4 kwietnia 2018

II Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego
KONKURS ODWOŁANY!


Regulamin Konkursu
II Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego

I. Nazwa Konkursu
II Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego

II. Zakres Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla studentów, dla których przedmiot „Fortepian” nie jest przedmiotem głównym.

III. Termin Konkursu
8 kwietnia 2018r.

IV. Kategorie uczestników
A – studenci, którzy nie realizowali przedmiotu fortepian główny w szkole muzycznej II st. ani też nie są aktualnie uczniami szkoły średniej na kierunku fortepian główny.

B – studenci, którzy są absolwentami szkoły muzycznej II st. po kierunku fortepian główny lub też są aktualnie uczniami szkół średnich na kierunku fortepian główny.

V. Kategorie Konkursowe
Konkurs dotyczy tylko kategorii fortepian solo.

VI. Miejsce Konkursu
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, Kraków

VII. Organizator Konkursu
Akademia Muzyczna w Krakowie
Międzywydziałowy Zespół Fortepianu Obowiązującego

VIII.
Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
Godziny i kolejność przesłuchań zostaną podane po zamknięciu listy uczestników.

IX. Adres Konkursu
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska
tel. +48 (12) 423-20-78
fax + 48 (12) 422-44-55
e-mail: elzbietahoffman@op.pl

X. Jury Konkursu
Skład Jury zostanie ogłoszony przed Konkursem. Jury pracuje według odrębnego, zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu.
Decyzje Jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI. Ocena wykonań
Wykonania utworów będą podlegały ocenie w następujących aspektach:
1. zgodność realizacji z zapisem,
2. zgodność realizacji z założeniami stylistycznymi epoki, w której utwór powstał,
3. zgodność ekspresji wykonawczej z zawartością ekspresyjną utworu,
4. umiejętność odczytywania i realizowania intencji kompozytora,
5. ogólne wrażenie artystyczne.

XII. Nagrody
W każdej kategorii przewidziane są trzy nagrody główne i wyróżnienia.

XIII. Warunki uczestnictwa
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy:
– nadesłać do 20 marca 2018 roku drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą
(decyduje data stempla pocztowego) na adres Konkursu następującą
dokumentację, która nie podlega zwrotowi:
• wypełnioną Kartę Uczestnictwa
• potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa (kopia dowodu przelewu)w wysokości 100 PLN (słownie złotych: sto),
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

z dopiskiem Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego

Proszę o nie przesyłanie zdjęcia karty zgłoszeniowej robionego z aparatu komórkowego.

XIV. Inne warunki
1. Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją konkursu ponosi organizator.
2. Opłaty związane z podróżą, wyżywieniem i noclegiem ponoszą uczestnicy.
3. Rezerwację noclegów i wyżywienia uczestnicy konkursu dokonują we
własnym zakresie.

XV. Wymagania programowe:

Kategoria 1 (fortepian solo) :
A 1. utwór polskiego kompozytora
2. program do wyboru uczestnika

czas prezentacji max. do 15 minut

B 1. utwór polskiego kompozytora
2. program do wyboru uczestnika

czas prezentacji max. do 20 minut

Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.

XVI. Pozostałe warunki
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do stawienia się na przesłuchania
konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość
i odbywanie studiów.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na odtwarzanie i rozpowszechnianie nagrań audio
i video wszystkich wydarzeń w czasie Konkursu.