Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

KOMUNIKAT Nr 2/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie dodatkowych zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie
od dnia 17 października 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym informuję o następujących dodatkowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od dnia 17 października 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie, dotyczących uregulowań wynikających z Zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych:

Do odwołania ogranicza się udział publiczności w wydarzeniach artystycznych i naukowych, o których mowa w §2 Zarządzenia Nr 26/2020, do pracowników oraz studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. w zakresie trybu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1) zawiesza się do odwołania stacjonarne prowadzenie zajęć z przedmiotów:

Zespoły wokalne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i na kierunku Wokalistyka;

– Orkiestra symfoniczna, Orkiestra kameralna, Orkiestra dęta, Orkiestra barokowa, Big band na kierunku Instrumentalistyka;

przy jednoczesnym zaleceniu prowadzenia zajęć i realizacji części programu ww. przedmiotów w miarę możliwości w trybie zdalnym;

2) zajęcia indywidualne realizuje się w trybie zajęć bezpośrednich o ile jest to niezbędne dla realizacji programu kształcenia; w pozostałych przypadkach zaleca się w trybie zdalnym;

3) zajęcia grupowe oraz Wychowania fizycznego należy realizować w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem punktu 4, zajęcia realizowane na basenie KSOS ul. F. Nullo 23 zostają zawieszone do odwołania;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację bezpośrednich zajęć grupowych praktycznych (zespoły kameralne, operowe) pod warunkiem nieprzekraczania liczby 4 osób uczestniczących w zajęciach w jednym czasie, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym dystansu między uczestnikami. Rekomenduje się dzielenie czasu zajęć między poszczególnych uczestników w celu odbywania zajęć na zasadzie konsultacji indywidualnych lub w duetach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy dziekan.

3. w zakresie uszczegółowienia postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID-19 u studenta, doktoranta lub pracownika:

1) Każdy student lub doktorant, u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego mailowego powiadomienia o tym właściwego dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2) Każdy nauczyciel akademicki u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację
wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

3) Każdy pracownik administracyjny i pracownik obsługi u którego stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub skierowany do odbycia kwarantanny/izolacji w warunkach domowych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a także właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bezpośredni przełożony pracownika administracyjnego lub pracownika obsługi zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu kanclerza przesłać mailowo do Działu Spraw Osobowych otrzymaną informację wraz z poleceniem wykonywania pracy zdalnej, jeżeli praca na danym stanowisku może być wykonywana zdalnie. W przypadku braku możliwości wykonywania na danym stanowisku pracy zdalnej bezpośredni przełożony informuje o tym Dział Spraw Osobowych.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak