AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
im. EUGENII UMIŃSKIEJ

§1

 1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Eugenii Umińskiej, zwanym dalej Konkursem jest Akademia Muzyczna w Krakowie.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 21-24.11.2019 r.
 3. Przesłuchania Konkursu odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43.
 4. W Konkursie będą mogli brać udział skrzypkowie posiadający obywatelstwo polskie, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie ukończą 30 roku życia, jednocześnie dolna granica wieku to ukończone 15 lat. Regulamin Konkursu dopuszcza możliwość udziału skrzypków posiadających obywatelstwo polskie z innych państw, uczących się w Polsce.

§2

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić do 16.09.2019 roku drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą (decyduje data stempla pocztowego) z następującą dokumentacją, która nie podlega zwrotowi:

– wypełniona KARTA UCZESTNICTWA

– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 150,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt), którą należy przesłać na konto:

BANK PEKAO S.A. III / Odział Kraków

41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem „IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. E. Umińskiej”

Adres Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska
Adres e-mail: marta.zagata@amuz.krakow.pl

§3

 1. Lista uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie amuz.krakow.pl
  w zakładce KONKURSY do dnia 23.09.2019 r.

§4

 1. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej począwszy od komisyjnie wylosowanej po zamknięciu listy uczestników litery alfabetu. Ta sama kolejność występów obowiązywać będzie również w dalszych etapach Konkursu.
 2. Program Konkursu ma być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią Sonaty w II etapie.
 3. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w trzech etapach, których program obejmuje:

I Etap:

 1. J. S. Bach – pierwsze dwie części z jednej z Sonat na skrzypce solo, lub Ciaccona.
 2. N. Paganini – jeden dowolnie wybrany Kaprys z wyjątkiem 13, 14, 16.
 3. H. Wieniawski – jeden Kaprys ze zbioru L’ Ecole Moderne op. 10 (za wyjątkiem nr 1).
 4. W. A. Mozart – pierwsza część z kadencją jednego z następujących koncertów: G-dur (KV 216), D-dur (KV 218) lub A-dur (KV 219).

II Etap:

 1. Do wyboru jedna z Sonat na skrzypce i fortepian następujących kompozytorów: L. van Beethoven, J. Brahms, C. Débussy, G. Fauré, C. Franck, S. Prokofiew, M. Ravel,  O. Respighi: Sonata h-moll, F. Schubert: Duo A-dur D 574 R. Schumann, C. Saint-Saëns,  R. Strauss, K. Szymanowski.
 2. Do wyboru jeden z następujących utworów: K. Szymanowski: dowolny poemat z cyklu Mity op. 30 lub Romans op. 23.
 3. Utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z fortepianem (czas trwania do 15 min.).

III Etap:

Koncert skrzypcowy jednego z następujących kompozytorów: B. Bartok, L. van Beethoven, J. Brahms, A. Chaczaturian, P. Czajkowski, A. Dworzak, E. Elgar, A. Głazunow, K. Goldmark, M. Karłowicz, E. Lalo Symfonia Hiszpańska (w całości), F. Mendelssohn ( e-moll ) N. Paganini, S. Prokofiew, C. Saint- Saëns (h-moll), R. Schumann, J. Sibelius, K. Szymanowski, D. Szostakowicz, I. Strawiński, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski.

§5

 1. Jury Konkursu:

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie – przewodniczący Jury

prof. dr hab. Mieczysław Szlezer – Akademia Muzyczna w Krakowie (honorowy przewodniczący)

prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła – Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof. Wiesław Kwaśny – Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. zw. dr hab. Paweł Radziński – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

2. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że profesor będący członkiem Jury nie punktuje uczestnika będącego jego uczniem /studentem.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§6

 1. W IV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Eugenii Umińskiej zostaną przyznane następujące nagrody:

– I Nagroda   – 5.000 PLN oraz koncert abonamentowy z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej

– II Nagroda – 4.000 PLN

– III Nagroda          – 2.000 PLN

– Nagroda im. E. Umińskiej za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego w II etapie – 1.000 PLN.

 1. Na podstawie oceny poziomu Konkursu Jury ma prawo zmiany układu nagród, ich liczby
  i wysokości, zależnie od punktacji. Jury nie ma prawa przekroczyć ogólnej wysokości nagród, tj. kwoty 12.000 złotych, wymienionej w ust. 1.
 2. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatorów przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.
 4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia Konkursu.

§7

 1. Wykonania konkursowe wszystkich trzech etapów wraz z Koncertem Laureatów są otwarte dla publiczności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich koncertów
  i wydarzeń w czasie trwania Konkursu oraz użycia tych nagrań do celów archiwizacji
  i reklamy Konkursu.
 3. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców. W szczególności, organizator rezerwuje sobie prawo odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych, do rejestracji i transmisji wszystkich wydarzeń konkursowych.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.
 5. W przypadku wykorzystania nagrań dla celów komercyjnych, nagrania te będą przedmiotem dalszych negocjacji.

§8

 1. Kandydat powinien przyjechać na Konkurs z własnym akompaniatorem, na własny koszt.
 2. Rezerwacji noclegów i wyżywienia uczestnicy dokonują i pokrywają ich koszty we własnym zakresie, dotyczy to również kosztów dojazdu.
 3. Organizatorzy zapewnią uczestnikom sale do ćwiczeń w Akademii Muzycznej w Krakowie
  w ograniczonym przedziale czasowym (w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów).
 4. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na przesłuchanie konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Informacji udziela:

Biuro Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43
tel. +48 12 422 44 00
e-mail: marta.zagata@amuz.krakow.pl