Sala Koncertowa – zakup systemu audio-video

W ramach udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowano zakup systemu audio-video w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie


Termomodernizacja Auli Florianka

W dniu 14.10.2015 roku, Pani Profesor Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków europejskich w ramach działania
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość całkowita projektu wynosi 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.W ramach projektu opracowane zostaną audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków.Jest to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 uczelniami z terenu całego kraju:
– Akademią Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
– Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
– Akademią Muzyczną w Krakowie,
– Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
– Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
– Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,
– Akademią Sztuki w Szczecinie,
– Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
– Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi.Akademia Muzyczna w Krakowie otrzymała dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji termomodernizacji „Florianki” w wysokości 85.000,00 PLN.