Facebook

Egzaminy i dyplomy


Egzaminy semestralne

Instrument główny
studia licencjackie
rok I: 15-20 minut
rok II i III: 25-30 minut
studia magisterskie
rok I: 35-40 minut

Kameralistyka
20-30 minut

W czas trwania egzaminu z instrumentu głównego może być włączone wykonanie w danym semestrze solowego koncertu z Orkiestrą Barokową.

Najpóźniej na tydzień przed datą egzaminu studenci powinni przesłać pocztą elektroniczną do mgr. Mateusza Kowalskiego (koteusz@poczta.fm) programy egzaminów z instrumentu głównego i kameralistyki, zawierające imiona, nazwiska i daty życia kompozytorów oraz tytuły utworów i ich części.

• Egzaminy dyplomowe licencjackie
czas trwania: 35-40 minut

Egzaminy dyplomowe są recitalami publicznymi. Dyplomanci odpowiedzialni są za druk i rozwieszenie plakatów oraz za przygotowanie drukowanych programów.

Egzaminy dyplomowe licencjackie odbywają się w czasie letniej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym przez pedagogów Katedry Muzyki Dawnej, w auli AM „Florianka”.

wymagania programowe dla poszczególnych specjalności

Klawesyn
W programie powinny znaleźć się utwory z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVII i XVIII wieku.
utwór/utwory w stylu siedemnastowiecznym
utwór/utwory kompozytorów francuskich (suita lub fragmenty)
utwór/utwory Jana Sebastiana Bacha
utwór/utwory o charakterze wirtuozowskim (np. Soler, Scarlatti)

Skrzypce barokowe
Program powinien zawierać jedną lub dwie sonaty wczesnobarokowe, jedną część z sonaty, suity lub fantazji na skrzypce solo oraz jedną lub dwie sonaty póznobarokowe.

Wiolonczela barokowa
Egzamin powinien zawierać:
– włoską formę (lub jej fragment) od 2 poł. XVII w. do poł. XVIII w. (solo lub sonata z basso continuo lub koncert)
– sonatę francuską XVIII w.
– dwie kontrastujące części z BWV 1007 lub BWV 1008 lub BWV 1009

Viola da gamba
Program powinien zawierać utwory o różnorodnych formach, stylach i charakterach. Viola da gamba powinna być zaprezentowana jako instrument solowy bez akompaniamentu jak również z akompaniamentem. W programie powinien znaleźć się utwór cykliczny, np. sonata, suita, temat z wariacjami. Dopuszczalne są utwory, w których viola da gamba jest jednym z kilku instrumentów solowych.

Flet traverso
W programie powinny znaleźć się utwory z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVIII wieku. Oprócz utworów solowych z basso continuo, takich, jak suita, sonata, w programie powinno znaleźć się też solo senza basso.
Program może zawierać jeden utwór kameralny typu duet, trio, kwartet itp.

Flet prosty
W programie powinny znaleźć się utwory z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVI, XVII i XVIII wieku.
utwór lub utwory napisane przed 1600, na consort fletów (minimum 3 osoby)
dowolny utwór solowy
siedemnastowieczny utwór z kręgów włoskich
osiemnastowieczny utwór kompozytorów niemieckich i francuskich
utwór szesnastowieczny napisany na podstawie chanson lub madrygłu z oryginalnymi diminucjami
utwór napisany po roku 1960

Lutnia
Program może zawierać: tylko repertuar renesansowy (wykonany n.p. na 4-chórowej gitarze, vihueli lub lutni) lub tylko barokowy (wykonany np. na 5-chórowej gitarze, teorbie, lutni 11-chórowej lub lutni 13-chórowej). Nie wymaga się wykorzystania więcej niż dwóch instrumentów, w pełni dopuszczalny jest też program wykonany na jednym instrumencie. W ramach wybranego instrumentu, program powinien zawierać możliwie różne formy muzyczne i maniery wykonawcze obecne w okresie stylistycznym właściwym dla tego instrumentu.
Repertuar renesansowy (przykładowe formy i kompozytorzy):
– fantazja/ricercar F. da Milano;
– fantazja/ricercar/tiento ktoregoś z vihuelistów hiszpańskich;
– preludium/fantazja/tańce W. Długoraja, J. Polaka lub D. Cato
– fantazja lub/i para tańców pavana-gagliarda J. Dowlanda.
Repertuar barokowy (przykładowe formy i kompozytorzy):
– toccata/canzona/tańce G.G. Kapspergera;
– suita gitarowa (niekoniecznie cała) lub luźne utwory F. Corbetty
– suita lutniowa (niekoniecznie cała) lub luźne utwory Silviusa Leopolda Weissa;
– sonata lub kilka luźnych utworów któregoś z kompozytorów późnobarokowych: B. J. Hagen, K. Kohaut, R. Straube lub inni.


• Egzaminy dyplomowe magisterskie

czas trwania: 55-60 minut

Egzaminy dyplomowe są recitalami publicznymi. Dyplomanci odpowiedzialni są za druk i rozwieszenie plakatów oraz za przygotowanie drukowanych programów.

Egzaminy dyplomowe magisterskie odbywają się w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej, w terminach ustalonych przez pedagogów Katedry Muzyki Dawnej, w auli AM „Florianka”. W przypadku przesunięcia przez studenta egzaminu na inny termin, egzamin odbywa się w sali 23.

wymagania programowe dla poszczególnych specjalności

Klawesyn
W programie, na przestrzeni obu recitali, powinny znaleźć się utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVII i XVIII wieku.
koncert solowy lub utwór kameralny typu duet, trio, kwartet itp.
duża forma Jana Sebastiana Bacha
utwory o charakterze wirtuozowskim
utwór/utwory w stylu siedemnastowiecznym
utwór/utwory kompozytorów francuskich (suita)

Flet traverso
W programie, na przestrzeni obu recitali, powinny znaleźć się utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVIII wieku. Oprócz utworów solowych z basso continuo takich jak suita, sonata, w programie powinien znaleźć się :
– koncert fletowy
– solo senza basso
– utwór kameralny typu duet, trio, kwartet itp.

Flet prosty

W programie, na przestrzeni obu recitali, powinny znaleźć się utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVIII wieku. Oprócz utworów solowych z basso continuo takich jak suita, sonata, w programie powinien znaleźć się :
– koncert fletowy z orkiestrą smyczkową
– solo senza basso
– utwór kameralny typu duet, trio, kwartet itp.
– utwór z kręgów XVIII w. muzyki niemieckiej i francuskiej.
– historyczne improwizacje
– utwór napisany po roku 1960

Skrzypce barokowe
W programie, na przestrzeni obu recitali, powinny znaleźć się utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVII i XVIII wieku. Oprócz utworów solowych z basso continuo takich jak suita, sonata, w programie powinien znaleźć się również utwór z klawesynem obligato, utwór klasyczny lub koncert z orkiestrą.

Wiolonczela barokowa
W programie, na przestrzeni obu recitali, powinny znaleźć się utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych muzyki XVII i XVIII wieku.
włoska forma solowa (np. ricercar, sonata, toccata) lub/i
Johann Sebastian Bach – dowolna suita lub jej fragmenty
sonata francuska XVIII w.
włoska sonata (lub koncert)
ewentualnie (ale nie obligatoryjnie) utwór kameralny na 2 lub 3 głosy koncertujące (w tym wiolonczela) i bas (np. sonata triowa, concerto, quadro)

Viola da gamba
Program powinien zawierać utwory o różnorodnych formach, stylach i charakterach. Viola da gamba powinna być zaprezentowana jako instrument solowy bez akompaniamentu i z akompaniamentem. W programie powinien znaleźć się utwór cykliczny, np. sonata, suita, temat z wariacjami. Dopuszczalne są utwory, w których viola da gamba jest jednym z kilku instrumentów solowych oraz utwory z udziałem wokalistów. W programie mogą znajdować się utwory przeznaczone na różne odmiany violi da gamba.

Lutnia
Programy obu recitali powinny zawierać wybrany repertuar z okresu od XVI do XVIII wieku wykonany na instrumencie właściwym dla prezentowanej muzyki i z wykorzystaniem historycznych praktyk wykonawczych. Na przestrzeni obydwu recitali należy pokazać biegłość i opanowanie co najmniej dwóch instrumentów. Programy powinny w głównej mierze zawierać repertuar solowy, ale część jednego lub obu recitali może zawierać kompozycje zespołowe, w których lutnia (gitara/teorba/itp.) np. gra intawolacje/diminucje/itp., realizuje akompaniament (np. basso continuo) lub wykonuje partię obligato.
Program jednego z recitali może zawierać kompozycje XX- lub XXI-wieczne przeznaczone na instrument historyczny (w rozsądnej proporcji do repertuaru historycznego).

Uwaga: Pozostałe procedury związane ze składaniem egzaminów dyplomowych regulowane są przez Regulamin studiów oraz Zasady dyplomowania na Wydziale Instrumentalnym.

Bas Cyfrowany
Ramowe wymagania egzaminacyjne dla specjalności: Klawesyn

Bas cyfrowany dla klawesynistów traktowany jest jako jeden z wiodących (oprócz gry na instrumencie głównym) przedmiotów w wykształceniu klawesynisty.
Nauka obejmuje zarówno zagadnienia akompaniamentu, jak i umiejętności improwizacyjnej realizacji partimenti.
Wymagania egzaminów końcoworocznych

SL
Rok I/SL
– biegła realizacja ćwiczeń zawierających ograniczony zasób środków harmonicznych :trójdźwięki bez przewrotu i w przewrotach, opóźnienia 4-3, 7-6 oraz przewroty dominanty septymowej
– przygotowana realizacja prostej sonaty w stylu włoskim
– realizacja a vista części prostej sonaty w stylu włoskim
– improwizacja kilku prostych wariacji na bazie podstawowych schematów renesansowych (Passamezzo, Ciaccona, Follia itp.)

II/SL
– biegłe czytanie ćwiczeń zawierajacych pełen zakres harmonii XVII i XVIII w.
– realizacja a vista utworu w stylu XVII-w.
– realizacja a vista utworu na poziomie trudności koncertów królewskich Couperina
– realizacja prostego partimenti

III/SL
– realizacja a vista sonaty w stylu włoskim
– realizacja a vista utworu w stylu francuskim (Couperin, Leclair)
– realizacja a vista fragmentu z kantaty Bacha
– realizacja prostego partimento
– improwizacja na kanwie zadanego basu renesansowego

SUM
I/SUM
– improwizacja partimento
– realizacja a vista basu bachowskiego (lub o podobnym stopniu trudności)
– realizacja na wyrywki wybranego dzieła oratoryjnego na poziomie trudności J.S.Bacha

II/SUM
– koncertowa realizacja basu w dowolnym stylu
– improwizacja partimento

Ramowe wymagania dla instrumentów melodycznych:
– realizacja prostej sonaty w stylu włoskim z ograniczonym zasobem środków harmonicznych
– sprawdzenie wiedzy dotyczącej budowy poszczególnych akordów stosowanych w muzyce XVII-XVIII wieku