Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Dodatkowa rekrutacja 2021/2022


10.09.2021

DODATKOWA REKRUTACJA 2021/2022
Lista Kandydatów zarejestrowanych w systemie elektronicznym

Wydział Instrumentalny

Wydział Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej


DODATKOWA REKRUTACJA 2021/2022

Elektroniczna rejestracja odbędzie się po przez
Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK):

OTWARCIE  23.08.br. godz. 00:01;  ZAMKNIĘCIE  6.09.br. godz. 12:00

Rekrutacja dodatkowa na studia:

Wydział Instrumentalny, studia I i II stopnia na kierunku Instrumentalistyka w następujących specjalnościach:

studia I stopnia:

 • gra na wiolonczeli barokowej
 • gra na oboju barokowym
 • gra na wiolonczeli
 • gra na oboju
 • gra na klarnecie
 • gra na fagocie

studia II stopnia:

 • gra na fortepianie historycznym
 • gra na violone

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na kierunkach:

 • Dyrygentura – studia I stopnia
 • Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Teoria Muzyki – studia I stopnia
 • Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Kompozycja – studia I i II stopnia
 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej – studia I i II stopnia
 • Muzyka Kościelna – studia II stopnia

Informacja dotycząca opłat które ponoszą studenci cudzoziemcy studiujących na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce na studiach I i II stopnia, na kierunkach:

 • Dyrygentura,
 • Kompozycja i Teoria Muzyki,
 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
 • Muzyka Kościelna

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ROK AKADEMICKI 2021/2022
AKADEMIA MUZYCZNA im. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

KROK I – REJESTRACJA

Odbywa się poprzez stronę internetową Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod adresem:

Termin rejestracji:

otwarcie 23.08.br. godz. 00:01;   zamknięcie 6.09.br. godz. 12:00

https://www.amuz.krakow.pl/kandydaci/dodatkowa-rekrutacja-2021-2022/rejestracja/

UWAGA!
PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!

Poprawne przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością automatyczną (nie należy na nią odpowiadać).


KROK II – OPŁATY

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Kwota: 150,00 PLN*

Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

Payment information for foreigners

Akademia Muzyczna w Krakowie
Sw. Tomasza Street 43, 31-027 Krakow

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

*w przypadku zdawania na więcej niż jeden kierunek studiów należy wpłacić wielokrotność tej kwoty oraz podać nazwy wydziałów, na które się aplikuje. Opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w dniu egzaminu.


KROK III – EGZAMIN

 • kandydat dokonuje nagrania audiowizualnego programu podanego w wymaganiach na dany kierunek/specjalność lub kompletuje pracę/prezentację w formacie elektronicznym, zgodnie z wymogami opisanymi w załącznikach 12 do Uchwały Nr 9/2021 Senatu AMKP. Niedopuszczalna jest ingerencja w plik audiowizualny (cięcia, montowanie, obróbka audio).
 • film musi być nagraniem audiowizualnym umożliwiającym komisji egzaminacyjnej ocenę wykonywanego materiału oraz identyfikację wizualną kandydata, a w opisie musi zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z nazwą kierunku lub specjalności na którą kandydat aplikuje
 • wgrywanie plików możliwe jest po wygenerowaniu podania. Możliwość wgrywania i usuwania plików na koncie kandydata dostępna będzie do dnia 06.09.2021.
  Wszystkie materiały multimedialne przesyłane są poprzez Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK).
 • Ponadto, kandydat wysyła skan dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (także przez system MERK)

KROK IV – WYNIKI EGZAMINU

 • przesłuchanie nadesłanych prac oraz rejestracji audiowizualnych, a także rozmowy online z kandydatami odbędą się w dniach 13 września do 16 września 2021 r.
 • posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych decydujące o przyjęciu na studia odbędą się 16 września 2021 r.
 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z informacją o terminie oraz wymaganymi skanami dokumentów w celu dokonania wpisu na studia
 • do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia oraz do wszystkich obcokrajowców, Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem odbioru)

PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW. BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.


KROK V – WPIS NA STUDIA

Aby dokonać wpisu na studia należy przesłać w wyznaczonym terminie, na podany adres mailowy właściwego dziekanatu deklarację oraz skany wymaganych dokumentów.

Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie :

 • oryginały dokumentów, wymaganych do wpisu na studia, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów oraz dowód tożsamości do wglądu.
 • kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.
 • jeżeli dokumenty, zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).
 • deklaracja, o której mowa w jest udostępniona kandydatom na stronie internetowej Akademii.