REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO im. JANA HOFFMANA
KRAKÓW, 17-20 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

§ 1

1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Hoffmana jest Akademia Muzyczna w Krakowie.
2. I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana, zwany dalej Konkursem odbędzie się w dniach 17-20 października 2019 r.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie.
4. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci wybitnego pianisty, pedagoga, jurora wielu prestiżowych konkursów, edytora PWM, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, Jana Hoffmana.
5. Jurorzy Konkursu:
Przewodniczący Jury: prof. Adam Wodnicki
Członkowie Jury: prof. Pascal le Corre
prof. Marek Mietelski
prof. Andrzej Pikul
dr hab. Milena Kędra
Dyrektor Konkursu: mgr Elżbieta Hoffman

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 27 września 2019 r. drogą elektroniczną na adres: elzbietahoffman@op.pl

2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy nadesłać:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ) w zakładce I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana w Krakowie,
– opłaty uczestnictwa w wysokości 150 PLN dla uczestników posiadających obywatelstwo polskie proszę przekazać na konto:
BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem „Konkurs Pianistyczny”

– opłaty uczestnictwa w wysokości 40 € dla uczestników z zagranicy proszę przekazać na konto
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
BIC/SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem „Konkurs Pianistyczny”

– skan potwierdzenia dokonania przelewu należy przesłać na adres: elzbietahoffman@op.pl

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
4. Koszty związane z podróżą, noclegami, wyżywieniem uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie.

§ 3

1. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 4 października 2019 r.
2. Uczestnicy Konkursu występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od wylosowanej litery alfabetu.
3. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach wiekowych:
I – do lat 12
II – do lat 19
III – do lat 24
IV – open
I i II kategoria – jeden etap
III i IV – dwa etapy.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są wykonać:
I. – 2 utwory do wyboru z pozycji PWM w edycji Jana Hoffmana
– 1 dowolnie wybrany utwór kompozytora polskiego
łączny czas wykonania – max. 10 min.

II. – 1. etiuda do wyboru następujących kompozytorów:
C. Czerny, C. Cramer, M. Moszkowski, E. Pozzoli, F. Liszt
2. Sonata klasyczna – szybka część
– 3. jeden utwór kompozytora polskiego
łączny czas wykonania – max. 15 min.

III. – I etap:
Etiuda wirtuozowska lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Sonata D. Scarlattiego
Dowolnie wybrany utwór kompozytora polskiego – czas trwania do 10 min.
łączny czas wykonania – max. 18 min.
II etap:
Sonata klasyczna lub romantyczna
Dowolnie wybrany utwór – czas trwania do 15 minut
łączny czas wykonania – max. 45 min.

IV. – I etap:
Utwór lub utwory J. S. Bacha lub G.F. Haendla
Utwór lub utwory o charakterze wirtuozowskim
Utwór lub utwory następujących kompozytorów:
C. Debussy, M. Ravel, S. Rachmaninow, A. Skriabin, S. Prokofiew, K. Szymanowski, B. Bartok, ewentualnie utwór skomponowany w XX lub XXI wieku, z wyłączeniem utworów postromantycznych oraz kompozycji wymagających w całości lub części wykonanie na strunach lub innej wewnętrznej części fortepianu
łączny czas wykonania – max 30 min.

II etap:
dowolnie wybrany program – czas trwania do 45 minut (z wyłączeniem utworów wykonywanych w I etapie)

§ 4

1. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci, nie dotyczy utworów z grupy współczesnych technik kompozytorskich.
2. Uczestnicy zobowiązani są wykonać utwory w oparciu o oryginalne wydania. Nazwę wydawnictwa należy podać na Formularzu zgłoszeniowym przy każdym zgłaszanym utworze.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
4. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu, który odbędzie się w dniu 20 października 2019 r. Program koncertu laureatów ustalany jest przez Jury.
5. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, włącznie z koncertem laureatów, mogą być rejestrowane i rozpowszechniane bez dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawców.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do stawienia się na przesłuchania konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
8. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 5

Informacje w sprawie Konkursu :
tel. +48 502 541 014 e-mail: elzbietahoffman@op.pl

tel. +48 508 269 407, e-mail: globodzinski@poczta.onet.pl  (w jęz. angielskim, rosyjskim i włoskim)

Adres Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43

elzbietahoffman@op.pl