Uchwała Nr 22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na I rok studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 16/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o awans i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku starszego wykładowcy w Ogólnouczelnianym Zespole Dydaktycznym Języków Obcych

Uchwała Nr 11/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz warunków jego obniżania obowiązujących nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Nr 8/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów I i II stopnia kierunku Muzyka kościelna prowadzonego wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie