Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1) art.6 ust. 1 lit. c RODO – przepisy prawa pracy;
2) art.6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku przedłożenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych informacji niewymaganych przepisami, w tym zdjęcia.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych.

11. Dane osobowe kandydatów do pracy w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.