Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe studia w zakresie wokalistyki


ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STUDIA PODYPLOMOWE
na Wydziale Wokalno – Aktorskim

Zasady i warunki przyjęć:
1. Termin złożenia dokumentów i harmonogram egzaminów wstępnych ogłasza w każdym roku akademickim Dziekan odpowiedniego wydziału na 3 miesiące wcześniej.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę ustaloną przez Rektora uczelni.
3. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełniają nastąpujące warunki wstępne:
1. posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
2. w ogłoszonym przez Akademię terminie złożą wymagane dokumenty.
4. Przyjęcie kandydatów na studia podyplomowe następuje w wyniku konkursowego egzaminu wstępnego obejmujęcego wszystkich kandydatów
5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają powołane przez kierowników studiów podyplomowych Komisje Rekrutacyjne.
6. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
– przyjmowanie zgłoszeń i kompletowanie dokumentów,
– rozpatrywanie i opiniowanie podań kandydatów w sprawach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
– ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,
– zawiadomienie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu i jego terminie,
– przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego egzaminów wstępnych i ogłoszenie jego wyników,
– podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata,
– przygotowanie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych na studia podyplomowe, nie przyjętych z powodu braku miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,
– pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania,
– opiniowanie skarg i odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
– wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,
– sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości z wyników postępowania rekrutacyjnego,
7. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Kierownik Studiów lub wyznaczony przez Dziekana nauczyciel akademicki.
8. Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego jest wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej profesor, dr hab.
9. Komisje Egzaminacyjne mogą pracować w Zespołach Egzaminacyjnych
10. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów objętych zakresem egzaminu wstępnego. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego i wszystkich członków Komisji – a w przypadku powołania Zespołów Egzaminacyjnych przez Przewodniczących poszczególnych Zespołów Egzaminacyjnych.
Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
Na podstawie indywidualnych protokołów Komisja Rekrutacyjna sporządza zbiorczy protokół obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumę punktów uzyskaną przez kandydata z wszystkich przedmiotów egzaminu wstępnego oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat (przyjęty, nieprzyjęty) egzaminu wstępnego. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
12. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego może otrzymać zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz sumie uzyskanych punktów.
13. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest zdanie egzaminu wstępnego.
14. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu.
15. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania, do Dziekana Wydziału. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia zasad i trybu rekrutacji Kolejną instancją odwoławczą jest Rektor Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.
16. Ostateczna interpretacja zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego na studia podyplomowe należy do Rektora.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego wymagane dokumenty. Powinny one znajdować się w teczce z wypisanym na zewnątrz nazwiskiem kandydata i dokładnym adresem, wybranym rodzajem studiów podyplomowych i specjalnością. Na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki należy umieścić spis składanych dokumentów.
1. Podanie
2. Dyplom lub kopia dyplomu ukończenia studiów (uwierzytelniona notarialnie)
3. Trzy fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie.
4. Oryginał dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej
5. Trzy koperty (jedną dużą i dwie małe) z adresem kandydata i naklejonym znaczkiem pocztowym.
6. Życiorys.
7. Dokumentację dorobku artystycznego.
8. Indywidualny projekt studiów podyplomowych:
a/ planowany repertuar
b/ plany konkursów, koncertów i innych zamierzeń artystycznych
c/ nazwisko pedagoga, u którego kandydat chciałby odbywać studia.
9. Opinie, listy polecające.
Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego podejmuje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego kandydatów krajowych i zagranicznych.

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego.
1. Konkursowy egzamin wstępny na studia podyplomowe odbywa się w jednym etapie.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów przeprowadzane jest systemem punktowym.
3. Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 10 do 25 punktów.
25 pkt. – bardzo dobrze ++
24 pkt. – bardzo dobrze +
23 pkt. – bardzo dobrze
22 pkt. – bardzo dobrze –
21 pkt. – bardzo dobrze —
20 pkt. – dobrze ++
19 pkt. – dobrze +
18 pkt. – dobrze
17 pkt. – dobrze –
16 pkt. – dobrze —
15 pkt. – dostatecznie ++
14 pkt. – dostatecznie +
13 pkt. – dostatecznie
12 pkt. – dostatecznie –
11 pkt. – dostatecznie —
<=10 pkt. – niedostatecznie
4. Minimalne wymagania punktowe:
Występ w formie recitalu (w repertuarze utwory z różnych epok) –   minimum 18 punktów
Rozmowa kwalifikacyjna – minimum 18 punktów
5. Wynikiem egzaminu wstępnego na studia podyplomowe jest uzyskana suma punktów.
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego nie zapewnia kandydatom akompaniatorów w czasie egzaminu.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1. Po zakończeniu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności liczby uzyskanych punktów.

2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego.

3. Komisje Rekrutacyjne nie później niż w terminie 14 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych ogłaszają:
a) listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny (wg kolejności punktów)
b) listę kandydatów przyjętych na studia,
c) listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na studia z powodu braku miejsc,
d) listę kandydatów, którzy nie zdali egzaminu wstępnego

4. O ostatecznych wynikach rekrutacji powiadamia się zainteresowanych pisemnie.

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania, do Dziekana Wydziału. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia zasad i trybu rekrutacji Kolejną instancja odwoławczaą jest Rektor Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.


Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studiów podyplomowych
dr hab. Zdzisława Madeja

W razie pytań można kontaktować się pod adresem e-mailowym: zdzislaw.madej@gmail.com