć 40 lat (na dzień 24/04/2022)
II kategoria – suma wieku członków duetu nie może przekroczyć 70 lat (na dzień 24/04/2022)

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są wykonać:

I kategoria (25-30 minut)

Wolfgang Amadeusz Mozart – I część Sonaty na 4 ręce lub 2 fortepiany

Dowolny utwór polskiego kompozytora

(z wyłączeniem Witolda Lutosławskiego Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany)

Dowolny program do wypełnienia czasu.

II kategoria
I etap (15-20 minut).

Wolfgang Amadeusz Mozart – I część Sonaty oraz dowolny program do wypełnienia czasu.

 II etap (40-45 minut).

Utwór polskiego kompozytora (z wyłączeniem Witolda Lutosławskiego Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany) oraz dowolny program do wypełnienia czasu.

III etap

            Koncert na dwa fortepiany z orkiestrą (do wyboru):

Max Bruch – Koncert as-moll op. 88a

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert E-dur

Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert Es-dur KV365/316a nr 10

Francis Poulenc – Koncert d-moll

§4

 1. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na losowanie w kolejności uczestnictwa w dniu 04.2022 r. z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia.
 2. Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 oraz Sali Koncertowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, w dniach 24-30.04.2022 r.

§5

 1. Jury Konkursu jest powołane przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Pracom jury przewodniczył będzie Bartłomiej Kominek (Polska) – Chopin Piano Duo
 2. W skład Jury wchodzą:

Marc Sole-Leris (Francja) – Chauvel&Sole Leris Piano Duo
Gil Galburg (Izrael) – Silver-Garburg Piano Duo
Fabio Bianco (Włochy) Duo Monti-Bianco
Katarzyna Sokołowska (Polska) – Ravel Piano Duo
Emilia Sitarz (Polska) – Lutosławski Piano Duo
Małgorzata Janicka – Słysz (Polska)
Jan Popis (Polska)
Michał Dziad – sekretarz

 1. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że profesor będący członkiem Jury nie punktuje uczestnika będącego jego uczniem /studentem.
 1. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§6

 1. W I Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych zostaną przyznane następujące nagrody:

 W kategorii I:

I nagroda – 5.000 PLN

II nagroda – 3.000 PLN

III nagroda – 2.000 PLN

W kategorii II:

I nagroda – 20.000 PLN

II nagroda – 10.000 PLN

III nagroda – 5.000 PLN

Nagrody specjalne:

– za najlepsze wykonanie I części Sonaty – W.A. Mozarta (2.500 PLN)

– za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora (2.500 PLN)

 1. Na podstawie oceny poziomu Konkursu Jury ma prawo zmiany układu nagród, ich liczby
  i wysokości, zależnie od punktacji.
 1. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatorów przed rozpoczęciem Konkursu.
 1. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.
 1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia Konkursu.

§7

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:

– utrwalania,
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
– wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet,
– publicznego odtwarzania,
– wyświetlania,
– nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego
  w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie
  z celami statutowymi organizatora Konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną
  w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§8

 1. Organizator Konkursu z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Konkursu on-line.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

 Dodatkowych informacji udziela:
dr Łukasz Dębski

e-mail: lukasz.debski@amuz.krakow.pl