Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

CENTRUM DOKUMENTACJI TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH


Senat Akademii Muzycznej w Krakowie powołał w dniu 28 maja 2009 r. Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.

INFORMACJE O CENTRUM

Wprowadzenie

Współczesny Kraków, to ważny ośrodek kulturalny o wielowiekowej tradycji, miejsce działalności kolejnych generacji wybitnych artystów. Twórczość kompozytorów krakowskich należy do najbardziej znaczących zjawisk kultury polskiej XX i XXI wieku, posiada zarazem cechy pokoleniowej formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej.

W kształtowaniu oblicza tej grupy twórców podstawową rolę odgrywa Akademia Muzyczna w Krakowie ze swą 120-letnią historią, datującą się od momentu utworzenia przez Władysława Żeleńskiego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.

W twórczości kompozytorów krakowskich spotykają się: tradycja z awangardą, różnorodne gatunki i style, wartości uniwersalne i narodowe, mistrzostwo warsztatu i głębia przesłania. Szkołę Krakowską stworzyli wybitni profesorowie Akademii Muzycznej: Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński, Bogusław Schaeffer, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski, Krzysztof Meyer. Zbudowali ją na fundamencie tradycji swoich poprzedników – profesorów: Stanisława Wiechowicza i Artura Malawskiego. Wspaniały dorobek tej grupy kompozytorów jest dziś kultywowany w Uczelni, ma także kontynuację w działalności artystycznej i pedagogicznej ich wychowanków – środkowego
i najmłodszego pokolenia kompozytorów krakowskich. Bogactwo i waga dokonań wspomnianych twórców domaga się poważnej dokumentacji, refleksji i interpretacji; może zarazem stanowić punkt wyjścia do badań całokształtu zjawiska w ujęciu historycznym.

Akademia posiada już w tej dziedzinie znaczący dorobek. Stanowią go: prace zbiorowe o charakterze analitycznym, monografie twórczości oraz prace dokumentacyjne (katalogi), nadto płyty z nagraniami utworów kilku pokoleń kompozytorów krakowskich, a także nagrania archiwalne utworów pochodzące z koncertów organizowanych w Uczelni.
W ostatnich latach zainicjowano wydawanie partytur.
Dorobek ten, jak również istniejący potencjał twórczy i naukowy muzycznego środowiska Krakowa stanowią znakomitą podstawę do stworzenia w Akademii Muzycznej profesjonalnej jednostki: Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.


Podstawowe cele i zadania

Głównym zadaniem i celem działalności Centrum jest ochrona i promocja wspólnego dobra kultury, jakie stanowi twórczość kompozytorów zarówno trwale, jak i czasowo związanych z Krakowem.

Realizacja zamierzeń obejmie następujące działania:
• pozyskiwanie materiałów źródłowych, w tym rękopisów, gromadzenie zbiorów;
• utworzenie bazy danych oraz wyodrębnienie z istniejących zbiorów Biblioteki – Fonoteki materiałów związanych tematycznie z działalnością Centrum;
• inspirowanie i prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych;
• promocja twórczości i całokształtu działalności kompozytorów krakowskich;
– konferencje i sympozja naukowe
– koncerty
– nagrania archiwalne i płytowe
– działalność wydawnicza (partytury, nagrania, prace teoretyczne)
– wystawy
• współpraca z ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, związkami twórczymi
w kraju i za granicą
• działania informacyjne

Centrum, ze względu na swe merytoryczne założenia, obejmujące działania zarówno naukowe, dokumentacyjne jak i promocyjne, powstaje jako jednostka ogólnouczelniana,  w oparciu o zasoby kadrowe wszystkich wydziałów, a w szczególności: Katedry Teorii            i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz Katedry Kompozycji i Biblioteki..

***

W dniu 30 września 2009 Senat przychylił się do wniosku Rektora prof. Stanisława Krawczyńskiego o powołaniu na kierownika Centrum prof. dr Teresy Maleckiej.

Dotychczasowe dokonania Centrum  

PROMOCJA twórczości kompozytorów krakowskich

  1. Sesje naukowe
  2. Koncerty
  3. Wystawy

DOKUMENTACJA

  1. Pozyskanie, jako darowizna lub jako użyczenie spuścizn następujących kompozytorów krakowskich:

– Marka Stachowskiego

– Krystyny Moszumańskiej-Nazar

– Adama Walacińskiego

– Zbigniewa Bujarskiego

  1. Skatalogowanie całości materiałów
  2.    Digitalizacja rękopisów i szkiców

NAGRANIA CD

  1. KRAKOWSKA SZKOŁA KOMPOZYTORSKA (1)

Muzyka Kameralna

       Moszumańska-Nazar, Bujarski, Stachowski

 

  1. KRAKOWSKA SZKOŁA KOMPOZYTORSKA (2)

Walaciński kameralnie

 

  1. KRAKOWSKA SZKOŁA KOMPOZYTORSKA (3)

 

            Kameralna muzyka wokalno-instrumentalna Marka Stachowskiego

  1. KRAKOWSKA SZKOŁA KOMPOZYTPRSKA (4) 

Mistrzowie i ich uczniowie:  Stachowski – Chyrzyński, Widłak; Moszumańska-Nazar – Długosz, Zawadzka-Gołosz; Bujarski- Ciupiński, Mengjiqi