Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

CENTRUM DOKUMENTACJI TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH


Senat Akademii Muzycznej w Krakowie powołał w dniu 28 maja 2009 r. Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.

INFORMACJE O CENTRUM

Wprowadzenie

Współczesny Kraków, to ważny ośrodek kulturalny o wielowiekowej tradycji, miejsce działalności kolejnych generacji wybitnych artystów. Twórczość kompozytorów krakowskich należy do najbardziej znaczących zjawisk kultury polskiej XX i XXI wieku, posiada zarazem cechy pokoleniowej formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej.

W kształtowaniu oblicza tej grupy twórców podstawową rolę odgrywa Akademia Muzyczna w Krakowie ze swą 120-letnią historią, datującą się od momentu utworzenia przez Władysława Żeleńskiego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.

W twórczości kompozytorów krakowskich spotykają się: tradycja z awangardą, różnorodne gatunki i style, wartości uniwersalne i narodowe, mistrzostwo warsztatu i głębia przesłania. Szkołę Krakowską stworzyli wybitni profesorowie Akademii Muzycznej: Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński, Bogusław Schaeffer, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski, Krzysztof Meyer. Zbudowali ją na fundamencie tradycji swoich poprzedników – profesorów: Stanisława Wiechowicza i Artura Malawskiego. Wspaniały dorobek tej grupy kompozytorów jest dziś kultywowany w Uczelni, ma także kontynuację w działalności artystycznej i pedagogicznej ich wychowanków – środkowego
i najmłodszego pokolenia kompozytorów krakowskich. Bogactwo i waga dokonań wspomnianych twórców domaga się poważnej dokumentacji, refleksji i interpretacji; może zarazem stanowić punkt wyjścia do badań całokształtu zjawiska w ujęciu historycznym.

Akademia posiada już w tej dziedzinie znaczący dorobek. Stanowią go: prace zbiorowe o charakterze analitycznym, monografie twórczości oraz prace dokumentacyjne (katalogi), nadto płyty z nagraniami utworów kilku pokoleń kompozytorów krakowskich, a także nagrania archiwalne utworów pochodzące z koncertów organizowanych w Uczelni.
W ostatnich latach zainicjowano wydawanie partytur.
Dorobek ten, jak również istniejący potencjał twórczy i naukowy muzycznego środowiska Krakowa stanowią znakomitą podstawę do stworzenia w Akademii Muzycznej profesjonalnej jednostki: Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.


Podstawowe cele i zadania

Głównym zadaniem i celem działalności Centrum jest ochrona i promocja wspólnego dobra kultury, jakie stanowi twórczość kompozytorów zarówno trwale, jak i czasowo związanych z Krakowem.

Realizacja zamierzeń obejmie następujące działania:
• pozyskiwanie materiałów źródłowych, w tym rękopisów, gromadzenie zbiorów;
• utworzenie bazy danych oraz wyodrębnienie z istniejących zbiorów Biblioteki – Fonoteki materiałów związanych tematycznie z działalnością Centrum;
• inspirowanie i prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych;
• promocja twórczości i całokształtu działalności kompozytorów krakowskich;
– konferencje i sympozja naukowe
– koncerty
– nagrania archiwalne i płytowe
– działalność wydawnicza (partytury, nagrania, prace teoretyczne)
– wystawy
• współpraca z ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, związkami twórczymi
w kraju i za granicą
• działania informacyjne

Struktura organizacyjna

Centrum, ze względu na swe merytoryczne założenia, obejmujące działania zarówno naukowe, dokumentacyjne jak i promocyjne, powstaje jako jednostka ogólnouczelniana,  w oparciu o zasoby kadrowe wszystkich wydziałów, a w szczególności: Zakładu Analizy  i Interpretacji Muzyki oraz Katedry Kompozycji i Biblioteki. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, a także doktoranci oraz studenci wszystkich kierunków będą współpracować  w ramach realizowanych projektów związanych tematycznie z zadaniami Centrum.  Do współpracy z Centrum zostanie skierowany pracownik Biblioteki.

– Program naukowy i plan organizacyjny działalności Centrum ustalać będzie Rada Programowa, w której skład wejdą: Rektor Akademii, reprezentanci wydziałów, a także zaproszeni do współpracy przedstawiciele środowiska muzycznego.

– Centrum będzie miało swego kierownika; w pierwszej fazie prace organizacyjne będą nadzorować wspólnie kierownicy Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki i Katedry Kompozycji z pomocą sekretarza Rady Programowej.

– Kierownika Centrum powoływać będzie Rektor.

– Planowany skład osobowy Rady Programowej (spośród pracowników Akademii Muzycznej): E. Czachorowska-Zygor, ś.p. K. Droba, M. Jabłoński, M. Janicka–Słysz,  A. Korzeniowski, S. Krawczyński, T. Malecka, J. Pilch, J. Romańska-Werner, M. Seremet, E. Siemdaj, M. Tomaszewski, W. Widłak, A. Zawadzka-Gołosz

***

W dniu 30 września 2009 Senat przychylił się do wniosku Rektora prof. Stanisława Krawczyńskiego o powołaniu na kierownika Centrum prof. dr Teresy Maleckiej.