Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

STUDIUM PEDAGOGICZNE


MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE

Kierownik:
prof. Danuta Mroczek-Szlezer

Praca administracyjna:
mgr Marta Strzebońska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Muzycznej w Krakowie trwa
4 semestry (2 lata).

Studenci mogą realizować bezpłatnie w ramach siatki godzin po wybraniu modułów pedagogicznych.

Dla absolwentów i studentów, którzy nie wybrali modułów pedagogicznych Studium jest odpłatne.

Podania o przyjęcie do Studium Pedagogicznego dla absolwentów i studentów, którzy nie wybrali modułu pedagogicznego jako fakultetów, należy składać do dnia do 25 IX 2018, zajęcia rozpoczynają się po ogłoszeniu rozpoczęcia zajęć na tablicy ogłoszeń.

Decyzje o przyjęciu na Studium podejmuje Kierownik Studium
prof. Danuta Mroczek-Szlezer.

Odpłatność za Studium Pedagogiczne dla studentów i absolwentów w roku akademickim 2018/19 została ustalona przez Senat Uczelni i wynosi:
I rok studium: 350,- zł semestr
II rok studium: 350,- zł semestr

Jeżeli ktoś realizuje dwa lata w jednym roku akademickim wnosi opłatę za dwa lata tj.:
w I semestrze 700,- zł.
w II semestrze 700,- zł

Wszelkie opłaty za studia i kursy prosimy przekazywać
na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank Pekao SA, III Oddział Kraków
nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z odpowiednim dopiskiem: np. “Studium Pedagogiczne, rok…, sem….”

Wzór podania na Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne:

Imię, nazwisko
Adres i telefon
Wydział, rok studiów 2018/19 (absolwent)
Instrument
(Pedagog prowadzący)

Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Prof. Danuta Mroczek-Szlezer

Proszę o przyjęcie mnie na I rok* Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w roku akademickim 2018/2019.
Oświadczam że ureguluję opłaty za Studium Pedagogiczne: za I semestr do dnia
30 IX 2018 roku oraz drugą opłatę do 15 II 2019.

Podpis kandydata

Uwaga! W przypadku absolwentów spoza AM w Krakowie należy dołączyć ksero dyplomu innej Uczelni.

*w przypadku chęci realizacji całego toku Studium Pedagogicznego w jednym roku akademickim wpisujemy… na I i I rok…

Zajęcia rozpoczną się od dnia 1 X 2018 roku zgodnie z harmonogramem który będzie zamieszczany po uaktualnieniu danych.

Siatki godzin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego