dr hab. Agnieszka Draus


Draus Agnieszka

Dr hab. Agnieszka Draus – teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, sekretarz w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, dyplomowany nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, wiceprezes Fundacji Pro Musica Bona. W dotychczasowej działalności naukowej koncentruje się z jednej strony na problematyce muzyki sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem sakralnego teatru muzycznego w twórczości najwybitniejszego krakowskiego kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego (za pracę magisterską nt. jego opery Raj utracony otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa) oraz największego, niemieckiego twórcy współczesnego – Karlheinza Stockhausena (za pracę doktorską nt. jego cyklu operowego Licht otrzymała Nagrodę ZKP im. ks. prof. Hieronima Feichta). Z drugiej strony bada twórczość Witolda Lutosławskiego, Marka Stachowskiego i Pawła Mykietyna. Obok ponad 30 artykułów w wydawnictwie Akademii Muzycznej w Krakowie opublikowała dwie książki: (1.) Cykl sceniczny “Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata 2011, oraz (2.) Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego 2016 – nominowaną do Nagrody im. Jana Długosza.
Prowadzi zajęcia ze studentami i młodzieżą szkolną w zakresie historii muzyki, literatury, analizy muzycznej i metodologii pracy naukowej oraz kształcenia słuchu, harmonii i metodyki prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych. Aktywnie działa przy organizacji projektów w macierzystych instytucjach jak i popularyzując muzykę w innych instytucjach edukacyjnych.

Publikacje


Ważniejsze publikacje: 
a) Książki
Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie 2011; ISBN 978-83-87182-93-9

Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie 2016; ISBN 978-83-62743-50-6

b) Artykuły
Krzysztof Penderecki – „Paradise Lost”. From the Milton’s Poem to the sacra rappresentazione Libretto, w: Krzysztof Penderecki’s Music in the context of 20th century theatre, Akademia Muzyczna, Kraków 1999
•          Ekspresjonistyczna wizja świata Trakla i Weberna w pieśni „Ein Winterabend” Op. 13 Nr 4 w: Muzyka w kontekście kultury, Akademia Muzyczna w Krakowie 2001.
•          Chantefleurs et Chantefables Witolda Lutosławskiego. Interpretacje wykonawcze – próba porównania w : Muzyka i Liryka t. 10. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie red. Mieczysław Tomaszewski. Kr. 2002
•          Inspiracje poezją surrealistów w pieśniach Witolda Lutosławskiego w: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. red. M. Demska-Trębacz, K. Jankowska, R. Sioma. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, s. 415-423.
•          The Song-cycle Am Himmel wandre ich… by Stockhausen. Composer and Minimalismw: Von Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des „Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart. Hudobne Centrum Bratislava AEPress 2005
•          Współczesna interpretacja postaci Archanioła Michała w cyklu operowym „Licht” Karlheinza Stockhausena w: Anioł w literaturze i kulturze, Tom III, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006, s. 425-430.
•          Karlheinz Stockhausen – cykl operowy „Licht.” Prezentacja wybranych fragmentów utworu. w: Styl późny w kulturze: muzyka, literatura, sztuki wizualne, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
•          The Sphere of Inspirations with European and Non-European Culture in Karlheinz Stockhausen’s Music. w: 39th Baltic Musicology Conference The 20th Century and the Phenomenon of Personality in Music, Riga 2007
•          „Ptaki” na głos i pięć instrumentów. W kręgu relacji słowa i dźwięku. w: Dni Muzyki Marka Stachowskiego, Akademia Muzyczna w Krakowie 2007.
•          „Licht” by Karlheinz Stockhausen. From Theory to Metaphysics. w: Gedenkschrift für Stockhausen, Stockhausen-Verlag, Kürten 2008, s. 47-58
•          Pożegnanie mistrza w: „Ruch Muzyczny“ Nr 4, 2008, s. 6-9
•          I Sonata na skrzypce i fortepian, w: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 1, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008.
•          Karlheinz Stockhausen a sfera sacrum, w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 237-245.
•          Karlheinz Stockhausen’s stage cycle Licht. Musical theatre of the world. w: Interdisciplinary Studies in Musicology 8, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 217-225
•          Ecloga VIII na sześć głosów męskich, w: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 4, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010.
•          Przebudzenie Jakuba na orkiestrę, w: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 4, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010.
•          Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena. Od teorii do metafizyki. w: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 239-249
•          The Myth of the Highland Robber in Polish Culture w: Mitoloske teme v glasbi 20. stoletja, Ljubljana, Nova Gorica 2010.
•          Nature, Culture and Tradition in the Opera Cycle “Licht” by Karlheinz Stockhausen w:Beethoven 5. Studien und Interpretationen. Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2012.
•          Music as a Religious Experience According to Karlheinz Stockhausen w: Religious Experience & Tradition, Vytautas Magnus University, Kowno 2012.
•          “Licht” Karlheinza Stockhausena – współczesny teatr sakralny ? w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami. Tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 62-72.

 • „Licht” by Karlheinz Stockhausen. Ambiguous Music Theatre of the World, [w:] ICMS XI Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX – 2 X 2012, Kraków, Poland. 2, Akademia Muzyczna w Krakowie 2013.
 • The Song Cycle “Birds” by Marek Stachowski. The Contemporary Concept of “imitazione della natura”, [w:] The Imagination of Nature in Art or “Music should imitate nature in her manner of operation” – John Cage, Ljulbljana, 2013.
 • Raj utracony, [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 5, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 • Veni Creator na chór mieszany a cappella, [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 6, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 • Benedicamus Domino, [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 6, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 • Benedictus (1993), [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 6, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 • Sonata per violino e pianoforte No. 2, [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 7, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 • Benedictus (2002), [w:] Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, Zeszyt 7, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013.
 •  Infernal and Celestial circles in „Paradise Lost”: Milton and Penderecki, [w:] Polish Music since 1945, Musica Iagellonica, Kraków 2013.
 • Karlheinz Stockhausen: The Composer’s Road to Immortality, [w:] Psychology of Art and Creativity (ed. Joanna Posłuszna), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2011-2014.
 • Beauty According to Karlheinz Stockhausen, [w:] Music as a Message of Truth and Beauty (ed. by Teresa Malecka i Małgorzata Pawłowska), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2014.
 • Amalgamowanie kognitywne i strategie intertekstualne w cyklu scenicznym “Licht” Karlheinza Stockhausena, [w:] “Forum Muzykologiczne”, Warszawa 2014.
 • Between the Lines: Reading into Marek Stachowski’s Self-Reflections, [w :] „Musicology Today” 2015, wydawnictwo De Gruyter.
 • Śpiewy Thakuryjskie” na chór mieszany i orkiestrę Marka Stachowskiego w kontekście twórczości wokalno-instrumentalnej kompozytora, [w:] Do kultury muzycznej droga najwłaś Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej – wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza. Akademia Muzyczna w Krakowie 2015.
 • Pytanie o operowość Dienstag aus Licht Karlheinza Stockhausena, egzotyczno-futurystycznej części wielkiego teatru świata Licht, [w:] Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych I gospodarczych, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Poznań
 • Looking for Tradition in the Opera Cycle LICHT by Karlheinz Stockhausen, [w:] The Musical Legacy of Karlheinz Stockhausen: Looking Back and Forward, Wolke Verlag, Hofheim 2016.

Ważniejsze wyróżnienia: 

•          Nagroda Miasta Krakowa przyznana za pracę magisterską Krzysztof Penderecki – „Raj utracony”. Muzyczna interpretacja poematu Miltona. – czerwiec 2000
•          Nagroda im. Ks. prof. Hieronima Feichta za rok 2008, przyznana przez Związek Kompozytorów Polskich za pracę doktorską Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata.

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministra Edukacji Narodowej – Warszawa, 26 sierpnia 2014 r.
 • Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP – Warszawa, 6 kwietnia 2016 r.
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Warszawa, 4 marca 2016 r.