Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Akademia Muzyczna w Krakowie
Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy
26–27 maja 2018

REGULAMIN

§1

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Altówkowego jest Akademia Muzyczna w Krakowie
 2. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy odbędzie się w dniach od 26.05.2018 do 27.05.2018
 3. Przesłuchania Konkursu odbędą się w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie przy ul. Basztowej 8.
 4. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci klas altówki studiów licencjackich i magisterskich wszystkich polskich uczelni muzycznych, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie przekroczą 30 roku życia
 5. Konkurs jest jednoetapowy
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch grupach:
  Grupa I – studenci studiów licencjackich
  Grupa II – studenci studiów magisterskich
 7. Przed przystąpieniem do przesłuchań kandydat powinien przedstawić sekretarzowi dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

§2

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 15.04.2018 roku drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą (decyduje data stempla pocztowego) przesyłając następującą dokumentację, która nie podlega zwrotowi:
  – wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączony do niniejszego Regulaminu)
  – kserokopię (skan) strony indeksu potwierdzającej wpis na studia
  – życiorys artystyczny
  – fotografię (w wersji elektronicznej)
  – potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 150,00 PLN (kopia           dowodu przelewu) którą należy przesłać wyłącznie na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Adres Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska

z dopiskiem „ Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy, imię i nazwisko uczestnika, grupa”

 1. Opłata uczestnictwa ma charakter bezzwrotny.

§ 3

 1. Lista uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.amuz.krakow.pldo dnia 30.04.2018

§4

 1. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone publicznie
 2. Uczestnicy będą występować w kolejności wyznaczonej przez Jury
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami organizacyjnymi, Jury – za zgodą zainteresowanych uczestników – ma prawo zmienić kolejność prezentacji konkursowych
 4. Program Konkursu:

Grupa I

 • Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów:
  J.S. Bach – Suity wiolonczelowe BWV 1007-1012 (w transkrypcji na altówkę) z wyłączeniem Preludium
  G.Ph. Telemann – 12 Fantazji na skrzypce solo (w transkrypcji na altówkę)
 • Campagnoli, F.A. Hoffmeister – dowolny Kaprys
 • Dowolny utwór na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu
  • Utwór ten nie może byc częścią sonaty, koncertu lub innej formy  formy cyklicznej.

Czas trwania występu nie może przekroczyć 20 minut

Grupa II

 • Dwie kontrastujące części jednej z trzech Suit op. 131d M. Regera
 • Kaprys do wyboru z następujących:
  F.A. Hoffmeister – Kaprys  1, 4
  Campagnoli – Kaprys 17, 24, 41
  M. Vieux – Etiuda 5, 8
  J. Pallaschko – Kaprys nr 20 z op. 36 (Jagdstück)
 • Dowolny utwór na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu
  • Utwór ten nie może byc częścią sonaty, koncertu lub innej formy formy cyklicznej.

Czas trwania występu nie może przekroczyć 25 minut

 1. Program Konkursu powinien być wykonany z pamięci.

§5

 1. Jury Konkursu jest powołane przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracom Jury przewodniczył będzie prof. Mieczysław Szlezer z Akademii Muzycznej w Krakowie
 2. W skład Jury wchodzą:
  prof. Stefan Kamasa – przewodniczący honorowy
  prof. Irena Albrecht – Akademia Muzyczna Gdańsk
  prof. dr hab. Zbigniew Czarnota – Akademia Muzyczna Wrocław
  dr hab. Wojciech Kołaczyk, Prof. AS – Akademia Sztuki Szczecin
  prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska – Akademia Muzyczna Łódź
  prof. dr hab. Janusz Pisarski – Akademia Muzyczna Kraków
  prof. dr hab. Piotr Reichert – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa-Białystok
  dr hab. Lech Bałaban, prof. AM, Akademia Muzyczna Poznań-Bydgoszcz
  dr hab. Elżbieta Mrożek-Loska – Akademia Muzyczna Katowice
 3. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że profesor będący członkiem Jury nie punktuje uczestnika będącego jego studentem.
 4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§6

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne. O wysokości i podziale nagród zadecyduje Jury na podstawie punktacji.
 2. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatorów przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe
 4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia Konkursu
 5. Laureaci nagród są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów

§7

 1. Wykonania konkursowe wraz z Koncertem Laureatów są otwarte dla publiczności
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich koncertów i wydarzeń w czasie trwania Konkursu oraz użycia tych nagrań do celów archiwizacji i reklamy Konkursu.
 3. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców. W szczególności, organizator rezerwuje sobie prawo odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych, do rejestracji i transmisji wszystkich wydarzeń konkursowych.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.
 5. W przypadku wykorzystania nagrań dla celów komercyjnych, nagrania te będą przedmiotem dalszych negocjacji.

§ 8

 1. Kandydat powinien przyjechać na Konkurs z własnym akompaniatorem, na własny koszt
 2. Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują i pokrywają ich koszty we własnym zakresie, dotyczy to także kosztów dojazdu
 3. Organizatorzy zapewnią uczestnikom sale do ćwiczeń w Akademii Muzycznej w Krakowie w ograniczonym przedziale czasowym (w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów)

Informacji udziela:

Sekretarz Konkursu
dr hab. Bogusława Hubisz-Sielska
e-mail: boguslawa.hubisz@amuz.krakow.pl

Biuro Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43
Tel. +48 12 422 44 00

e-mail: joanna.czech@amuz.krakow.pl