Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja – warunki, tryb, terminy


Oryginał uchwały do pobrania

Rozdział I – OGÓLNE WARUNKI I TERMIN REKRUTACJI

Rozdział II – WYMAGANE DOKUMENTY

Rozdział III – ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO*

Rozdział IV – WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

*UWAGA: Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych kierunków i specjalności dostępne są wyłącznie w zakładce “SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE” przy każdym kierunku/specjalności.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2021
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2022/2023
Rozdział I
OGÓLNE WARUNKI I TERMIN REKRUTACJI

§ 1

1. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w ramach ustalonych limitów dokonuje przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni.
2. Uczelnia przeprowadza także rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim.
3. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.
4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
5. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wynik egzaminu wstępnego. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydata z zagranicy – świadectwa maturalnego lub dokumentu równorzędnego, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczonego co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.
6. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są wyniki z egzaminu wstępnego, oraz przedstawienie dyplomu, lub dokumentu równorzędnego, ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich. W przypadku kandydata z zagranicy dyplom jest przedstawiany w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczony co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.
7. Egzamin wstępny odbywa się w formie stacjonarnej. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, oraz dla niektórych kierunków/specjalności także w formie wideokonferencji on-line. O konieczności odbycia egzaminów wstępnych w formie zdalnej kandydaci zostaną powiadomieni w terminie pozwalającym na przygotowanie się do tej formy egzaminu.
8. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem rektora na podany w systemie rekrutacyjnym numer konta Uczelni. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
9. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2022 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez uczelnię, w ww. rejestrze.
10. Uczelnia, korzystając z systemu elektronicznego, przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia w języku polskim lub angielskim:
1) elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 16 maja 2022 r. i kończy 13 czerwca 2022 r.;
2) link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej Akademii.
3) kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;
4) w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza formularz rekrutacyjny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5) wraz z formularzem rekrutacyjnym kandydat składa oświadczenia:
a) potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu,
b) o osobistym wykonaniu wymaganego programu prezentowanego w załączonym nagraniu (w przypadku formy zdalnej egzaminu), osobistym autorstwie prac kompozytorskich lub teoretyczno-muzycznych lub prezentacji, stanowiących podstawę przeprowadzenia egzaminu (w zależności od kierunku/specjalności studiów),
c) o zgodzie na odbycie egzaminu w formie wideokonferencji, jeśli egzamin przewiduje taką formę egzaminu,
6) rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz zatwierdzeniu, wygenerowaniu i wysłaniu formularza,
7) do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych służy osobiste konto kandydata,
8) uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat informuje sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zaistniałym problemie.
11. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, jazz i muzyka improwizowana, wokalistyka, rozpoczyna się 17 czerwca 2022 r. i kończy 31 października 2022 r.
12. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej Akademii, w zakładce – Kandydaci.

§ 2

1. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w §1 oraz:
1) w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
2) w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia i pozytywnie zdanym
egzaminie.
3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia skanu oryginału i tłumaczenia na język polski ww. dokumentu przed egzaminami.
4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w ust. 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada skan dokumentu potwierdzający nostryfikację.

§ 3

1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.
2. Studenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
4. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny,
z Przewodniczącym właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

§ 5

1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki/specjalności według kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.
2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje:
1) w postępowaniu na studia I stopnia – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy) a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),
2) w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia, 3) w każdym z tych przypadków brana pod uwagę jest liczba punktów w odniesieniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek potwierdzenia wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Brak potwierdzenia wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

§ 6

W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:
1) na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,
2) na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

§ 7

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR) powołane przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w uzgodnieniu z właściwym dziekanem.
2. Przewodniczącym WKR może być dziekan lub wyznaczona przez dziekana osoba.
3. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, oraz 1-3 członków.
4. Przewodniczący WKR powołuje komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących do przeprowadzania poszczególnych egzaminów. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.
5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.
6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.
7. Do zadań WKR należy w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,
2) przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,
3) kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,
4) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,
5) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,
6) przekazanie kandydatom informacji o szczegółach technicznych przeprowadzania egzaminów i ich terminach,
7) organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),
8) ustalanie w uzgodnieniu z dziekanem wydziału puli miejsc na poszczególnych specjalnościach studiów w ramach limitu miejsc dla danego kierunku studiów,
9) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,
10) przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,
11) zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości elektronicznej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą,
12) wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,
13) sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,
14) przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora.
8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze WKR.
9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:
1) zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
2) nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:
1) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),
2) listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).
11. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek/specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

§ 8

Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni.

§ 9

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
2. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.
3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz WKR.

§ 10

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

§ 11

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

§12

1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.
4. Do zadań UKR należy w szczególności:
1) powoływanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w uzgodnieniu z dziekanami,
2) podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,
3) kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,
4) kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,
5) sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.
5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.
6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.
7. WKR zobowiązane są niezwłocznie po otrzymaniu odwołania przekazać je wraz z aktami sprawy do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UKR po sporządzeniu projektu decyzji, przekazuje dokumenty rektorowi.
8. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji WKR.
9. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.

Rozdział II
WYMAGANE DOKUMENTY

§ 13

1. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć w formie elektronicznej:
1) kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego*1,
2) skan karty przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, zdających na inny, niż ukończony kierunek, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
3) skan dokumentów wymienionych w § 2, ust.3 i 4
2. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:
1) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
2) na specjalność kompozycja:
– na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane,
– na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.
3. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, w terminie wskazanym przez WKR, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej w wersji elektronicznej*2:
1) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
2) pracę artystyczną lub teoretyczno-muzyczną lub inną prezentację wymaganą w formie elektronicznej,
4. Pliki i dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy przesyłać w sposób podany w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2022/23.
5. WKR zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości kandydata przed egzaminem.
6. Po pozytywnie zdanym egzaminie, w porozumieniu z WKR i wyznaczonym Komisję terminie, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, który z przyczyn technicznych lub losowych nie mógł dołączyć do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 5 pkt oraz § 2 ust. 3 i 4 przesyła je drogą elektroniczną
poprzez MERK. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje decyzją WKR o nieprzyjęciu kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów, dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego.
Z obowiązku tego zwolnieni są absolwenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.


*1 zaimportowane do systemu rekrutacyjnego zdjęcie zostanie użyte w legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać następujące wymagania: wymiary 35×45 mm, 300 dpi, zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
*2 warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie wszystkich elementów, o których mowa w § 13, ust.1 i 3.


7. Aby dokonać potwierdzenia wpisu na studia należy złożyć w wyznaczonym terminie, na podany adres mailowy właściwego dziekanatu wymaganą deklarację oraz doręczyć następujące dokumenty w formie skanów:
1) skan oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości lub kopię uwierzytelnioną notarialnie – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,
2) skan oryginału dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub kopię uwierzytelnioną notarialnie, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,
8. Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie:
1) oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2 celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów,
2) dowód tożsamości – do wglądu.
9. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.
10. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 6 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

Rozdział III
ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

§ 14

1. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
2. Komisje egzaminacyjne mają prawo skrócenia utworów, wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.
3. Szczegółowe wymagania programowe zawarte są w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2022/23.
4. Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.
5. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.
6. Egzaminy etapowe:
– do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy;
– do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap drugi.
7. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, komisja egzaminacyjna ocenia przesłany wcześniej przez kandydata materiał mający formę elektronicznego pliku z zapisem danych (nagranie, partytura, praca pisemna, prezentacja w standardowym formacie), a w przypadku niektórych kierunków/specjalności odbywa również rozmowę kwalifikacyjną on-line
(wideokonferencja).
8. Zakres egzaminu na poszczególne kierunki i specjalności:

kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Studia I stopnia

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA:

Etap I Egzamin kierunkowy – 2 komponenty
– przegląd prac kompozytorskich kandydata
– rozmowa kwalifikacyjna: badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych oraz wiedzy ogólnomuzycznej – egzamin ustny przeprowadzony indywidualnie z kandydatem

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności TEORIA MUZYKI:

Etap I Egzamin kierunkowy – 2 komponenty
– rozmowa kwalifikacyjna cz. 1: zreferowanie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”
– rozmowa kwalifikacyjna cz. 2: sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata

Etap II Egzaminy uzupełniające:
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

Studia II stopnia

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA (dla każdego profilu):

Etap I. Egzamin kierunkowy – 3 komponenty:
– Przegląd dorobku kandydata – minimum 5 partytur autorstwa kandydata
– Autoprezentacja kandydata – na temat własnej twórczości, założeń i planów artystycznych
– Egzamin ustny z zakresu kompozycji na poziomie ukończonych studiów I stopnia.

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności TEORIA MUZYKI:

Etap I. Egzamin kierunkowy – 3 komponenty
– rozmowa kwalifikacyjna cz. 1: zreferowanie dwóch wybranych artykułów z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”;
– rozmowa kwalifikacyjna cz. 2: autoreferat na temat pracy licencjackiej lub innej pisemnej pracy dyplomowej (jeśli studia I st. nie obejmowały przygotowania pisemnej pracy licencjackiej)
– rozmowa kwalifikacyjna cz. 3: sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

kierunek DYRYGENTURA
Studia I stopnia

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny
2. rozmowa kwalifikacyjna, odbywana z kandydatem indywidualnie.
Zakres egzaminów jest zgodny z wiedzą posiadaną po ukończeniu szkoły muzycznej II st. oraz z instrumentoznawstwa

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. gra i czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

Studia II stopnia

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. dyrygowanie dwoma przygotowanymi utworami symfonicznymi (w wersji wyciągu na dwa fortepiany): jeden z repertuaru klasycznego i jeden z repertuaru romantycznego lub późnoromantycznego
2. czytanie partytur
3. egzamin ustny z zakresu wiedzy na poziomie ukończonych studiów I stopnia z dyrygentury;
4. gra na fortepianie przygotowanego repertuaru, a vista oraz wyciągów fortepianowych – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Studia I stopnia

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalność Edukacja Muzyczna

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny
2. sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
2. harmonia – ustny egzamin praktyczny
3. gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Rytmika

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. rytmika – egzamin praktyczny
2. improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
2. harmonia – ustny egzamin praktyczny
3. gra na fortepianie – egzamin praktyczny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura chóralna

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny
2. zadyrygowanie przygotowanymi utworami oraz badanie predyspozycji dyrygenckich egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
2. harmonia – ustny egzamin praktyczny
3. gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych

Etap I Egzamin kierunkowy
zadyrygowanie przygotowanymi utworami oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające
1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
2. harmonia – ustny egzamin praktyczny
3. gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

Studia II stopnia

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Nauczenie przedmiotów teoretycznomuzycznych

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. śpiew z własnym akompaniamentem – egzamin praktyczny
3. przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika, kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Rytmika

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. rytmika – egzamin praktyczny
3. improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura chóralna

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. dyrygowanie – egzamin praktyczny
3. czytanie partytur – egzamin klauzurowy
4. śpiew – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych

Etap I Egzaminy kierunkowe
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. dyrygowanie – egzamin praktyczny
3. czytanie partytur – egzamin klauzurowy
4. gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. harmonia – ustny egzamin praktyczny
2. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
3. literatura muzyczna – egzamin pisemny

kierunek MUZYKA KOŚCIELNA
Studia I stopnia

ETAP I Egzamin kierunkowy
gra na instrumencie organy lub fortepian – egzamin praktyczny

ETAP II Egzaminy uzupełniające
1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

Studia II stopnia

Etap I Egzamin kierunkowy
gra na instrumencie organy lub fortepian

ETAP II Egzamin uzupełniający
dyrygowanie – egzamin praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność: GRA NA FORTEPIANIE
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
kształcenie słuchu – egzamin ustny

Etap II: Egzaminy uzupełniające
1. czytanie a vista – egzamin praktyczny
2. egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
3. rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

specjalność: GRA NA ORGANACH

Studia I stopnia
Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

specjalność: GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA FORTEPIANIE HISTORYCZNYM*, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLONE*, GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny
* dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II stopnia

specjalność GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

specjalność: GRA NA HARFIE

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
studia orkiestrowe

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

specjalność: GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
kształcenie słuchu – egzamin ustny
Kandydat, który zda egzamin wstępny na skrzypce , ale nie zostanie przyjęty z braku miejsc, może rozpocząć studia na altówce, jeżeli pozostaną w tej specjalności wolne miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny Dopuszczalne jest przesłuchanie kandydata na skrzypcach z tożsamym do licencjackiego (skrzypcowym ) programem egzaminu wstępnego. (Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia w specjalności: gra na altówce)

specjalność: GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH
Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
Egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

specjalność: GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

Studia I stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin Kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

specjalność: GRA NA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

Studia I stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

specjalność: GRA NA PERKUSJI

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Etap II: Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: GRA W DUECIE FORTEPIANOWYM – egzamin praktyczny
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy
specjalność: GRA W TRIO FORTEPIANOWYM (skrzypce, wiolonczela, fortepian lub klarnet, wiolonczela, fortepian) – egzamin praktyczny
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy
specjalność: GRA W KWARTECIE SMYCZKOWYM – egzamin praktyczny
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy
specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z INSTUMENTAMI SMYCZKOWYMI – egzamin praktyczny
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy
specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z INSTRUMENTAMI DĘTYMI – egzamin praktyczny
Egzamin jednoetapowy, kierunkowy
specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z WOKALISTAMI
egzamin praktyczny

kierunek JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

specjalność: GRA NA PERKUSJI I INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH, GRA NA FORTEPIANIE, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FLECIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA GITARZE, GRA NA GITARZE BASOWEJ, GRA NA SKRZYPCACH

Studia I stopnia
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Etap II:
Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
kształcenie słuchu – egzamin ustny

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

specjalność: ARANŻACJA I KOMPOZYCJA JAZZOWA
Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
Prezentacja trzech własnych kompozycji lub aranżacji w formacie PDF z dołączonym nagraniem audio w formacie MP3 (wykonanie na żywo bądź symulacja komputerowa) – egzamin praktyczny
Egzamin uzupełniający
Gra na instrumencie głównym: wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją, z towarzyszeniem sekcji rytmicznej – egzamin praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
– Gra na fortepianie (jeśli nie jest instrumentem głównym): wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją solo lub z towarzyszeniem sekcji rytmicznej – egzamin praktyczny
– Realizacja podanego przebiegu harmonicznego na fortepianie – egzamin praktyczny
– Kształcenie słuchu – egzamin praktyczny
– Harmonia – egzamin
– Rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

kierunek WOKALISTYKA

Studia I stopnia
Etap 1 – Egzamin kierunkowy
śpiew solowy . Do wykonania z pamięci repertuar z zakresu muzyki klasycznej (nie rozrywkowej).
Aria barokowa w języku włoskim
Utwór dowolny

Etap 2 – Repertuar inny niż w etapie pierwszym. Do wykonania z pamięci
Egzamin kierunkowy – śpiew solowy
Aria operowa lub oratoryjna
Pieśń

Egzamin uzupełniający – aktorstwo
– Interpretacja z pamięci wiersza lub fragmentu prozy. Dla obcokrajowców dopuszcza się
interpretację w języku angielskim
– Wykonanie zadanej sceny/etiudy aktorskiej.

Etap 3- Egzamin uzupełniający – klauzura
Samodzielne przygotowanie w określonym czasie zadanej kompozycji wokalnej , następnie wykonanie
jej z towarzyszeniem fortepianu.

Studia II stopnia
Egzamin jednoetapowy
Egzamin kierunkowy – śpiew solowy. Do wykonania z pamięci:
Aria operowa lub oratoryjna
Pieśń
Egzamin uzupełniający – aktorstwo
Wykonanie z pamięci interpretacji wiersza lub fragmentów prozy oraz wykonanie zadanej
etiudy/scenki aktorskiej. Dla obcokrajowców dopuszcza się w języku angielskim.

Rozdział IV
WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 15

1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno – dwu- lub trzyetapowe.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów, nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.
3. W sytuacji, w której kandydaci uzyskali taką samą liczbą punktów weryfikacja odbywa się na zasadach określonych w §5 pkt. 3 ust 1-3 .
4. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez przewodniczącego i sekretarza WKR ogłasza sekretarz.
5. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt. punkty ocena
25 bardzo dobrze ++
24 bardzo dobrze +
23 bardzo dobrze
22 bardzo dobrze –
21 bardzo dobrze – –
20 dobrze ++
19 dobrze +
18 dobrze
17 dobrze –
16 dobrze – –
15 dostatecznie ++
14 dostatecznie +
13 dostatecznie
12 dostatecznie –
11 dostatecznie – –
0-10 niedostatecznie

§ 16

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego
1. W rekrutacji na studia I stopnia (oraz I i II st. na kierunku Muzyka kościelna, Wokalistyka, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka improwizowana) z wyniku egzaminu kierunkowego bądź grupy egzaminów kierunkowych oraz z wyniku egzaminu uzupełniającego lub grupy egzaminów uzupełniających wyciąga się średnią liczbę punktów. Następnie średnie sumuje się
z założeniem, że:
– do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów
z egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x3”,
– w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów
nie stosuje się mnożnika.
2. W rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie egzamin kierunkowy / egzaminy kierunkowe, wynik egzaminu stanowi liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych. W przypadku pozostałych kandydatów wynik stanowi również liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych. Pozytywny wynik egzaminów uzupełniających decyduje o zdaniu egzaminu wstępnego ale nie jest wliczany do ostatecznej liczby punktów, przez co nie wpływa na liczbę punktów ostatecznego wyniku rekrutacji.

Minimalne wymagania punktowe:

dyrygentura
studia I stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt
w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt
studia II stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt
w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt

kompozycja i teoria muzyki
studia I stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt
w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt
studia II stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt
w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia I stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt,
w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt
studia II stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt,
w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

muzyka kościelna
studia I stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt
egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt,
w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt
studia II stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt
egzamin uzupełniający – min. 16 pkt

instrumentalistyka
studia I i II stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

jazz i muzyka improwizowana
studia I i II stopnia
egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.
egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

wokalistyka
studia I stopnia
Każdy etap oraz komponent jest punktowany osobno
Śpiew solowy- minimum 18 punktów mnożnik razy 3
Aktorstwo-minimum 16 punktów
Klauzura-minimum 14 punktów.
Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu.
studia II stopnia
Każdy komponent jest punktowany osobno
Śpiew solowy- minimum 18 punktów mnożnik razy 3
Aktorstwo- minimum 16 punktów
Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu.

§ 17

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca
1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów, na wniosek właściwego dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia:
2. Terminy egzaminów w ramach dodatkowej rekrutacji ogłasza właściwa WKR na stronie internetowej uczelni, nie później niż do dnia 1 września.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne.

§ 18

Studia niestacjonarne
1. Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię.
2. uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.
3. Właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunków podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne lub na podstawie wyników dodatkowej rekrutacji (tryb postępowania jak w §2).

R e k t o r
prof. dr hab. Wojciech Widłak