dr Ilona Iwańska


Iwańska Ilona

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, realizując jeden semestr w Birmingham Conservatoire w Anglii (2008); studiowała także komparatystykę na Wydziale Polonistyki UJ. Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje wokół problematyki tonalności i ekspresji dzieła muzycznego (doktorat pt. Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu) oraz na relacjach słowno-muzycznych (praca magisterska pt. Pieśni Charlesa Ivesa inspirowane poezją anglojęzyczną). Brała udział w polskich i międzynarodowych konferencjach muzykologicznych, opublikowała ponad dwadzieścia tekstów: artykułów, esejów i not programowych do koncertów (głównie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena). Pracuje jako asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Jest członkiem redakcji pisma „Teoria Muzyki. Studia. Interpretacje. Dokumentacje” (w latach 2012-2015 – jako sekretarz naukowy). Otrzymała kilka stypendiów naukowych: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007; 2008), Prezydenta Miasta Krakowa (2009) oraz „SapereAuso” (2007; 2008).

Ważniejsze publikacje:

Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu, „Teoria Muzyki. Studia. Interpretacje. Dokumentacje” 2017nr 10, s. 125-131.

“Must a song always be a song!”On the genre’s antipodes or Charles Ives’s songs [w:] Music: Function And Value. Proceedings of the 11th International Congress On Musical Signification, ed. by Teresa Malecka and Małgorzata Pawłowska, Akademia Muzyczna w Krakowie and Musica Iagellonica, Kraków 2013, s. 569-582.

Pieśni Charlesa Ivesa inspirowane poezją anglojęzyczną, „Teoria Muzyki” 2012 nr 1, s. 159-163.

Robert Hatten, Analiza i abdukcja [tłumaczenie z języka angielskiego],
„Teoria Muzyki” 2012 nr 1, s. 51-56.

Romantyków hommage dla Bacha: Schumanna, Mendelssohna i Liszta muzyka organowa [w:] Słowo – Dźwięk – Muzyka, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 83-94 (Studia Pro Musica Sacra t. VIII).

Inspiracje poezją anglojęzyczną w pieśniach Charlesa Ivesa, „Kwartalnik Studentów Muzykologii UJ”, http://www.muzykologia.uj.edu.pl/kwartalnik/numery/nr5/Iwanska.pdf