Show more options Hide more options

Dodatkowa rekrutacja 2020/2021


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Termin przesłuchań: 17-18.09.2020

Elektroniczna rejestracja:
3 września od godziny 00:01 do 14 września 23:59

 

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

kierunek: dyrygentura – studia I stopnia
kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I i II stopnia

Wydział Instrumentalny
kierunek: Instrumentalistyka

specjalności:

gra na flecie traverso – studia I i II stopnia
gra na wiolonczeli barokowej – studia I i II stopnia
gra na violone – studia II stopnia
gra na harfie – studia I i II stopnia
gra na skrzypcach – studia I i II stopnia
gra na wiolonczeli – studia I i II stopnia
gra na fagocie – studia I i II stopnia
gra na waltorni – studia I i II stopnia


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE – ROK AKADEMICKI 2020/2021
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wszyscy Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z procedurą przeprowadzania egzaminów wstępnych  w trybie on-line na poszczególnych kierunkach i specjalnościach:

Uchwała Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r.

Wymagania programowe (I st., II st.) zawarte są w załącznikach dokumentu:

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji  na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021


KROK I – REJESTRACJA

rejestracja odbywa się poprzez stronę Akademii Muzycznej w Krakowie pod adresem:
https://www.amuz.krakow.pl/kandydaci/rejestracja/

termin rejestracji: 3 września od godziny 00.01 do 14 września do godziny 23.59

UWAGA! PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!!!


KROK II – OPŁATY

Numer  konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w złotówkach:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

kwota: 150,00 zł *

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

* w przypadku zdawania na więcej niż jeden kierunek studiów należy wpłacić wielokrotność tej kwoty oraz podać nazwy wydziałów na które się aplikuje; opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w dniu egzaminu


KROK III

– po zamknięciu rejestracji internetowej proszę oczekiwać na email potwierdzający przyjęcie zgłoszenia od sekretarza odpowiedzialnego za daną specjalność/kierunek

– przekaże on również niezbędne informacje dotyczące egzaminów wstępnych i wymaganych dokumentów


KROK IV – EGZAMIN

– kandydat dokonuje nagrania audiowizualnego programu podanego w wymaganiach na dany kierunek/specjalność lub kompletuje pracę/prezentację w formacie elektronicznym zgodnie z wymogami opisanymi  w załącznikach 1 i 2 do Uchwały Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie

– niedopuszczalna jest ingerencja w plik audiowizualny (cięcia, montowanie, obróbka audio)

– film musi być nagraniem audiowizualnym umożliwiającym komisji egzaminacyjnej ocenę wykonywanego materiału oraz identyfikację wizualną kandydata, a w opisie musi zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z nazwą kierunku lub specjalności na którą kandydat aplikuje

– rejestracja audiowizualna musi zostać opublikowana najpóźniej do 14 września 2020 roku w serwisie YouTube

tworzenie konta w YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674

przesyłanie filmów:
https://support.google.com/youtube/answer/57407

– kandydat ma obowiązek przesłać w wiadomości e-mail do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej link do zarejestrowanego materiału na Youtube, oraz wymagane pliki w formacie PDF najpóźniej 14 września 2020 r. – odtworzenie materiału musi nastąpić bez dodatkowej autoryzacji

– udostępniony w serwisie plik/pliki powinny być dostępne przez cały okres trwania procesu rekrutacji (do 1 października b. r.).
Usunięcie lub zmiana pliku/plików po wysłaniu linka do sekretarza uniemożliwi ocenę tego materiału przez Komisję Egzaminacyjną. Usunięcie filmu przed wyznaczonym terminem będzie traktowane jako rezygnację z procesu rekrutacyjnego.

– ponadto, kandydat wysyła skany następujących dokumentów do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej:

  1. oświadczenie o osobistym wykonaniu wymaganego programu prezentowanego w załączonym nagraniu, osobistym autorstwie prac kompozytorskich, teoretyczno-muzycznych lub prezentacji (w zależności od kierunku/specjalności), stanowiących podstawę przeprowadzenia egzaminu;
  2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni;
  3. podpisane podanie na studia wygenerowane z elektronicznego systemu rejestracyjnego;

KROK V – WYNIKI EGZAMINU

– przesłuchanie nadesłanych prac oraz rejestracji audiowizualnych odbędzie się w dniach 17–18 września 2020 r.

– po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą  elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z Decyzją Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku oraz z Listem Przewodnim od Dziekana Wydziału informującym o terminach wpisu na studia

– do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia Decyzja Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem odbioru)

PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW!
BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW
I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH!


KROK VI – WPIS NA STUDIA

ABY DOKONAĆ POTWIERDZENIA WPISU NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 

– oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości (w formie papierowej do wglądu najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem roku akademickiego, pod rygorem skreślenia z listy studentów) dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia

– oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (w formie papierowej do wglądu najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem roku akademickiego, pod rygorem skreślenia z listy studentów) dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

– wymaganą deklarację

PONADTO, OSOBA WPISANA NA STUDIA, POD RYGOREM SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW, NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO WINNA DOSTARCZYĆ DO ODPOWIEDNIEGO DZIEKANATU:

– kserokopie wyżej wymienionych dokumentów celem przechowywania ich w teczce akt osobowych studenta

– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – nieobowiązkowo dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia

– dowód tożsamości (do wglądu)

– kolorowe fotografie (3 sztuki) zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1. Załącznika Uchwały Nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 MAJA 2020 roku