Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Postępowania naukowe – informacje, wnioski


Doktoraty

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:
1) kształcenia doktorantów;
2) eksternistycznym.

Finansowanie postępowań

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.
2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego albo RDN.
3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.
5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości lub w części.
6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.


Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie

Wzory wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie

Uchwała Nr 31 w sprawie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego AMK

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html