Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Doktoraty i habilitacje


DOKTORATY

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:
1) kształcenia doktorantów;
2) eksternistycznym.

FINANSOWANIE POSTĘPOWAŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.):
Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.
2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego albo RDN.
3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.
5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości lub w części.
6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

DOKTORAT, HABILITACJA (w zakresie teorii muzyki)

Tematyka prac doktorskich i habilitacyjnych w zakresie teorii muzyki winna dotyczyć, co zrozumiałe, jakiejś znaczącej twórczości lub znaczącego dzieła czy gatunku, względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki – rozpatrywanych w perspektywie teoretycznej i artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość rozwiązań szczegółowych jest nieograniczona. Ważne staje się natomiast problemowe (nie czysto materiałowe) ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.

ZAKRESY TEMATYCZNE:

  • Dzieło muzyczne – usytuowane w kontekście kultury i funkcjonujące w przestrzeni życia muzycznego – poddane wielostronnej analizie i interpretacji. Analogicznie: grupa dzieł danego kompozytora stanowiąca pewną całość, np. reprezentująca określony gatunek czy inny sensowny zbiór.
  • Całokształt twórczości kompozytora – znaczącego dla swego miejsca i czasu – w ujęciu monograficznym. Analogicznie: monograficzne ujęcie jakiegoś gatunku, rodzaju, genre’u, modusu czy stylu – specyficznego i ważnego dla kultury muzycznej określonej epoki.
  • Zespół aspektów formalnych i technicznych twórczości muzycznej, ich specyfika i funkcja w perspektywie synchronicznej względnie diachronicznej.
  • Zagadnienia wchodzące w zakres poetyki muzycznej.
  • Problematyka badawcza interpretacji artystycznej (dźwiękowej) dzieła muzycznego.
  • Problematyka badawcza percepcji słuchowej i recepcji kulturowej dzieła muzycznego.
  • Problematyka relacji zachodzących między muzyką a literaturą, teatrem i innymi sztukami. Aspekty intermedialne i intertekstualne dzieła muzycznego.

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie

Wzory wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie

Uchwała Nr 31 w sprawie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego AMK

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Zasady pisania prac doktorskich (w zakresie instrumentalistyki)

Kwestionariusz osobowy