Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Informator


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE – ROK AKADEMICKI 2020/2021
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

Wszyscy Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z procedurą przeprowadzania egzaminów wstępnych  w trybie on-line na poszczególnych kierunkach i specjalnościach:

Uchwała Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r.

Wymagania programowe (I st., II st.) zawarte są w załącznikach dokumentu:

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji  na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021


KROK I – REJESTRACJA

rejestracja odbywa się poprzez stronę Akademii Muzycznej w Krakowie pod adresem:
https://www.amuz.krakow.pl/kandydaci/rejestracja/

termin rejestracji: 3 września od godziny 00.01 do 14 września do godziny 23.59

UWAGA! PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!!!


KROK II – OPŁATY

Numer  konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w złotówkach:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

kwota: 150,00 zł *

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

* w przypadku zdawania na więcej niż jeden kierunek studiów należy wpłacić wielokrotność tej kwoty oraz podać nazwy wydziałów na które się aplikuje; opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w dniu egzaminu


KROK III

– po zamknięciu rejestracji internetowej proszę oczekiwać na email potwierdzający przyjęcie zgłoszenia od sekretarza odpowiedzialnego za daną specjalność/kierunek

– przekaże on również niezbędne informacje dotyczące egzaminów wstępnych i wymaganych dokumentów


KROK IV – EGZAMIN

– kandydat dokonuje nagrania audiowizualnego programu podanego w wymaganiach na dany kierunek/specjalność lub kompletuje pracę/prezentację w formacie elektronicznym zgodnie z wymogami opisanymi  w załącznikach 12 do Uchwały Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie

– niedopuszczalna jest ingerencja w plik audiowizualny (cięcia, montowanie, obróbka audio)

– film musi być nagraniem audiowizualnym umożliwiającym komisji egzaminacyjnej ocenę wykonywanego materiału oraz identyfikację wizualną kandydata, a w opisie musi zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z nazwą kierunku lub specjalności na którą kandydat aplikuje

– rejestracja audiowizualna musi zostać opublikowana najpóźniej do 14 września 2020 roku w serwisie YouTube

tworzenie konta w YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674

przesyłanie filmów:
https://support.google.com/youtube/answer/57407

– kandydat ma obowiązek przesłać w wiadomości e-mail do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej link do zarejestrowanego materiału na Youtube, oraz wymagane pliki w formacie PDF najpóźniej 14 września 2020 r. – odtworzenie materiału musi nastąpić bez dodatkowej autoryzacji

– udostępniony w serwisie plik/pliki powinny być dostępne przez cały okres trwania procesu rekrutacji (do 1 października b. r.).
Usunięcie lub zmiana pliku/plików po wysłaniu linka do sekretarza uniemożliwi ocenę tego materiału przez Komisję Egzaminacyjną. Usunięcie filmu przed wyznaczonym terminem będzie traktowane jako rezygnację z procesu rekrutacyjnego.

– ponadto, kandydat wysyła skany następujących dokumentów do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej:

  1. oświadczenie o osobistym wykonaniu wymaganego programu prezentowanego w załączonym nagraniu, osobistym autorstwie prac kompozytorskich, teoretyczno-muzycznych lub prezentacji (w zależności od kierunku/specjalności), stanowiących podstawę przeprowadzenia egzaminu;
  2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni;
  3. podpisane podanie na studia wygenerowane z elektronicznego systemu rejestracyjnego;

KROK V – WYNIKI EGZAMINU

– przesłuchanie nadesłanych prac oraz rejestracji audiowizualnych odbędzie się w dniach 17–18 września 2020 r.

– po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą  elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z Decyzją Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku oraz z Listem Przewodnim od Dziekana Wydziału informującym o terminach wpisu na studia

– do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia Decyzja Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem odbioru)

PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW!
BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW
I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH!


KROK VI – WPIS NA STUDIA

ABY DOKONAĆ POTWIERDZENIA WPISU NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 

– oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości (w formie papierowej do wglądu najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem roku akademickiego, pod rygorem skreślenia z listy studentów) dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia

– oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (w formie papierowej do wglądu najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem roku akademickiego, pod rygorem skreślenia z listy studentów) dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

– wymaganą deklarację

PONADTO, OSOBA WPISANA NA STUDIA, POD RYGOREM SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW, NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO WINNA DOSTARCZYĆ DO ODPOWIEDNIEGO DZIEKANATU:

– kserokopie wyżej wymienionych dokumentów celem przechowywania ich w teczce akt osobowych studenta

– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – nieobowiązkowo dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia

– dowód tożsamości (do wglądu)

– kolorowe fotografie (3 sztuki) zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1. Załącznika Uchwały Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 MAJA 2020 roku