Show more options Hide more options

Doktoraty i habilitacje


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

DOKTORATY

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:
1) kształcenia doktorantów;
2) eksternistycznym.

FINANSOWANIE POSTĘPOWAŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.
2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego albo RDN.
3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.
5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości lub w części.
6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

DOKTORAT, HABILITACJA (w zakresie teorii muzyki)

Tematyka prac doktorskich i habilitacyjnych w zakresie teorii muzyki winna dotyczyć, co zrozumiałe, jakiejś znaczącej twórczości lub znaczącego dzieła czy gatunku, względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki – rozpatrywanych w perspektywie teoretycznej i artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość rozwiązań szczegółowych jest nieograniczona. Ważne staje się natomiast problemowe (nie czysto materiałowe) ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.

ZAKRESY TEMATYCZNE:

  • Dzieło muzyczne – usytuowane w kontekście kultury i funkcjonujące w przestrzeni życia muzycznego – poddane wielostronnej analizie i interpretacji. Analogicznie: grupa dzieł danego kompozytora stanowiąca pewną całość, np. reprezentująca określony gatunek czy inny sensowny zbiór.
  • Całokształt twórczości kompozytora – znaczącego dla swego miejsca i czasu – w ujęciu monograficznym. Analogicznie: monograficzne ujęcie jakiegoś gatunku, rodzaju, genre’u, modusu czy stylu – specyficznego i ważnego dla kultury muzycznej określonej epoki.
  • Zespół aspektów formalnych i technicznych twórczości muzycznej, ich specyfika i funkcja w perspektywie synchronicznej względnie diachronicznej.
  • Zagadnienia wchodzące w zakres poetyki muzycznej.
  • Problematyka badawcza interpretacji artystycznej (dźwiękowej) dzieła muzycznego.
  • Problematyka badawcza percepcji słuchowej i recepcji kulturowej dzieła muzycznego.
  • Problematyka relacji zachodzących między muzyką a literaturą, teatrem i innymi sztukami. Aspekty intermedialne i intertekstualne dzieła muzycznego.

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie

Wzory wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie

Uchwała Nr 31 w sprawie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego AMK

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Zasady pisania prac doktorskich (w zakresie instrumentalistyki)

Kwestionariusz osobowy