KOMUNIKAT Nr 2/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie dodatkowych zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie
od dnia 17 października 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym informuję o następujących dodatkowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dnia 17 października 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie, dotyczących uregulowań wynikających z Zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych:

Do odwołania ogranicza się udział publiczności w wydarzeniach artystycznych i naukowych, o których mowa w §2 Zarządzenia Nr 26/2020, do pracowników oraz studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. w zakresie trybu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1) zawiesza się do odwołania stacjonarne prowadzenie zajęć z przedmiotów:

Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i na kierunku Wokalistyka;

– Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku Instrumentalistyka;

przy jednoczesnym zaleceniu prowadzenia zajęć i realizacji części programu ww. przedmiotów w miarę możliwości w trybie zdalnym;

2) zajęcia indywidualne realizuje się w trybie zajęć bezpośrednich o ile jest to niezbędne dla realizacji programu kształcenia; w pozostałych przypadkach zaleca się w trybie zdalnym;

3) zajęcia grupowe oraz Wychowania fizycznego należy realizować w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem punktu 4, zajęcia realizowane na basenie KSOS ul. F. Nullo 23 zostają zawieszone do odwołania;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację bezpośrednich zajęć grupowych praktycznych (zespoły kameralne, operowe) pod warunkiem nieprzekraczania liczby 4 osób uczestniczących w zajęciach w jednym czasie, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym dystansu między uczestnikami. Rekomenduje się dzielenie czasu zajęć między poszczególnych uczestników w celu odbywania zajęć na zasadzie konsultacji indywidualnych lub w duetach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy dziekan.

3. w zakresie uszczegółowienia postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19 u studenta, doktoranta lub pracownika:

1) Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym właściwego dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2) Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację
wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

3) Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony pracownika administracyjnego lub pracownika obsługi zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu kanclerza przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak