Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Doktoraty i habilitacje


DOKTORAT

Istnieją następujące sposoby realizacji przewodu doktorskiego w krakowskiej Akademii Muzycznej:
1. W ramach rozwoju naukowego pracowników zatrudnionych na etacie asystenta w naszej lub w innej uczelni,
2. W ramach działalności Środowiskowych Studiów Doktoranckich,
3. Na wniosek indywidualny, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów
Bez względu na obraną drogę formalną – warunki merytoryczne są jednakowe.

DOKTORAT, HABILITACJA

Tematyka prac doktorskich i habilitacyjnych w zakresie teorii muzyki winna dotyczyć, co zrozumiałe, jakiejś znaczącej twórczości lub znaczącego dzieła czy gatunku, względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki – rozpatrywanych w perspektywie teoretycznej i artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość rozwiązań szczegółowych jest nieograniczona. Ważne staje się natomiast problemowe (nie czysto materiałowe) ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.

Doktoraty i habilitacje

ZAKRESY TEMATYCZNE:

  • Dzieło muzyczne – usytuowane w kontekście kultury i funkcjonujące w przestrzeni życia muzycznego – poddane wielostronnej analizie i interpretacji. Analogicznie: grupa dzieł danego kompozytora stanowiąca pewną całość, np. reprezentująca określony gatunek czy inny sensowny zbiór.
  • Całokształt twórczości kompozytora – znaczącego dla swego miejsca i czasu – w ujęciu monograficznym. Analogicznie: monograficzne ujęcie jakiegoś gatunku, rodzaju, genre’u, modusu czy stylu – specyficznego i ważnego dla kultury muzycznej określonej epoki.
  • Zespół aspektów formalnych i technicznych twórczości muzycznej, ich specyfika i funkcja w perspektywie synchronicznej względnie diachronicznej.
  • Zagadnienia wchodzące w zakres poetyki muzycznej.
  • Problematyka badawcza interpretacji artystycznej (dźwiękowej) dzieła muzycznego.
  • Problematyka badawcza percepcji słuchowej i recepcji kulturowej dzieła muzycznego.
  • Problematyka relacji zachodzących między muzyką a literaturą, teatrem i innymi sztukami. Aspekty intermedialne i intertekstualne dzieła muzycznego.

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Wniosek o wszczęcie przewodu

Zasady pisania prac doktorskich

Kwestionariusz osobowy