REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:

VI edycja obejmować będzie lata akademickie 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.
Data rozpoczęcia – październik 2017.

Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:

Egzamin wstępny na Studia Podyplomowe Muzykoterapia składa się z następujących komponentów:

1) wykonanie dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na wybranym przez kandydata instrumencie oraz wykazanie się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument;
2) test z literatury muzycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych;
4) badanie predyspozycji muzykoterapeutycznych.

TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

U W A G A:
Termin składania dokumentów: 8.09.2017r.
Termin egzaminu:                            16.-17.09.2017r.

 

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl
w dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej: pokój nr 307; czwartek 11:00-12.00
w dziekanacie Studiów Podyplomowych MT: pokój nr 15; wtorek 9:00-10:00

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (do pobrania obok)
2) dyplom lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia – nieobligatoryjnie,
4) dwie fotografie o wymiarach 35 mm na 45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
należy złożyć w teczce z wypisanymi na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zamieszkania i do korespondencji, wybranym rodzajem studiów podyplomowych, określeniem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja oraz ze spisem składanych dokumentów.

Więcej informacji:

Muzykoterapia