Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Słowo JM Rektora


Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy, Pracownicy administracji, Doktoranci i Studenci,

     Obowiązująca od 1 października 2018 roku nowa Ustawa2.0 tzw. Konstytucja dla Nauki powoduje konieczność podjęcia w najbliższym czasie w środowisku Akademii Muzycznej w Krakowie niezwykle ważnych decyzji dotyczących zmian w funkcjonowaniu uczelni. W myśl nowych przepisów jesteśmy zobligowani do przemodelowania struktury Uczelni, w której inny
wymiar przyjmować będzie dotychczasowy ustrój. Pojawi się nowy organ – Rada Uczelni, inne uprawnienia otrzyma Senat, zmieni się sposób finansowania Akademii, kształcenie doktorantów odbywać się będzie w Szkole Doktorskiej. Wszystkie wprowadzane przeobrażenia powinny udoskonalać sposób funkcjonowania uczelni, w której relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami służyć będą jej sprawnemu działaniu. Stąd konieczną, o czym jestem głęboko przekonany, staje się szeroka dyskusja i konsultacja wyznaczająca kierunek prac przygotowujących wprowadzane przemiany. Jestem przekonany, że wszyscy zdajemy sobie sprawę ze skali czekających nas zmian, przejawiając głęboką troskę o przyszłość krakowskiej Akademii Muzycznej.

     Jako Akademia Muzyczna w Krakowie czynnie uczestniczyliśmy w wielu dyskusjach poprzedzających powstanie Konstytucji dla Nauki. Wraz z Rektorami innych Uczelni Artystycznych tworzących KRUA niejednokrotnie na spotkaniach z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremierem Jarosławem Gowinem przekazywaliśmy nasze uwagi do nowopowstających dokumentów. Zostały one szeroko (w wymiarze wyższego szkolnictwa artystycznego) uwzględnione, dając wszechstronne możliwości zmian, których wprowadzanie właśnie rozpoczynamy. Jestem wdzięczny za tak wielką otwartość w podejściu do reprezentowanego przez nasza Uczelnię stanowiska, i sądząc z decyzji, zaufania do przedstawionych propozycji, jako uwag reprezentatywnych dla całego szkolnictwa artystycznego.

     Pragnę powiadomić, że obecnie znajdujemy się na etapie szczegółowego zapoznawania się z wydanymi i znajdującymi na etapie projektowania aktami wykonawczymi. To właśnie one w sposób szczegółowy dookreślają zapisy ustawowe, stając się kluczowymi dla wprowadzania na Uczelni nowych zmian. Wiele z nich jest jeszcze w stadium konsultacji, w tym te, które określają np. system algorytmu, zasadę ewaluacji uczelni i wiele innych. Dziękuję wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom Akademii, którzy aktywnie włączyli się w proces opiniowania. Wszystkie zgłaszane uwagi mają ogromne znaczenie dla skuteczności i zasadności ich wprowadzania.

     Pragnę Państwa poinformować, że w celu przygotowania nowych, najlepszych dla naszego środowiska, dostosowanych do wymogów Ustawy2.0 propozycji organizacji Akademii Muzycznej w Krakowie, powołałem Zespoły Rektorskie, których celem jest zebranie Państwa uwag, przedyskutowanie ich i przedstawienie Kolegium Rektorskiemu.

Nowa Ustawa wprowadza podział uczelni na zawodowe i akademickie. Znalezienie się w gronie tych drugich dadzą nam kategorie A+, A lub B+. Uzyskanie takiego statusu winniśmy postawić sobie jako priorytetowy cel strategiczny, pozwalający na uzyskanie wyższego poziomu subwencji, co przełoży się bezpośrednio na polepszenie warunków prowadzonych w Akademii działań artystycznych, unowocześnienie infrastruktury, podniesienie poziomu kształcenia, podejmowaniu nowych wyzwań artystyczno-naukowych i częściowo, mam nadzieję, wynagrodzeń.

Szanowni Państwo,

     Rozpoczynamy szeroko zakrojone prace nad doprecyzowaniem nowego kształtu Uczelni poprzez stworzenie jej nowej struktury, szczegółowe określenie kompetencji organów, jednoznaczne określenie koncepcji awansu nauczycieli akademickich, zasad kształtujących ustrój gospodarczy Akademii, w tym rozdziału środków na działalność naukową i artystyczną.

     Pragnę zatem zaprosić wszystkich Pracowników Akademii, Studentów i Doktorantów do włączenia się w proces tworzenia nowego statutu oraz nowych założeń funkcjonowania Uczelni, zgłaszając swoje uwagi i propozycje Przewodniczącym powołanych Zespołów Rektorskich. Uważam za niezwykle cenne wysłuchanie Państwa opinii i oparcie się na nich w dalszych pracach.

Z poważaniem i przekonaniem o owocnej współpracy dla dobra Akademii Muzycznej w Krakowie.

Rektor A.M.
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński