Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej


Historia i działalność

Kształcenie muzyków kościelnych w Krakowie w duchu zaleceń Soboru Watykańskiego II związane było początkowo z elementarnym przygotowaniem organistów do posługi w liturgii sprawowanej w języku polskim. Powołane do istnienia Archidiecezjalne Studium Organistowskie rozwinęło z biegiem czasu kilkustopniową strukturę, kształcąc na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. W latach 70-tych XX wieku tzw. studium wyższe stało się częścią Instytutu Liturgicznego. Od roku 1981 Instytut Liturgiczny został włączony w ramy Wydziału Teologicznego, powstałej wtedy Papieskiej Akademii Teologicznej. Założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu był ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski, zaś kierownikiem Sekcji Muzyki Liturgicznej doc. Marian Machura. W latach 1999-2001 funkcję kierownika pełnili kolejno o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek i mgr Wiesław Delimat. Studenci Sekcji Muzyki Liturgicznej kształceni byli głównie w zakresie praktycznej nauki gry na organach i fortepianie, akompaniamentu liturgicznego, chorału gregoriańskiego oraz dyrygowania. Studia, mające charakter stacjonarny, trwały 4 lata. Po ich zakończeniu i złożeniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymywali dyplom uprawniający do wykonywania profesji muzyka kościelnego. W roku 1988 pracujący w Sekcji Muzyki Liturgicznej mgr Włodzimierz Siedlik stworzył chór Psalmodia i został jego dyrygentem.

W roku 2002 kształcenie muzyków kościelnych w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej zostało przeniesione na Wydział Historii Kościoła, gdzie było prowadzone w ramach specjalności muzyka kościelna. W tym samym roku utworzono Katedrę Muzyki Kościelnej, której pierwszym kierownikiem został ks. ad. II st. Andrzej Zając, a pracownikami: ad. I st. Wiesław Delimat, ad. I st. Włodzimierz Siedlik, ks. dr Robert Tyrała. W kolejnych latach zatrudniona została s. dr Susi Ferfoglia. Kierownikiem specjalności muzyka kościelna na kierunku Historia w latach 2002-2008 był ks. ad. II st. Andrzej Zając.

W późniejszych latach do Katedry Muzyki Kościelnej dołączyli także: ks. dr Wojciech Kałamarz CM, dr Witold Zalewski i o. dr Dawid Kusz OP.

Kształcenie muzyków kościelnych w Krakowie odbywało się równolegle w tutejszej Akademii Muzycznej. W roku 1997 prof. dr Jerzy Kurcz, ówczesny dziekan, utworzył na Wydziale Wychowania Muzycznego specjalność muzyka kościelna. Aby uzyskać w tym celu niezbędne minimum kadrowe zaprosił do współpracy w utworzonym Zakładzie Muzyki Kościelnej pedagogów: prof. Leszka Wernera, ad. II st. Krzysztofa Latałę (kierującego Zakładem Muzyki Kościelnej w latach 1997-2000), ks. dr. Tadeusza Przybylskiego SDB, ad. I st. Marka Wolaka oraz ks. dr. Roberta Tyrałę (kierownik zakładu w latach 2005-2010, katedry od 2010). Do tego grona pedagogów kolejno dołączyli: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w latach 1999-2004) oraz dr Henryk Jan Botor. W roku 2009 w Zakładu Muzyki Kościelnej rozpoczyna pracę dr Krzysztof Michałek. W roku 2010 w miejsce Zakładu Muzyki Kościelnej zostaje utworzona Katedra Muzyki Religijnej. Od roku akademickiego 2009/2010, po rozpoczęciu studiów na kierunku muzyka kościelna specjalność przestała istnieć.

W 2006 roku rektorzy: Akademii Muzycznej – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, oraz Papieskiej Akademii Teologicznej – ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, powołali komisję wspólną do stworzenia programu i regulaminu studiów oraz wymagań dotyczących egzaminu wstępnego kierunku muzyka kościelna. Skład komisji był następujący: ks. dr Robert Tyrała (przewodniczący), ks. prof. Andrzej Zając, ad. II st. Adam Korzeniowski, ad. II st. Jan Jazownik, ad. I st. Wiesław Delimat. Dokumenty złożone zostały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie jesienią 2007 roku.

1 lutego 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie kierunku muzyka kościelna – jedynej takiej formy kształcąca muzyków kościelnych na poziomie licencjatu i magisterium. Uprawnienia nadane zostały dwóm współpracującym na polu muzyki kościelnej uczelniom, a więc Wydziałowi Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 19 listopada 2008 roku w Domu Arcybiskupów Krakowskich rektorzy Akademii Muzycznej i Papieskiej Akademii Teologicznej podpisali porozumienie, a także regulamin studiów. Senaty obydwu uczelni powołały do istnienia Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, którego pierwszym dyrektorem mianowali ks. dr. Roberta Tyrałę.