Prof. dr hab. Wojciech Widłak


Kandydat Rady Uczelni
Kandydat Społeczności Akademii Muzycznej w Krakowie


© Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Fot. Bartek Barczyk

DRODZY CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE!

Nasza Wspólnota jest zbudowana na trzech filarach, które stanowią: Nauczyciele akademiccy, Studenci i Doktoranci oraz Pracownicy Administracji. Wszystkim nam leży na sercu dobro Akademii. Wszyscy marzymy, by Akademia była miejscem nam przyjaznym, otwartym na to, co nowe i dobre. Widzimy różne drogi dojścia do wspólnego celu, a może raczej – stałej wędrówki ku przyszłości naszej Uczelni. Możemy spotkać się i dalej iść razem!

Będąc od lat zaangażowanym w sprawy Akademii mam konkretne doświadczenia, z których wynika szeroki ogląd naszych wspólnych spraw, wizja tego, co trzeba zmienić, udoskonalić. Znam też potencjał Akademii i Ludzi, którzy ją budują – ogromny, a niewykorzystany należycie. Mam szerokie grono współpracowników. Wierzę, że to przede wszystkim w oparciu o ten potencjał, a także nowe impulsy i dynamikę działań, możemy naszą rzeczywistość zmienić na lepsze.

Z wielu stron, od różnych osób i grup – mniejszych wspólnot tworzących całą Wspólnotę Akademii – docierają do mnie głosy troski o przyszłość Uczelni, mówiące o możliwościach, realnych planach, a także bolączkach. Możemy wspólnie podjąć wysiłek odnowy, do czego serdecznie namawiam! Odważmy się działać – w duchu wzajemnego otwarcia i szacunku.

Mając poczucie wspólnoty celów i udzielanego mi już teraz wsparcia, podjąłem się kandydowania w wyborach rektora na kadencję 2020-2024. Wielu z Was mnie zna i wie, że tego rodzaju decyzję traktuję przede wszystkim w kategoriach zobowiązania i zaufania; że pracuję kolegialnie, słucham i szanuję ludzi, staram się uwzględniać różne punkty widzenia. Dla tych, którzy chcą się o mnie czegoś dowiedzieć, przygotowałem krótki film z prezentacją sylwetki – zachęcam do zapoznania się z nim za pomocą poniższego linku. Szczegóły mojego życiorysu również znajdziecie poniżej (a także w załączniku).

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI AKADEMII!

Wojciech Widłak

 

ZOBACZ SPOT z prezentacją kandydata

 


Program wyborczy

 „Sztuka jest harmonijnym rozwojem – jednak nie
staniem na miejscu, choćby najwznioślejszym.”
K. Szymanowski

Szanowni Członkowie Wspólnoty Akademii Muzycznej w Krakowie!

Intensywne rozmowy odbyte z Członkami naszej Społeczności umożliwiły mi stworzenie programu rozwoju Akademii w najbliższych latach. Dziękuję za pozytywną energię przekazywaną w trakcie spotkań!

Łączą nas z pewnością: umiłowanie muzyki i troska o przyszłość Uczelni. Poniżej przedstawiam swój PROGRAM WYBORCZY, w którym określam cele na najbliższą kadencję i perspektywy dalszego rozwoju Akademii.

 

Po pierwsze: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

 

nowe cele strategiczne Uczelni

 • powrót do roli wiodącej polskiej uczelni muzycznej dzięki systemowi zapewnienia jakości kształcenia oraz działalności artystycznej i naukowej
 • wzrost znaczenia Akademii w skali międzynarodowej przez udział w najważniejszych programach, gremiach i projektach (międzyuczelniane konferencje, stowarzyszenia, wymiana)

 

budowa nowej siedziby

 • szybkie i przemyślane wyjście z impasu decyzyjnego wokół projektu konkursowego: porozumienie z autorem projektu lub nowe otwarcie umożliwiające rozpoczęcie budowy

 

działania wizerunkowe

 • intensyfikacja działań promocyjnych w zakresie najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć, komunikacja społeczna (m.in. strona internetowa, Facebook, Instagram, outdoor, współpraca z mediami)
 • wzmocnienie relacji z Władzami Miasta Krakowa i Zarządem Województwa Małopolskiego m.in. przez zwiększenie obecności Akademii w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w mieście i regionie
 • intensyfikacja współpracy zewnętrznej z instytucjami i agendami rządowymi, samorządowymi, partnerami zagranicznymi
 • profesjonalne prowadzenie działań PR (osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami lub rzecznik prasowy Uczelni)

 

przyszłość zawodowa studentów

 • dalsze stymulowanie rozwoju indywidualności artystycznych przez wspieranie udziału studentów i doktorantów w konkursach, programach stypendialnych, kursach mistrzowskich
 • intensyfikacja kontaktów z potencjalnymi pracodawcami
 • praktyki zawodowe w najlepszych placówkach i instytucjach
 • występy solistów, orkiestr i chóru z wybitnymi artystami o światowej renomie
 • obrona uprawnień pedagogicznych absolwentów wszystkich kierunków i specjalności, m.in. przez przeciwdziałanie próbom zamknięcia im możliwości pracy w szkolnictwie podstawowym w klasach I-III
 • szkolenia w zakresie przygotowania emocjonalnego i fizycznego do zawodu muzyka (praca z psychologiem i fizjoterapeutą)

 

czołowa pozycja Uczelni

 • dobry wynik ewaluacji jako gwarancja prowadzenia studiów obu stopni i Szkoły doktorskiej oraz przeprowadzania awansów nauczycieli akademickich
 • pozyskiwanie najlepszych wykładowców jako mistrzów dla naszych studentów
 • skuteczne konkurowanie o najlepszych kandydatów na studia przez prowadzenie atrakcyjnych kampanii promocyjnych, dni otwartych, konsultacji
 • wsparcie finansowe i upowszechnianie projektów badawczych realizowanych w katedrach i Szkole Doktorskiej
 • promowanie istniejących flagowych projektów artystycznych i naukowych oraz kreowanie nowych
 • wzmocnienie partnerskiej współpracy krajowej i międzynarodowej ze znaczącymi uczelniami, instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów badawczych i artystycznych

 

 

Po drugie: AKADEMIA NOWOCZESNOŚCI!

 

kształcenie

 • podnoszenie atrakcyjności studiów przez wzbogacanie oferty przedmiotów specjalistycznych
 • regularne kursy mistrzowskie i warsztaty
 • otwarcie na tworzenie nowych kierunków i specjalności, a także studiów podyplomowych, podyktowane bieżącym zapotrzebowaniem formułowanym przez środowiska katedr i wydziałów
 • rozwój studiów w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej, jazzu, muzyki współczesnej i kameralistyki jako niezbędnego elementu kształcenia w nowoczesnej uczelni muzycznej
 • unowocześnienie studia nagrań jako punkt wyjścia do uruchomienia studiów w zakresie reżyserii dźwięku
 • wymiana międzynarodowa w ramach programów dla studentów, doktorantów i pedagogów (m.in. Erasmus+, NAWA, CEEPUS, programy bilateralne i unijne)
 • dostęp do konsultacji z psychologiem i fizjoterapeutą w procesie kształcenia

 

finansowanie

 • zatrudnienie specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i tworzenia wniosków grantowych
 • szersze wykorzystanie działalności Fundacji Akademii Muzycznej w Krakowie przy udziale Społeczności Akademii
 • budowanie i poszerzanie środowiska sponsorów i darczyńców wspierających Uczelnię w jej działalności pedagogicznej, artystycznej i badawczej (fundraising)

 

funkcjonowanie

 • czytelna struktura Uczelni i efektywna organizacja pracy
 • sprawne zarządzanie poprzez jednoznaczny przydział kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności
 • premiowanie dobrych wyników pracy
 • podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i administracji (szkolenia, kursy)
 • usprawnienie zarządzania dydaktyką m.in. przez wzmocnienie obsługi prawnej w procesie zarządzania tokiem studiów w zreorganizowanym Dziale Nauczania
 • poprawa przepływu informacji w Społeczności Uczelni (intranet, informator wewnętrzny)

 

informatyzacja

 • strona internetowa w nowej formule jako interaktywne narzędzie obsługi instytucji i komunikacji zewnętrznej, w języku polskim oraz innych wersjach językowych
 • wprowadzenie internetowego modułu zgłaszania i zarządzania wydarzeniami, kalendarium wydarzeń, elektronicznej rezerwacji sal, rezerwacji i zakupu biletów online na koncerty akademickie
 • udoskonalenie narzędzi i metod nauczania zdalnego
 • skuteczne wdrożenie indeksu elektronicznego
 • elektroniczny obieg wewnętrznych pism administracyjnych, formularze i wzory pism
 • poprawa dostępności do internetowych muzycznych baz danych

 

 

Po trzecie: AKADEMIA MARZEŃ!

 

droga do komfortu

 • budowa nowej siedziby Akademii na miarę najlepszych uczelni muzycznych Europy i świata
 • dokończenie procesu pozyskania dodatkowego budynku na potrzeby bieżące, jego adaptacja, zagospodarowanie
 • wspieranie rozwoju karier nauczycieli akademickich m.in. przez odblokowanie zatrudniania na stanowisku Profesora Uczelni
 • zakupy nowego instrumentarium z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy – wyrównanie braków odpowiednio do potrzeb poszczególnych specjalności
 • profesjonalne serwisowanie i konserwacja instrumentarium
 • zwiększenie liczby sal ćwiczeniowych oraz ich dostępności w szerszym przedziale czasowym, z wykorzystaniem systemu elektronicznej rezerwacji
 • poprawa jakości i dostępności Internetu w budynkach Akademii
 • stworzenie stołówki dla Uczelni, z preferencyjnymi cenami posiłków dla wszystkich członków Społeczności
 • przystępna cena zakwaterowania w Domu Studenckim

 

identyfikacja

 • budowanie wspólnoty poprzez dialog i wzajemny szacunek
 • integracja społeczności wokół głównych, wspólnych celów
 • utrzymywanie więzi z absolwentami
 • kultywowanie tradycji i budowanie przyszłości z udziałem międzypokoleniowej Wspólnoty Akademii

 

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI AKADEMII!

Wojciech Widłak


prof. dr hab. Wojciech WIDŁAK

Kandydat na rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na kadencję 2020-2024

Curriculum vitae

Urodzony w 1971 r. w Krakowie, kompozytor, pedagog, dawniej także krytyk muzyczny i organista. Autor ok. 50 kompozycji (symfoniczne, kameralne, wokalne, solowe), utworów i opracowań liturgicznych.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • 2012, tytuł profesora sztuki
 • 2004, doktor habilitowany w dziedzinie sztuki (dyscyplina artystyczna kompozycja i teoria muzyki)
 • 1999, kwalifikacje I stopnia (równoważnik doktoratu) w zakresie kompozycji, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. M. Stachowski
 • 1998/99, studia uzupełniające w zakresie kompozycji w Królewskiej Duńskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, klasa Hansa Abrahamsena
 • 1990-96, studia kompozycji w klasie Marka Stachowskiego (dyplom celujący) Akademia Muzyczna w Krakowie
 • 1990-95, studia w zakresie gry na organach, klasa Jana Jargonia (uk. z wyróżnieniem), Akademia Muzyczna w Krakowie

Uczestnik kursów i warsztatów kompozycji:

 • Summer School New techniques of composition, 2001, Ohrid (Macedonia)
 • Kurs kompozycji, 1999, Kopenhaga (Dania), Robert Saxton (W. Brytania)
 • Accademia Musicale Chigiana w Sienie (Włochy), 1997, Franco Donatoni
 • IV Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej Kraków – Stuttgart, 1996, Lidia Zielińska
 • Composers’ Workshop East-West Europe w Nykobing (Falster) i Kopenhadze, Dania, 1995

Doświadczenie zawodowe oraz pełnione funkcje:

Działalność pedagogiczna:

 • od 1996- pedagog Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie (asystent, adiunkt, profesor)
 • 1995-96 asystent w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie
 • wykłady gościnne, kursy kompozycji: Columbia College (Chicago, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), Istanbul Bilgi Universitesi (Turcja), Litewska Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie (Litwa), Vysoká Škola Múzických Umení w Bratysławie (Słowacja), The Rubin Academy of Music w Jerozolimie (Izrael), Konserwatoria Muzyczne w L’Aquila i w Fermo (Włochy), Akademia Muzyczna im. F. Liszta w Budapeszcie (Węgry), Konserwatorium im. M. Glinki w Mińsku (Białoruś), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Letnia Akademia Muzyczna
  w Krakowie
 • absolwenci klasy kompozycji, uczniowie (wybór): Katarzyna Szwed, Marcin Pączkowski, R. Yigit Özatalay, Michal Pal’ko, Nadim Husni, Jarosław Płonka, Peter Javorka, Karol Osman, Anna Weber, Paweł Malinowski, Paweł Siek…
 • wypromowani doktorzy sztuki: klawesynistka Goska Isphording, kompozytorzy: Henryk J. Botor, Jarosław Płonka, Michał Gronowicz, Issidoros Papadakis, Josuè W. Amador, Wassim Ibrahim

Działalność organizacyjna i kierownicza:

 • 2012-16, 2016-2020 – dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
 • od 2005 – kierownik Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie
 • 1998-2003 pierwszy kierownik Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku – Białej

 Laureat konkursów kompozytorskich:

 • 2006, 56. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów UNESCO w Paryżu (Wziemięwzięcie na orkiestrę i organy)
 • 2005, Concours Européen de Composition pour Chœurs et Maîtrises de Cathédrales, Amiens / Francja (II nagroda za Psalmi latini)
 • 2003, Międzynarodowy Konkurs SZSU na utwór na chór męski, Bańska Bystrzyca (Słowacja, za Psalmi latini)
 • 1998, Konkurs Młodych Kompozytorów im. T.Bairda w Warszawie, zwycięzca ex aequo (za Sonata minore na organy)
 • 1998, Konkurs Kompozytorski Msza Bogucka w Katowicach, wyróżnienie (za Małą mszę uroczystą na sopran, chór mieszany i organy)
 • 1996, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na Koncert Organowy w Krakowie (rozpisany przez Filharmonię Krakowską), wyróżnienie (za Concerto laudativo)
 • 1996, II Konkurs Młodych Kompozytorów Musica Sacra w Warszawie/Częstochowie, II nagroda (Psalmus CL) i wyróżnienie (Pieśń wigilijna)
 • 1992, I Konkurs Młodych Kompozytorów im. A. Didura w Sanoku, jedyny laureat (za Kamienie ciszy na mezzosopran i orkiestrę smyczkową do słów Thomasa Mertona)

 Laureat stypendiów:

 • 2008, Stypendium The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londyn
 • 2006, Stypendium Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni i Ernst von Siemens Musikstiftung München
 • 2006, Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 1998/99, Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki RP oraz Rządu Duńskiego (studia kompozycji w klasie Hansa Abrahamsena)
 • 1997, stypendium Accademia Musicale Chigiana (studia kompozycji w klasie Franco Donatoniego)
 • 1997, Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

Wykonania utworów:

 • 16 krajów Europy (Polska, Białoruś, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Francja, Holandia, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Argentyna, Azerbejdżan, Gruzja, Japonia, Korea Płd., Turcja, USA, Meksyk
 • festiwale:

międzynarodowe: Gothenburg Art Sounds, Moskiewska Jesień, Macedonian Music Days, Mińska Wiosna, European Composers’ Informal Meeting (Szwecja, Azerbejdżan, Polska), Festival für Neue Musik UltraSchall, Musica Nuova Festival w Senigalii, Nuovi Spazi Musicali w Rzymie, „Musica Experimento w Rzymie, Radio Autumn – Prague Premieres, Internationale Orgelwoche „Musica sacra” w Norymberdze, Koreańsko-Polski Festiwal Muzyczny Mosaico, Musica Moderna in Łódź, MFMW Warszawska Jesień, Musikalische Begegnungen w Lenzburgu (Szwajcaria), festiwal PolenmARkT w Greifswald (Niemcy), Festival „Aksamitna Kurtyna” I (Kraków) i II (Lwów),  Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich

krajowe: Festiwal Prawykonań NOSPR w Katowicach, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, , Warszawskie Spotkania Muzyczne, Portrety Kompozytorów ZKP w Warszawie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Gaude Mater w Częstochowie,, Dni Muzyki Organowej w Krakowie, Dni Muzyki Wokalnej im.A.Didura w Sanoku, ALKAGRAN w Czechowicach-Dziedzicach, Muzyka w Starym Krakowie…

 • orkiestry: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Filharmonii Pardubickiej, Filharmonii Lwowskiej, NOSPR w Katowicach, Aukso, Orkiestra Muzyki Nowej, Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Symfoniczna
  i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu, Forum Sinfonia;
 • chóry: Schola Cantorum Gedanensis, Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki
  w Mińsku/Białoruś, Chór Polskiego Radia, Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Schola Cantorum Cracoviensis, Warszawski Chór Kameralny, Poznański Chór Kameralny;
 • zespoły: Trio Animae, Storstrøms Kammerensemble, KammerensembleN, Ensemble SoNoR, ALEA Contemporary Music Ensemble Skopje, Ensemble Klassik-Awangard, Les Hautbois du Metz, Sepia Ensemble, Kwartet CRACOVIA, Kwartet AMAR CORDE, Cracow Duo;
 • soliści: Urszula Kryger, Elżbieta Towarnicka, Agata Zubel, Aleksandra Zamojska, Katarzyna Oleś-Blacha, Kaja Danczowska, Łukasz Długosz, Arkadiusz Bialic, Andrzej Białko, Marco Ciccone, Goska Isphording, Agata Kielar-Długosz, Krzysztof Lasoń, Jarosław Malanowicz, Hayk Melikyan, Andrzej Pikul, Michal Pal’ko, Józef Serafin;
 • dyrygenci: Svend Aaquist, Roland Bader, Szymon Bywalec, Wojciech Czepiel, Rafał Delekta, Marko Ivanović, Sasha Mäkilä, Marek Moś, Paweł Przytocki, Piotr Sułkowski, Jean Thorel, Maciej Tworek, Krzysztof Urbański, Victoria Zhad‘ko, Jan Łukaszewski, Włodzimierz Siedlik.
 • 1997, debiut symfoniczny (Filharmonia Krakowska)
 • 1987, debiut kompozytorski

 Zrealizowane zamówienia kompozycji (wybór):

 • Storstrøms Kammerensemble (Danish Chamber Players), Nykobing Falster, Dania (Concerto for 9, Little Music from Three Places)
 • Les Hautbois du Metz, Francja (Mirabesque)
 • Festiwal DO-RE-MI, Łódź (Sonatina per oboe solo)
 • Klasztor OO. Paulinów na Skałce dla festiwalu Rok Aniołów na Skałce
 • kwartet smyczkowy AMAR CORDE, Kraków (Voci)
 • Orkiestra kameralna Forum Sinfonia, dyr. Piotr Sułkowski (Voci – wersja II)
 • Orkiestra Dęta Huty im. T.Sendzimira w Krakowie (Słowiańska duszo moja, Modlitwa do Matki Bożej w Guadelupe)
 • Ensemble SoNoR, Baku, Azerbejdżan (Reflected Art Gallery. Room # 6a)
 • Muzeum Narodowe w Krakowie (Szemkel – Anioł nr 7)
 • Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich i Związek Kompozytorów Polskich (Figury w kolorze tła)
 • ALEA Contemporary Music Ensemble Skopje, Macedonia (Shortly on Line)
 • Fundacja Piąta esencja i Trio Łukasza Długosza (Widnokręgi)
 • Duet Alexander Suslin (Niemcy, kontrabas) & Marie Warme Otterstrom (Dania, akordeon) (Sonata)
 • Cracow Duo (Wszystkie złości moje)
 • Goska Isphording (klawesyn), Holandia (Chromatic Fantasy)
 • Dorota Imiełowska (wiolonczela) (Aria e Danza)
 • Andrzej Pikul (fortepian) (Reflected Art Gallery. Room # 6b)

 Działalność w organizacjach i związkach twórczych:

 • członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich, członek Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich
 • członek – uczestnik European Composers’ Informal Meeting, pomysłodawca i organizator European Composers’ Informal Meeting Kraków 2001
 • członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (lata 2000’)
 • członek Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej przy Metropolicie Krakowskim (lata 90’
  i 2000’)